Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

1. Με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013,( μεταβατικές διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε ) ορίζονται τα εξής:
«11. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ’ εφαρμογή διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους − μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του προηγούμενου εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.
»12. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού».
2. Μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευθεί οι τροποποιήσεις (αναβάλλονται από Πέμπτη σε Πέμπτη) που έχει ζητήσει το αρμόδιο τρήμα του ΥΠΟΙΚ για να διευκρινισθεί ποια αποθεματικά περιλαμβάνει η ως άνω ρύθμιση, πώς αποδίδεται ο φόρος, δηλαδή με ποια δήλωση, διαδικασία κ.λ.π. για να μπορεί να εφαρμοσθεί η διάταξη αυτή.
3. Εντούτοις, από πληροφορίες που έχουμε, η εν λόγω αυτοτελής φορολόγηση θα εφαρμοσθεί μόνο στα αφορολόγητα αποθεματικά του Λογ. 4190 «Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα» (Α.Υ.Ο. 1044770/10159/Πολ. 1117/1993). Δηλαδή θα εφαρμοσθεί στα αποθεματικά που δεν είχαν παρακράτηση φόρου όπως:

·      αποθεματικό από κέρδη (υπεραξία) από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
·      αποθεματικό από εφάπαξ καταβολή φόρων,
·      αποθεματικό για κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο (άρθρο 38 του Ν. 2238/94),
·      αποθεματικό από υπεραξία ακινήτων (lease back),
·      αποθεματικό από τόκους καταθέσεως για χρήσεις προ του 1992 που δεν υπήρχε παρακράτηση (10% ή 15% σήμερα) κ.λπ.
π.χ. αποθεματικό 100€, φόρος προς απόδοση 15€, διανομή ή κεφαλαιοποίηση 85€.
4. Σημειώνεται ότι για την χρήση 2013 είναι προαιρετική η αυτοτελής φορολόγηση, ενώ για το 2014 είναι υποχρεωτική αλλά με αυξημένο συντελεστή 19% από 15% του 2013.
Συνεπώς, όσοι δεν έχουν φορολογικές  ζημίες για να τις συμψηφίσουν (και εάν τους συμφέρει ) με τα αποθεματικά αυτά το 2014, θα πρέπει μέχρι 31/12/2013 να ορίζουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση για διανομή ή κεφαλαιοποίηση των εν λόγω αποθεματικών, για να φορολογηθούν με 15% (4 μονάδες λιγότερο). Κατόπιν τούτων θα πρέπει όσοι δεν έχουν το 100% της συνέλευσης (αυτόκλητη συνέλευση) να δημοσιεύσουν μέχρι 09/12/2013 (22 ημέρες) πριν την 31/12/2013 πρόσκληση απευθείας στο ΦΕΚ και σε οικονομική εφημερίδα ή στο site της εταιρείας εάν έχουν και γνωστοποίηση της πρόσκλησης την ίδια μέρα στο ΓΕΜΗ, και 20 ημέρες μετά τη συνέλευση (31/12/2013) να προσκομίσουν όλοι στο ΓΕΜΗ το πρακτικό της Έκτακτης Συνέλευσης και παράβολο 289,72 ευρώ. 
5. Τέλος, με την καταβολή αυτή θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των εταιρειών (δεν θα έχει άλλη παρακράτηση του άρθρου 54 του Ν. 2238/94, 25% ή 10%, και ο χρόνος καταβολής του φόρου θα ορισθεί με το νομοσχέδιο των ακινήτων που θα κατατεθεί) θα προβλέπει την εφάπαξ καταβολή μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Έκτακτη Γενική Συνέλευση 31/12/2013, καταβολή τέλος Φεβρουαρίου 2014).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *