Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

31.12.2013
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνονται τα εξής:
Είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσέλευση των πολιτών στα σημεία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Ευχαριστούμε πολύ όσους ήδη ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και με συνέπεια στην υποχρέωσή τους.
Επειδή η προσέλευση παραμένει πολύ υψηλή και προς διευκόλυνση των πολιτών την ημέρα της παραμονής του νέου,  έτους η εμπρόθεσμη πληρωμή θα μπορεί να γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Με την έλευση του καινούργιου χρόνου 2014 τίθεται σε ισχύ οι καινούργιοι Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε) και Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ), ενώ παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 (παλιός Κ.Φ.Ε) συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.(άρθρο 26 §11 του Ν. 4223/2013 )

Ανακεφαλαιώνοντας τις σημαντικότερες διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται από 1.1.2014 και μετά (από τις διαρκείς μας ενημερώσεις) είναι οι ακόλουθες.

A. ΝΕΟΣ Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013)

1. Μειώνονται σε τέσσερις (4) από έξι (6) οι κατηγορίες (πηγές) του εισοδήματος.
Σύμφωνα με το νέο ΚΦΕ, τα ακαθάριστα εισοδήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρο7)

2. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης αυτοκινήτου (οχήματος) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο (με εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης), προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο η οποία υπολογίζεται στο 30% της σχετικής δαπάνης ή του μισθώματος (περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών και συντηρήσεως, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος) που εγγράφει για το αυτοκίνητο (όχημα) ο εργοδότης ανάλογα με το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείμενο μίσθωσης.
Σημειώνεται ότι ο παλιός ΚΦΕ προέβλεπε ποσοστά 15%, 25%, 30% επί της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) 15.000 - 22.000, 22.001 - 30.000 και άνω των 30.000 αντίστοιχα για το έτος πρώτης κυκλοφορίας κ.λπ. (άρθρο 13)

3. Καθιερώνεται γενικός κανόνας για την έκπτωση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (από την παραγωγικότητα των δαπανών που προέβλεπε ο παλιός ΚΦΕ) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.(άρθρο 22)

4. Αναφέρονται περιοριστικά δύο κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και διακρίνονται σε αυτές που δεν εκπίπτουν λόγω του είδους της δαπάνης και σε αυτές που υπερβαίνουν τα τιθέμενα από το σχετικό άρθρο αριθμητικά όρια.
* Σημειώνεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Συνεπώς, εκπίπτουν οι δαπάνες που δεν αναφέρονται στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών και πληρούν τα αναφερόμενα κριτήρια των εκπιπτόμενων δαπανών.
Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.(άρθρο 23)

5. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αυτές ανείσπρακτες και το ποσό (από 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας των τιμολογίων πώλησης κ.λπ.):
* Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης.
* Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 50%. Επίσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 18 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 75% και για άνω των 24 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 100%.
Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι 2% επί του συνολικού ύψους μισθωμάτων που έχουν συναφθεί μέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
Το ποσοστό της πρόβλεψης συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (από το 30% του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών).
Ισχύει για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
Επειδή την 31/12/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94,(σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη της § 4 του άρθρου 72 ) θα πρέπει οι επιχειρήσεις αφού σχηματίσουν την προβλεπόμενη πρόβλεψη 0,5% επί των τιμολογίων κ.λπ. για το 2013 να διαγράψουν εν συνεχεία από τον Λογαριασμό 44.11 (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) τις ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις (Λογ. 30.97 – Πελάτες Επισφαλείς) εφόσον καλύπτονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην εξαναγκασθούν, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος των προβλέψεων, να μεταφέρουν τον επόμενο χρόνο στα αποτελέσματα το υπόλοιπο που θα μείνει στον Λογ. 44.11 (ακάλυπτο). (άρθρο 26)

6. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 33% παύουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημίας (σε 5 επόμενα φορολογικά έτη) τόσο για τις ζημίες του διανυόμενου φορολογικού έτους όσο και της προηγούμενης πενταετίας.
Σημειώνεται ότι το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. (άρθρο 27)

7. Επαναφέρεται από 01/01/2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. εταιρειών καθώς και την αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς.(άρθρο 32)

8. Αυξάνεται σε 11% (από 10%) ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μέχρι 12.000,00 ευρώ από εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια).

9. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% που προβλέπεται σήμερα για τα ενοίκια από κατοικίες, ο οποίος είναι 3% για τα ενοίκια από επαγγελματικά ακίνητα και τις κατοικίες άνω των 300 τ.μ. (άρθρο 40)

10. Μειώνεται σε 15% (από 20%) ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων και τίτλων). (άρθρο 43)

11. Εισάγονται νέοι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οδηγίες του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 8ης Ιουνίου 2010 για τον συντονισμό των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ) και περί υποκεφαλαιοποίησης εντός της Ε.Ε. (2010/C156/01).
Ειδικότερα:
-  Αυξάνεται σε 30% (από 25%) το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες.
Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του Ν. προστίθεται νέα παράγραφος 9α' στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία η § 1 του άρθρου 49 του νέου ΚΦΕ ισχύει από την 01/01/2017. Κατά τη μεταβατική περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA):

* το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
* το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
* το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016

- Αυξάνεται σε 3.000.000€ (από 1.000.000€) το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων καθαρών τόκων στα βιβλία δεν υπερβαίνει τα 3.000.000€.
Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου, και η δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό (από 5 έτη που προβλέπετο αρχικώς).
Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του Ν……….. προστίθεται νέα παράγραφος 9β' στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία η § 3 του άρθρου 49 του Ν. 4172/2013, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ το χρόνο. (άρθρο 49)

12. Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 12 και 13 (όπως αναριθμήθηκαν) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90) με 15% για το 2013 και 19% το 2014 (αφού συμψηφισθούν υποχρεωτικά οι φορολογικές ζημίες) δεν καταλαμβάνει τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν βάσει επενδυτικών ή αναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων.
Ρυθμίζεται επίσης η καταβολή του φόρου που γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
 Τροποποιείται η § 13 (πρώην 12) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ και εξακολουθούν να παραμένουν στους ισολογισμούς που κλείνουν με 31/12/2014 και μετά οι λογαριασμοί των αποθεματικών των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων, ενώ δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90).

13. Επαναφέρεται το καθεστώς των αποδείξεων που ο φορολογούμενος(μισθωτός ή συνταξιούχος ) απαιτείται να προσκομίσει σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματος του, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των 10.500 €. Όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις θα έχουν προσαύξηση του φόρου κατά 22% επί της θετικής διαφοράς των αποδείξεων που προσκόμισαν και αυτών που απαιτούνται. (άρθρο 72)


Β. ΝΕΟΣ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) που τίθεται για πρώτη φορά σε ισχύ από 01/01/2014 (αντικαθιστά τον Ν. 2523/1997) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων και τις διοικητικές κυρώσεις για την μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει τα έσοδα αυτά.
Εφαρμόζεται για τα δημόσια έσοδα από:
·      φόρο εισοδήματος,
·      φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),
·      ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων,
·      φόρο κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια,
·      φόρους, τέλη, εισφορές κ.λπ.
·      χρηματικές κυρώσεις από τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κ.Φ.Δ. κ.λπ.

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στο κεφάλαιο Δέκατο «Τόκοι και Πρόστιμα» (άρθρα 53 έως 62) όπου αναφέρεται το Νέο Ποινολόγιο που εφαρμόζεται από 01/01/2014, το οποίο προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα για όσους φορολογούμενους δεν εκδώσουν αποδείξεις, δεν υποβάλλουν δηλώσεις ή υποβάλουν ανακριβείς και δεν αποδώσουν παρακρατούμενους φόρους κ.λπ.

Ειδικότερα:

14. Όταν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για το ποσό του φόρου από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας, μέχρι την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Το επιτόκιο υπολογισμού τόκων ορίζεται με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. (άρθρο 53).

15. Διαδικαστικές παραβάσεις
Όταν ο φορολογούμενος:
α) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, το πρόστιμο ανέρχεται σε 100€. Π.χ. εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) υπέβαλε εκπρόθεσμη δήλωση INTRASTAT. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 100€.
β) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση.
γ) Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου.
δ) Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.
ε) Δεν συνεργασθεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.
στ) Δεν γνωστοποιήσει στη φορολογική διοίκηση τον διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του.
ζ) Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο.
η) Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του Κ.Φ.Δ.
Τα πρόστιμα για τις παραπάνω παραβάσεις (β΄ έως η΄) που επιβάλλονται είναι:

·      1.000€ για κάθε παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (πρώην Β΄ κατηγορίας).
·      2.500€ για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (πρώην Γ΄ κατηγορίας).

Π.χ. η ατομική εταιρεία Α. Γεωργίου, που τηρεί απλογραφικά βιβλία, υπέβαλε εκπρόθεσμα το έντυπο της δήλωσής της (Ε1). Θα της επιβληθεί πρόστιμο 1.000€.

Η εταιρεία Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. δεν υπέβαλε δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητά της που υπάρχουν την 01/01/2015. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 2.500€.

Σημειώνεται: 1) ότι στα επιβληθέντα πρόστιμα δεν επέρχεται καμία μείωση κατά τον συμβιβασμό, καθότι κανένα πρόστιμο δεν μειώνεται πλέον στον συμβιβασμό (καταργείται η μέχρι σήμερα μείωση του 1/3).

2) Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης (των περιπτώσεων β΄ έως η΄) εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου (άρθρο 54).

16. Μη έκδοση – Ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων

α) Για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται και η αξίας δεν υπερβαίνει τις 5.000€, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000€ (από 800€), εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας) και 2.500€ (αντί 1.200€) εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας).

β) Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείου που η αξία του υπερβαίνει τις 5.000€, το πρόστιμο ανέρχεται στο 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου τις 2.500€. Π.χ. η «Α-Β Α.Ε.» τον Φεβρουάριο του 2014 δεν εξέδωσε Τ.Π.Υ. αξίας 50.000€. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 20.000€ (50.000€ Χ 40%).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για τα εικονικά-πλαστά υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις με ευνοϊκότερο καθεστώς στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ. και έχει εκδοθεί η Πολ. 1210/2013 με την οποία έχουν δοθεί διευκρινιστικές οδηγίες (άρθρο 55).

17. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός 2 μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από την λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου. Μετά την πάροδο 2 ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου. Επιπλέον, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλλει τόκους για το ποσό του φόρου από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας μέχρι την ημέρα καταβολής του φόρου (άρθρο 57).

18. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων

Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε τον φόρο αυτό εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε. Π.χ. Η «Α-Β Α.Ε.» υπέβαλε εκπρόθεσμα την δήλωση Φ.Μ.Υ. του μηνός Ιανουαρίου 2014 με παρακρατηθέντα φόρο 50.000€. Θα της επιβληθεί πρόστιμο 50.000€!!!(άρθρο 59)

Γ. Κ.Φ.Α.Σ (Ν.4093/2013)

Από 1.1.2014 στον Κ.Φ.Α.Σ επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές.

19. Προβλέπεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών.

20. Αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 01/01/2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

21. Ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλίδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

22. Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31/12/2014.
Επίσης καταργούνται από 01/01/2014 τα άρθρα 5 (Δελτίο Αποστολής) και 8 (Έγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών). (άρθρο 51 του Ν. 4223/2013 )

23. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών- Προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε μήνα (όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία) και ανά τρίμηνο (όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία) θα προβλέπει απόφαση που θα εκδοθεί από τον Γ.Γ.Δ.Ε και θα υπάρχει μεταβατικό στάδιο 3 μηνών (από 1.4.2013) και για όλες τις αξίες των στοιχείων (και κάτω των 300€).

Δ. ΕΝ.Φ.Ι.Α (Ν.4223/2013 )

24. Θεσπίζεται ετησίως, από 01/01/2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), για όλα τα ακίνητα της χώρας, σε αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που καταργείται, και του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) που ισχύει μέχρι 31/12/2013.

25. Μειώνεται, από 01/01/2014, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εξ επαχθούς αιτίας (εκτός γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομιάς) οριζόμενος σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.

Σήμερα ο συντελεστής ΦΜΑ ορίζεται σε 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της. (άρθρα 1 έως 13 του Ν. 4223/2013 )

* Τέλος υπενθυμίζουμε ότι για την εφαρμογή των Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) δεν έχουν εκδοθεί ακόμα 100 Α.Υ.Ο (αποφάσεις) που προβλέπονται από τους εν λόγω νόμους, ούτε ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ Γ.Γ.Δ.Ε

Mε την Αριθμ. Δ6Α 1196756ΕΞ2013 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3317/23.12.2013) του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Συμπλήρωση της υπ' αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την προσθήκη άρθρου 2 και την αναρίθμηση των υφιστάμενων άρθρων 2 έως 4, ως εξής:
  Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων την αρμοδιότητα να εκδίδει τις κατωτέρω πράξεις, οι οποίες προβλέπονται στις κάτωθι διατάξεις, ως εξής:
Δείτε ολόκληρη την Δ6Α 1196756ΕΞ2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNC16R3NSMFVTMnM/edit

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δημοσιεύουμε  την απόφαση  Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013  η οποία αναφέρει  τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3314/24.12.2013)
Ειδικότερα,
 Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους Λογιστές και Φοροτεχνικούς για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους και των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος. ...............
Δείτε ολόκληρο τον κώδικα.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdWRJVzNGZTFXTGs/edit

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ-ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ-ΟΥΤΕ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα καταθέσεων διαβεβαίωνει με συνέντευξή του στον κυριακάτικο Τύπο ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, αποκαλύπτοντας παράλληλαότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων.
«Όχι, δεν σκοπεύουμε να φέρουμε νομοθέτημα στη Βουλή για τις μαζικές απολύσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας, παραδεχόμενος ωστόσο πως το ζήτημα είναι «ανοιχτό», καθώς η τρόικα επιμένει στην απελευθέρωση.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο ‘κουρέματος’ καταθέσεων, δηλώνει κάθετα πως «οι καταθέσεις δεν θα ‘κουρευτούν’. Αυτό αποκλείεται κατηγορηματικά».
Μιλώντας στη Real News, ο κ. Στουρνάρας τονίζει πως δεν θα υπάρξει τρίτο μνημόνιο, ενώ προαναγγέλλει μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 2016, «στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα».
«Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το πρόγραμμα βγαίνει με τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επομένως δεν μιλάμε για νέο δανεισμό αυτή τη στιγμή», σημειώνει ενδεικτικά για το ενδεχόμενο τρίτου μνημονίου.
Ερωτηθείς για το «χάσμα» μεταξύ της Αθήνας και της τρόικα αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό του 2014, ο υπουργός Οικονομικών παραδέχεται πως ακόμα υπάρχουν διαφωνίες, αλλά επισημαίνει πως πλέον η διαφορά έχει καταπέσει κάτω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών επαναβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιστρέψει στις αγορές χρέους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, πιθανότατα με ομόλογα πενταετούς διάρκειας. Παρά ταύτα, ο ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει πως προτεραιότητα παραμένει η επιτυχής εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
Επισημαίνει δε πως η κυβέρνηση προέβη σε μείωση ορισμένων φόρων «μονομερώς» και «σε σύγκρουση με την τρόικα», παραθέτοντας ως παραδείγματα τον ΦΠΑ στην εστίαση και τον φόρο ακίνητης περιουσίας.
Αναφορικά με το ασφαλιστικό σύστημα, ο κ. Στουρνάρας δεν αποκλείει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ακόμα και «μέσα στο 2014».
Τέλος, ο ΥΠΟΙΚ διαψεύδει εκ νέου τις φήμες για διάσπαση του υπουργείου, και υπογραμμίζει πως «ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό να παραιτηθώ».
Κέρδος online   29/12/2013 11:15

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

28.12.2013
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την ενεργοποίηση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει όσα είχαν τονιστεί κατά την διάρκεια ψήφισης αυτών των διατάξεων το καλοκαίρι:
Πρόκειται για ευθυγράμμιση της Ελλάδας με διεθνή (και Ευρωπαϊκή νομοθεσία) περί καταπολέμησης μαύρου χρήματος, νομοθεσία που ισχύει ήδη σε όλες τις ευνομούμενες χώρες του κόσμου.
Πρόκειται ακόμα για εξίσωση των Ανωνύμων εταιριών με όσα ήδη ισχύουν από χρόνια για την Ομόρρυθμες και τις ΕΠΕ. Ακόμα:
  • Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου αποτελούν ελεγκτικό εργαλείο της φορολογικής διοίκησης. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις λίγες περιπτώσεις που η ανάλυση κινδύνου δείχνει σοβαρές ενδείξεις φοροδιαφυγής και ενεργοποιείται τακτικός ή άλλος έλεγχος.
  • Οι τεχνικές αυτές είναι μία από τις δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης και δεν χρησιμοποιούνται πάντα, αλλά μόνο εκεί που η μεθοδολογία υπερτερεί αποδεικτικά στην ανάδειξη του μη δηλωμένου πλούτου.
  • Οι έμμεσες τεχνικές είναι εργαλείο που δεν λείπει από καμία σύγχρονη και αποτελεσματική φορολογική διοίκηση και είναι όρος εκσυγχρονισμού του φοροελεγκτικού μηχανισμού.
Το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει πως οι έντιμοι φορολογούμενοι - η πλειοψηφία των συμπολιτών μας - δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από τις τεχνικές αυτές· απεναντίας θα επωφεληθεί στο βαθμό που η αύξηση της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα ελαφρύνει τα φορολογικά βάρη του συνόλου.
Άλλωστε, η κυβέρνηση έχει τη διακηρυγμένη  πρόθεση να διερευνήσει όλες τις δυνατότητες ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών σταδιακά και στο βαθμό που το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Άρα το χτύπημα της φοροδιαφυγής, εκεί που υπάρχει, είναι προϋπόθεση για να μειωθούν οι φορολογικές συντελεστές.
Ολόκληρη η κοινωνία στηρίζει την προσπάθεια για το χτύπημα της φοροδιαφυγής που αποτελεί την μεγαλύτερη κοινωνική αδικία.
Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο, όσοι επικρίνουν την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών προσπαθειών για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, επικρίνουν ταυτόχρονα και τις προσπάθειες της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Κι αυτό ασφαλώς δεν βοηθάει...

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το άρθρο Δημοσιεύεται σήμερα  στην εφημερίδα " Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ " σελίδες  15 & 16         .
Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή με θέμα «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία ακινήτων, καθώς και στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013 – Κ.Φ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012 – Κ.Φ.Α.Σ.).

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο, επισημαίνονται παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Θεσπίζεται ετησίως, από 01/01/2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)για όλα τα ακίνητα της χώρας, σε αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που καταργείται, και του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) που ισχύει μέχρι 31/12/2013.

Με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται φόρος από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια, 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα, και 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια. Παράλληλα θεσπίζεται και πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση με την καθιέρωση του ονομαζόμενου «συμπληρωματικού φόρου» με αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ και συντελεστές που ξεκινούν από 0,1 έως και το 1% μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στην συνολική αξία των δικαιωμάτων (χωρίς αφορολόγητο όριο) και ισούται με το 5‰ (2,5‰ προβλέπεται για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Στην συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των απαλλασσόμενων ακινήτων των νομικών προσώπων κ.λπ., καθώς και τα δικαιώματα επί των ακινήτων (ειδικών κτιρίων) που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών κ.λπ. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει ως άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκείμενου στον φόρο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβλήθηκαν από το 2005 μέχρι 2014 όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και των ετών 2013 και 2014 όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι από 01/01/2014 και εφεξής ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης των στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του μέσα σε τριάντα ημέρες από την κάθε μεταβολή. Παρέχεται επίσης στα φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης 50%, όταν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, και το σύνολο των κτισμάτων τους δεν υπερβαίνουν τα 150 τ.μ. και 100% απαλλαγή για τους πολύτεκνους και σε όσους έχουν αναπηρία άνω του 80% (εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ και το σύνολο των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ..) Τέλος, για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται αναστολή πληρωμής για ένα έτος (και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι 3 φορές εντός διαστήματος 10 ετών από την χορήγηση της πρώτης αλλαγής), εφόσον ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου και παρουσιάζει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

2. Μειώνεται, από 01/01/2014, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εξ επαχθούς αιτίας, (εκτός γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομιάς) οριζόμενος σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Σήμερα ο συντελεστής Φ.Μ.Α. ορίζεται σε 8% για το μέχρι 20.000 Ευρώ τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της). (Άρθρα 1 έως 13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

3. Προβλέπεται, ετήσια οικονομική παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, από τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της. (Άρθρο 14)

4. Οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (Ν. 2961/2001), ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. (της φορολογίας κεφαλαίου) για τους οποίους προβλέπεται άμεση καταβολή σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις καταβάλλονται από 01/01/2014 εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση της πράξης άμεσου ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. (Άρθρο 15)

5. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2014 (λήγει 31/12/2013) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, (απόσυρση)με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2000 κ.ε., και με τα υφιστάμενα κίνητρα απαλλαγής ή μείωσης του τέλους ταξινόμησης. (Άρθρο 16)

6. Δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους φορολογικές προσαυξήσεις που έχουν υπολογισθεί μετά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής. 

7. Επανακαθορίζονται οι διαχειριστικές περίοδοι (φορολογικές χρήσεις 2012 και 2013) αναφορικά με τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Σε περίπτωση μη διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.

8. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 όπως ισχύει σχετικά με την έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα, έχουν εφαρμογή και στις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας μέχρι 30/06/2014. (Άρθρο 18)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Επέρχονται τροποποιήσεις στον νέο Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) που τίθεται σε ισχύει από 01/01/2014.

9. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νέου Κ.Φ.Ε. ώστε η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος φυσικής παρουσίας άνω των 183 ημερών που συνεπάγεται την απόκτηση φορολογικής κατοικίας στην ημεδαπή να μην καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 365
 ημερών. (Άρθρο 21)

10. Αυξάνεται κατά 50% (μέχρι 31/12/2015) το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της § 1 (από μισθωτή εργασία) για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να έχουν μειωμένη φορολογική επιβάρυνση.

11. Δεν θεωρούνται ως «επιχειρηματική συναλλαγή» (κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου) για τις μετοχές, μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ. που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές.

12. Εισάγεται νέο άρθρο 22Α του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) με το οποίο παρέχεται κίνητρο με αντικείμενο την προσαύξηση κατά 30% των εκπιπτόμενων δαπανών που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual) και ορίζεται η σχετική διαδικασία λειτουργίας και παρακολούθησής του. 

13. Ορίζεται ότι ο περιορισμός στο ποσό των τόκων δανείων που εκπίπτει η επιχείρηση δεν εφαρμόζεται στους τόκους των διατραπεζικών δανείων, καθώς και των ομολογιακών δανείων που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες. Επιπροσθέτως, με τη διάταξη αυτή γίνεται σχετική νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να συμπεριληφθούν στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες όλες οι προβλέψεις πλην των σχηματιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νέου Κ.Φ.Ε. 

14. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 του νέου Κ.Φ.Ε. σχετικά με την έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών, προκειμένου να συνδεθούν με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου προβλέπεται ο προσδιορισμός του εισοδήματος των φυσικών προσώπων με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου.

15. Εισάγεται ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων (μετοχές, μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν την φορολογική τους κατοικία υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στην φορολογική διοίκηση. (Άρθρο 22)

16. Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νέου Κ.Φ.Ε. ώστε τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων να περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, ρυθμίζεται το ζήτημα προσδιορισμού των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών που εφαρμόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα οποία προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.

Επίσης ορίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα (άρθρα 21 έως 28 του νέου Κ.Φ.Ε.). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 10%.

17. Αυξάνεται σε 30% (από 25%) το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες.

Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του παρόντος, προστίθεται νέα παράγραφος 9α΄ στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε.), σύμφωνα με την οποία η § 1 του άρθρου 49 του νέου Κ.Φ.Ε. ισχύει από την 01/01/2017. Κατά τη μεταβατική περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ):

·      το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
·      το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
·      το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016

18. Αυξάνεται σε 3.000.000€(από 1.000.000€) το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων καθαρών τόκων στα βιβλία δεν υπερβαίνει τα 3000.000€. Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου, και η δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό(από 5 έτη που προβλέπετο αρχικώς).

Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του παρόντος προστίθεται νέα παράγραφος 9β΄ στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε.), σύμφωνα με την οποία η § 3 του άρθρου 49 του Ν. 4172/2013, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ το χρόνο.

19. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νέου Κώδικα, προκειμένου τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που τηρούν.

20. Μειώνεται μέχρι 31/12/2015 ο συντελεστής 26% κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων.

21. Παρέχεται φορολογικό κίνητρο για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενταχθούν σε πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10
KW για τη διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό αναπτύσσει αποτελέσματα. Τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 KW». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους φορολογούνται με τις διατάξεις του παρόντος Κ.Φ.Ε. (Άρθρο 23) 

22. Ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται.

Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

23. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του νέου Κ.Φ.Ε., προκειμένου να εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση φόρου 20% για τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σε περίπτωση που ο λήπτης της πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή και δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση. (Άρθρο 24)

24. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα). Σημειώνεται ότι η πιο πάνω προθεσμία (μέχρι και την 30ή Απριλίου) ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.

25. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα).

26. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του νέου Κ.Φ.Ε., προκειμένου η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών να υπολογίζεται σε ποσοστό 55%. (Άρθρο 25)

27. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε., ώστε οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 να ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά (από μετά την 30/6/2014).

Επίσης, τροποποιείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε. προκειμένου οι διατάξεις των άρθρων 24 (αποσβέσεις), 25 (αποτίμηση αποθεματικών και ημικατεργασμένων προϊόντων) και 28 (έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών) να ισχύουν για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 (από την παλαιά διάταξη που όριζε ότι κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής).

28. Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 12 και 13 (όπως αναριθμήθηκαν) του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε. που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90) με 15% για το 2013 και 19% το 2014 (αφού συμψηφισθούν υποχρεωτικά οι φορολογικές ζημίες) δεν καταλαμβάνει τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν βάσει επενδυτικών ή αναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. Ρυθμίζεται επίσης η καταβολή του φόρου που γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τροποποιείται η § 13 (πρώην 12) του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε. και εξακολουθούν να παραμένουν στους ισολογισμούς που κλείνουν με 31/12/2014 και μετά οι λογαριασμοί των αποθεματικών των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων, ενώ δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90).

29. Ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 2
 του άρθρου 24 του νέου Κ.Φ.Ε. για τις συμβάσεις (χρηματοοικονομικής μίσθωσης) που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4172/ 2013 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εξής. (Άρθρο 26)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν.4174/2013), που ισχύει από 01/01/2014, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα εξής κυρίως σημεία:

30. Στο πεδίο εφαρμογής του προστίθεται και ο Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ενώ ο φόρος ακίνητης περιουσίας αντικαθίσταται από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, τίθεται παράρτημα με όλους τους λοιπούς φόρους, τέλη κ.λπ., στους οποίους εφαρμόζεται ο Κ.Φ.Δ. 

31. Προβλέπεται η έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας, για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου, όταν ο φορολογούμενος έχει οφειλές προς το Δημόσιο. Με βάση τη Βεβαίωση Οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της οφειλής.

32. Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά, για την είσοδο του στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου, τη συνδρομή των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.

33. Η φορολογική Διοίκηση μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα (συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων κ.λπ.) και πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση.

34. Ενισχύονται τα ασφαλιστικά μέτρα (να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που αποκτούνται για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση του 50% των καταθέσεων, θυρίδων κ.λπ.) για περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 150.000 Ευρώ ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 Ευρώ.

35. Επεκτείνεται η διαδικασία συμψηφισμού (άρθρο 83 ΚΕΔΕ) και στους φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

36. Συμπληρώνονται οι διατάξεις, σχετικά με την παραγραφή της είσπραξης φόρων, με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αυτή (παραγραφή) διακόπτεται ή αναστέλλεται. Ορίζεται για πρώτη φορά ότι η κοινοποίηση στον φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης διακόπτει την παραγραφή.

37. Τίθενται χρηματικά όρια προκειμένου να στοιχειοθετούνται οι παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστίθενται, επίσης, νέες περιπτώσεις που συνιστούν παραβάσεις φοροδιαφυγής.

38. Πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (προβλέπεται μόνο για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα). (Άρθρα 39 έως 48)

39. Επαναφέρεται για δύο χρόνια (2014 & 2015) το Φορολογικό Πιστοποιητικό και καταργείται από 01/01/2016, ενώ παράλληλα μειώνεται το αντισυνταγματικό πρόστιμο για όσους δεν λάβουν αυτό σε 5.000€ έως 40.000€ (από 10.000€ έως 100.000€ που ισχύει σήμερα).

Επίσης καταργείται η υποχρέωση ελέγχου από την φορολογική διοίκηση των επιχειρήσεων που δεν έχουν εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό. Απαγορεύεται στους ελεγκτές να εκδώσουν φορολογικό πιστοποιητικό όταν παρέχουν στην ελεγχόμενη εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 3693/2008. (Άρθρο 49)

40. Προβλέπεται απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του Φ.Π.Α. ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

41. Προβλέπεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών. 

42. Αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 01/01/2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

43. Ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

44. Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31/12/2014.

Επίσης καταργούνται από 01/01/2014 τα άρθρα 5 (Δελτίο Αποστολής) και 8 (Έγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών). (Άρθρο 51) 

45. Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο, από 01/01/2015 (αντί 01/01/2014), (τέταρτη παράταση) η επιβολή φόρου 20% στις διαφημίσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση. (Άρθρο 53)

Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι και με το πολυνομοσχέδιο αυτό με το οποίο θεσπίζεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., μονιμοποιείται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α. (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και μαζί με τον θεσπιζόμενο «συμπληρωματικό φόρο» επιβάλλεται υπερφορολόγηση στα ακίνητα (αφού τα έσοδα από 500 εκ. ευρώ προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,9 δις ευρώ), δεδομένου μάλιστα ότι οι φόροι αυτοί υπολογίζονται άδικα επί πλαστών και άδικων αντικειμενικών αξιών (τιμές του 2007). Ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι η βαρύτατη αυτή φορολόγηση των ακινήτων οδηγεί σε δήμευση της περιουσίας των φορολογούμενων εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που βιώνει η χώρα μας.

Τέλος, όσον αφορά τις πολλές τροποποιήσεις που επέρχονται στους νέους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, οι οποίοι σημειωτέον ότι θα έφερναν την πολυδιαφημιζόμενη φορολογική μεταρρύθμιση (μέσα σε 5 μήνες από την ψήφισή τους και πριν καν αρχίσει η εφαρμογή τους και χωρίς ακόμα να έχουν εκδοθεί οι 100 αποφάσεις που προβλέπονται) καταδεικνύουν περίτρανα την προχειρότητα και την αδυναμία του Υπουργείου Οικονομικών να φέρει νέα σύγχρονα νομοθετήματα που θα διευκολύνουν πρακτικά τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους και θα έχουν προοπτική και διάρκεια και όχι να προκαλούν σύγχυση και ερμηνευτικά προβλήματα.
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ - Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος &  δ.σ. της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. http://www.tax-analysis.blogspot.gr

Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Από το ηλεκτρονικό κόσκινο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα περνούν από το νέο έτος όλα τα εικονικά τιμολόγια, καθώς η υποχρέωση για μηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων των επιχειρήσεων από το νέο έτος θα συνδυασθεί με σύνθετες διασταυρώσεις που θα αποκαλύπτουν άμεσα παραβάσεις και απάτες. 
Εκτός από τις συναλλαγές που αφορούν στα έσοδα των επιχειρήσεων και οι οποίες θα υποβάλλονται μηνιαίως, θα υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές των εξόδων ανά τρίμηνο ή μηνιαίως, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η κάθε εταιρεία. 
Στο πλαίσιο αυτό τα έσοδα του μηνός Ιανουαρίου 2014 θα υποβληθούν έως τις 15 Φεβρουάριου 2014. 
Η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων των επιχειρήσεων θα γίνεται είτε μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα «ανοίξει» η ΓΓΔΕ στο Taxinet, είτε μέσω των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών τιμολογίων, είτε μέσω του λογισμικού του λογιστηρίου που διαθέτει η κάθε επιχείρηση, είτε μέσω του μηχανισμού σήμανσης. 
Από τη στιγμή που το υπουργείο Οικονομικών θα έχει στη διάθεση του τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων, τότε ουσιαστικά θα έχει πλήρη εικόνα των βιβλίων τους

πηγή .κέρδος

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο Ε.Φ.Κ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

25.12.2013
Σε κοινή σύσκεψη που έγινε σήμερα στο ΥΠΟΙΚ από τους υπουργούς Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη,  για την αιθαλομίχλη , στην συνέχεια  στην συνέτευξη που δόθηκε ο κ. Γ. Στουρνάρας μεταξύ άλλων δήλωσε " αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, η θεραπεία του όμως δεν είναι να μειώσουμε την τιμή, μείωση τιμής σημαίνει ότι ανοίγουμε πάλι παράθυρα σε λαθρεμπόριο και επίσης σημαίνει ότι επιδοτούμε τους πάντες, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Δηλαδή και αυτούς για παράδειγμα που θέλουν να θερμάνουν πισίνες, να πω ένα ακραίο παράδειγμα."

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ

Θερμές ευχές  για" Καλά  &  Ευτυχισμένα   Χριστούγεννα   με υγεία  και  αισιοδοξία."
Η γέννηση του Χριστού ας γεννήσει και την ελπίδα στην Ελλάδα που δοκιμάζεται., και ας είναι τα τελευταία δύσκολα για όλους μας.
              "  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ "

ΠΟΛ. 1270/2013- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Mε την Πολ. 1270/24.12.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την Α.Υ.Ο. ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013, η οποία δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ. 1136/Β/10-5-2013 και 1199/Β/16-5-2013, ορίστηκε ο τρόπος εφαρμογής των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, της καθαρής θέσης του φορολογουμένου και των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67Β του Ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε), στη διαδικασία του τακτικού φορολογικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις λοιπές ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
 Με την παρούσα δίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή κάθε μίας έμμεσης τεχνικής ελέγχου, από τις αναφερόμενες παραπάνω, καθορίζοντας την μεθοδολογία η οποία θα ακολουθείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης απόφασης, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1171/4.7.2013................
 Δείτε ολόκληρη την 1270/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQkMzRENQOGU0RUU/edit

ΠΟΛ.1268/2013-ΜΕΧΡΙ 31.12.2013 Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ Φ.Α.Π

Με την Α.Υ.Ο-ΠΟΛ.1268/20.12.2013 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3275/23.12.2013 τεύχος Β') με θέμα  "Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων ετών 2012 και 2013, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών" oρίζεται ότι.
Ειδικότερα
     αποφασίζουμε
1. Ως ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2012 και 2013 για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1247/15.11.2013 (ΦΕΚ 2922 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013
                                                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Δημοσιεύουμε το ψηφισθέν την 21.12.2013  στην Ολομέλεια  της Βουλής (πρακτικά ΝΘ' )  νομοσχέδιο με  "Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις"
  Ειδικότερα,
* Αναστέλλονται από 1-1-2014 και μέχρι 31-12-2014, οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους.(άρθρο 2)
* Τροποποιούνται διατάξεις των Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974), προκειμένου να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής του κώδικα αυτού σε σχέση με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013), ο οποίος θα ισχύσει από 1-1-2014.
Οι τρείς αλλαγές που επέρχονται στο άρθρο 7 σύμφωνα με την νομοτεχνική βελτίωση  που έφερε στην βουλή  ο  κ. Γ. Στουρνάρας είναι οι εξής.
 - Επαναφέρεται ο νόμος που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο για τον φορολογικό κώδικα
-Ορίζεται ότι η επιβολή το προστίμου θα γίνεται έξι μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας της πληρωμής, αντί για δύο, όπως αρχικά προβλεπόταν.
-Ξεκαθαρίζεται ότι όλα αυτά τα πρόστιμα αφορούν μόνο φορολογικές οφειλές και όχι άλλες οφειλές όπως για παράδειγμα πολεοδομικές
(άρθρα 7 & 8)
 * Παρατείνεται, μέχρι 31-12-2014 (λήγει 31-12-2013), ο μειωμένος
συντελεστής (13% αντί 23%) στην εστίαση.
(άρθρο 12)

 Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMUZYTTJEQmRLblE/edit

TO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α - Κ.Λ.Π

Δημοσιεύουμε το ψηφισθέν  στην Ολομέλεια  της Βουλής (πρακτικά ΝΘ')  την 21.12.2013 το  Πολυνομοσχέδιο με θέμα "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις" όπου περιλαμβάνει  και τροποποιήσεις των Ν.4172/2013, Ν.4174/2013  και του Κ.Φ.Α.Σ . 
Δείτε το ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTmdpcmVkNG9lNTg/edit

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

1 Για ποιο λόγο κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση;
H δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις εισοδημάτων των νοικοκυριών και αύξηση της ανεργίας, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση των καθυστερούμενων οφειλών και στον εγκλωβισμό των δανειοληπτών σε μακροχρόνιες διαδικασίες διευθέτησης οφειλών, κατέστησαν αναγκαία τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση ενός μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ο οποίος, σε συνάρτηση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θα αποτελέσει έναν μόνιμο πυλώνα προστασίας των υπερχρεωμένων πολιτών.

2 Mε ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς;
Aναστέλλονται οι πλειστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κατοικίας των οφειλετών, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον αυτοί πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Mε αυτό τον τρόπο, εισάγεται μία διάταξη βασιζόμενη σε κοινωνικά κριτήρια, η οποία παρέχει προστασία στη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών με χαμηλό και μέσο εισόδημα.

3 Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής στην παρούσα διάταξη;
Oι πλειστηριασμοί αναστέλλονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
1) H αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. 2) Tο καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι 35.000 ευρώ.
3) H συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Aπό το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

4 Πώς εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία;
Tα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής αξίας, και για όσα βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών θα γίνεται βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες του οφειλέτη, ήτοι μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

5 Ποιοι οφειλέτες εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη;
H διάταξη αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας. Συγκεκριμένα στη διάταξη εμπίπτουν ενδεικτικά: άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, αγρότες κ.λπ.

6 Ποιες οφειλές υπάγονται στην παρούσα διάταξη;
Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κ.τ.λ.).

7 Tι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να υπαχθούν στη ρύθμιση;
Oι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι 31.1.2014 ή εντός δύο μηνών από επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Kάθε πρόσφορο μέσο νοείται οτιδήποτε μπορεί να φέρει βεβαιωμένη ημερομηνία και αποδεικτικό αποστολής, όπως λ.χ. αυτοπρόσωπη ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου ατόμου υποβολή ενώπιον του δανειστή, επίδοση με δικαστικό επιμελητή, συστημένη επιστολή μέσω EΛTA, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας με αποδεικτικό αποστολής κ.λπ.

8 Πώς αποδεικνύονται τα περιουσιακά στοιχεία;
O δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού δύναται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει, εντός ενός μήνα α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1-1-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1-1-2007, β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων E1 και E9, δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20η Nοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών, ε) βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και στ) πιστοποιητικό αναπηρίας.

9 Kατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες οφείλουν να καταβάλλουν κάποια μηνιαία καταβολή;
O οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, να καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με την πραγματική οικονομική του κατάσταση.

10 Πώς θα υπολογίζεται η ελάχιστη μηνιαία καταβολή;
Όσον αφορά: α) μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, β) ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και γ) ανέργους με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας, η δόση προς τους δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, δηλαδή 830 ευρώ τον μήνα, η δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα 83 ευρώ τον μήνα. Για τους υπόλοιπους οφειλέτες (ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους), καταβάλλεται το ίδιο ποσοστό επί των εισοδημάτων τους, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

11 Tι γίνεται αν οι πιστωτές είναι περισσότεροι από ένας;
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται αναλόγως με το ύψος της οφειλής.

12 Oι μηνιαίες καταβολές υπολογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους;
Oι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Aστικού Kώδικα.

13 Yπάρχει ειδική πρόβλεψη για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες;
H παρούσα διάταξη εισάγει ειδικές προβλέψεις για i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω, για τους οποίους τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%,παρέχοντάς τους με αυτό τον τρόπο επιπλέον προστασία. Δηλαδή, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 220.000 ευρώ καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των 38.500 ευρώ, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 297.000 ευρώ και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις 16.500 ευρώ.

14 Yπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους ανέργους;
Για τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, και εφόσον πληρούν τις σωρευτικές προϋποθέσεις του νόμου, προβλέπεται αναστολή πλειστηριασμών χωρίς να υπάρχει υποχρέωση οποιασδήποτε καταβολής.

15 Eξακολουθεί να ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της υπαγωγής στο ν. 3869/2010;
Mε τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου 3869/2010 με τον ν.4161/2013 παρέχεται απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κ.τ.λ.), αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στον νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

16 Θα συνεχίσει να ισχύει το πρόγραμμα διευκόλυνσης για δανειολήπτες των οποίων δεν έχει καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση;
Bάσει του ν. 4161/2013 ισχύει το πρόγραμμα διευκόλυνσης το οποίο παρέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις σε δανειολήπτες, των οποίων δεν έχει καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση. Oι ρυθμίσεις παρέχονται υποχρεωτικά από τα πιστωτικά ιδρύματα, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος καταγγελίας της σύμβασης, εξασφαλίζοντας ότι η τράπεζα δεν θα προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του οφειλέτη.

πηγή. ημερήσια

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *