Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το άρθρο Δημοσιεύεται σήμερα  στην εφημερίδα " Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ " σελίδες  15 & 16         .
Με τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή με θέμα «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία ακινήτων, καθώς και στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013 – Κ.Φ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012 – Κ.Φ.Α.Σ.).

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο, επισημαίνονται παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Θεσπίζεται ετησίως, από 01/01/2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)για όλα τα ακίνητα της χώρας, σε αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που καταργείται, και του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) που ισχύει μέχρι 31/12/2013.

Με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται φόρος από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια, 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα, και 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια. Παράλληλα θεσπίζεται και πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση με την καθιέρωση του ονομαζόμενου «συμπληρωματικού φόρου» με αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ και συντελεστές που ξεκινούν από 0,1 έως και το 1% μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στην συνολική αξία των δικαιωμάτων (χωρίς αφορολόγητο όριο) και ισούται με το 5‰ (2,5‰ προβλέπεται για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Στην συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των απαλλασσόμενων ακινήτων των νομικών προσώπων κ.λπ., καθώς και τα δικαιώματα επί των ακινήτων (ειδικών κτιρίων) που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών κ.λπ. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει ως άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκείμενου στον φόρο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβλήθηκαν από το 2005 μέχρι 2014 όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και των ετών 2013 και 2014 όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι από 01/01/2014 και εφεξής ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης των στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του μέσα σε τριάντα ημέρες από την κάθε μεταβολή. Παρέχεται επίσης στα φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης 50%, όταν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, και το σύνολο των κτισμάτων τους δεν υπερβαίνουν τα 150 τ.μ. και 100% απαλλαγή για τους πολύτεκνους και σε όσους έχουν αναπηρία άνω του 80% (εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ και το σύνολο των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ..) Τέλος, για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται αναστολή πληρωμής για ένα έτος (και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι 3 φορές εντός διαστήματος 10 ετών από την χορήγηση της πρώτης αλλαγής), εφόσον ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου και παρουσιάζει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

2. Μειώνεται, από 01/01/2014, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εξ επαχθούς αιτίας, (εκτός γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομιάς) οριζόμενος σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου. Σήμερα ο συντελεστής Φ.Μ.Α. ορίζεται σε 8% για το μέχρι 20.000 Ευρώ τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της). (Άρθρα 1 έως 13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

3. Προβλέπεται, ετήσια οικονομική παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, από τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της. (Άρθρο 14)

4. Οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (Ν. 2961/2001), ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. (της φορολογίας κεφαλαίου) για τους οποίους προβλέπεται άμεση καταβολή σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις καταβάλλονται από 01/01/2014 εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση της πράξης άμεσου ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. (Άρθρο 15)

5. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2014 (λήγει 31/12/2013) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, (απόσυρση)με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2000 κ.ε., και με τα υφιστάμενα κίνητρα απαλλαγής ή μείωσης του τέλους ταξινόμησης. (Άρθρο 16)

6. Δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους φορολογικές προσαυξήσεις που έχουν υπολογισθεί μετά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής. 

7. Επανακαθορίζονται οι διαχειριστικές περίοδοι (φορολογικές χρήσεις 2012 και 2013) αναφορικά με τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Σε περίπτωση μη διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.

8. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 όπως ισχύει σχετικά με την έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα, έχουν εφαρμογή και στις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας μέχρι 30/06/2014. (Άρθρο 18)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Επέρχονται τροποποιήσεις στον νέο Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) που τίθεται σε ισχύει από 01/01/2014.

9. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νέου Κ.Φ.Ε. ώστε η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος φυσικής παρουσίας άνω των 183 ημερών που συνεπάγεται την απόκτηση φορολογικής κατοικίας στην ημεδαπή να μην καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 365
 ημερών. (Άρθρο 21)

10. Αυξάνεται κατά 50% (μέχρι 31/12/2015) το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της § 1 (από μισθωτή εργασία) για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να έχουν μειωμένη φορολογική επιβάρυνση.

11. Δεν θεωρούνται ως «επιχειρηματική συναλλαγή» (κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου) για τις μετοχές, μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ. που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές.

12. Εισάγεται νέο άρθρο 22Α του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) με το οποίο παρέχεται κίνητρο με αντικείμενο την προσαύξηση κατά 30% των εκπιπτόμενων δαπανών που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual) και ορίζεται η σχετική διαδικασία λειτουργίας και παρακολούθησής του. 

13. Ορίζεται ότι ο περιορισμός στο ποσό των τόκων δανείων που εκπίπτει η επιχείρηση δεν εφαρμόζεται στους τόκους των διατραπεζικών δανείων, καθώς και των ομολογιακών δανείων που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες. Επιπροσθέτως, με τη διάταξη αυτή γίνεται σχετική νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να συμπεριληφθούν στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες όλες οι προβλέψεις πλην των σχηματιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νέου Κ.Φ.Ε. 

14. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 του νέου Κ.Φ.Ε. σχετικά με την έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών, προκειμένου να συνδεθούν με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου προβλέπεται ο προσδιορισμός του εισοδήματος των φυσικών προσώπων με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου.

15. Εισάγεται ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων (μετοχές, μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν την φορολογική τους κατοικία υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στην φορολογική διοίκηση. (Άρθρο 22)

16. Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νέου Κ.Φ.Ε. ώστε τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων να περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, ρυθμίζεται το ζήτημα προσδιορισμού των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών που εφαρμόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα οποία προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.

Επίσης ορίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα (άρθρα 21 έως 28 του νέου Κ.Φ.Ε.). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 10%.

17. Αυξάνεται σε 30% (από 25%) το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες.

Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του παρόντος, προστίθεται νέα παράγραφος 9α΄ στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε.), σύμφωνα με την οποία η § 1 του άρθρου 49 του νέου Κ.Φ.Ε. ισχύει από την 01/01/2017. Κατά τη μεταβατική περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ):

·      το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
·      το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
·      το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016

18. Αυξάνεται σε 3.000.000€(από 1.000.000€) το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων καθαρών τόκων στα βιβλία δεν υπερβαίνει τα 3000.000€. Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου, και η δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό(από 5 έτη που προβλέπετο αρχικώς).

Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του παρόντος προστίθεται νέα παράγραφος 9β΄ στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε.), σύμφωνα με την οποία η § 3 του άρθρου 49 του Ν. 4172/2013, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ το χρόνο.

19. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νέου Κώδικα, προκειμένου τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που τηρούν.

20. Μειώνεται μέχρι 31/12/2015 ο συντελεστής 26% κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3100 κατοίκων.

21. Παρέχεται φορολογικό κίνητρο για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενταχθούν σε πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10
KW για τη διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό αναπτύσσει αποτελέσματα. Τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 KW». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους φορολογούνται με τις διατάξεις του παρόντος Κ.Φ.Ε. (Άρθρο 23) 

22. Ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται.

Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

23. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του νέου Κ.Φ.Ε., προκειμένου να εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση φόρου 20% για τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σε περίπτωση που ο λήπτης της πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή και δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση. (Άρθρο 24)

24. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα). Σημειώνεται ότι η πιο πάνω προθεσμία (μέχρι και την 30ή Απριλίου) ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.

25. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα).

26. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του νέου Κ.Φ.Ε., προκειμένου η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών να υπολογίζεται σε ποσοστό 55%. (Άρθρο 25)

27. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε., ώστε οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 να ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά (από μετά την 30/6/2014).

Επίσης, τροποποιείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε. προκειμένου οι διατάξεις των άρθρων 24 (αποσβέσεις), 25 (αποτίμηση αποθεματικών και ημικατεργασμένων προϊόντων) και 28 (έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών) να ισχύουν για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 (από την παλαιά διάταξη που όριζε ότι κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής).

28. Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 12 και 13 (όπως αναριθμήθηκαν) του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε. που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90) με 15% για το 2013 και 19% το 2014 (αφού συμψηφισθούν υποχρεωτικά οι φορολογικές ζημίες) δεν καταλαμβάνει τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν βάσει επενδυτικών ή αναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων. Ρυθμίζεται επίσης η καταβολή του φόρου που γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τροποποιείται η § 13 (πρώην 12) του άρθρου 72 του νέου Κ.Φ.Ε. και εξακολουθούν να παραμένουν στους ισολογισμούς που κλείνουν με 31/12/2014 και μετά οι λογαριασμοί των αποθεματικών των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων, ενώ δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90).

29. Ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 2
 του άρθρου 24 του νέου Κ.Φ.Ε. για τις συμβάσεις (χρηματοοικονομικής μίσθωσης) που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4172/ 2013 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εξής. (Άρθρο 26)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν.4174/2013), που ισχύει από 01/01/2014, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα εξής κυρίως σημεία:

30. Στο πεδίο εφαρμογής του προστίθεται και ο Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ενώ ο φόρος ακίνητης περιουσίας αντικαθίσταται από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, τίθεται παράρτημα με όλους τους λοιπούς φόρους, τέλη κ.λπ., στους οποίους εφαρμόζεται ο Κ.Φ.Δ. 

31. Προβλέπεται η έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας, για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου, όταν ο φορολογούμενος έχει οφειλές προς το Δημόσιο. Με βάση τη Βεβαίωση Οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της οφειλής.

32. Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά, για την είσοδο του στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου, τη συνδρομή των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.

33. Η φορολογική Διοίκηση μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα (συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων κ.λπ.) και πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση.

34. Ενισχύονται τα ασφαλιστικά μέτρα (να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που αποκτούνται για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση του 50% των καταθέσεων, θυρίδων κ.λπ.) για περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 150.000 Ευρώ ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 Ευρώ.

35. Επεκτείνεται η διαδικασία συμψηφισμού (άρθρο 83 ΚΕΔΕ) και στους φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

36. Συμπληρώνονται οι διατάξεις, σχετικά με την παραγραφή της είσπραξης φόρων, με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αυτή (παραγραφή) διακόπτεται ή αναστέλλεται. Ορίζεται για πρώτη φορά ότι η κοινοποίηση στον φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης διακόπτει την παραγραφή.

37. Τίθενται χρηματικά όρια προκειμένου να στοιχειοθετούνται οι παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστίθενται, επίσης, νέες περιπτώσεις που συνιστούν παραβάσεις φοροδιαφυγής.

38. Πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (προβλέπεται μόνο για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα). (Άρθρα 39 έως 48)

39. Επαναφέρεται για δύο χρόνια (2014 & 2015) το Φορολογικό Πιστοποιητικό και καταργείται από 01/01/2016, ενώ παράλληλα μειώνεται το αντισυνταγματικό πρόστιμο για όσους δεν λάβουν αυτό σε 5.000€ έως 40.000€ (από 10.000€ έως 100.000€ που ισχύει σήμερα).

Επίσης καταργείται η υποχρέωση ελέγχου από την φορολογική διοίκηση των επιχειρήσεων που δεν έχουν εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό. Απαγορεύεται στους ελεγκτές να εκδώσουν φορολογικό πιστοποιητικό όταν παρέχουν στην ελεγχόμενη εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 3693/2008. (Άρθρο 49)

40. Προβλέπεται απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του Φ.Π.Α. ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

41. Προβλέπεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών. 

42. Αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 01/01/2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

43. Ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

44. Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31/12/2014.

Επίσης καταργούνται από 01/01/2014 τα άρθρα 5 (Δελτίο Αποστολής) και 8 (Έγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών). (Άρθρο 51) 

45. Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο, από 01/01/2015 (αντί 01/01/2014), (τέταρτη παράταση) η επιβολή φόρου 20% στις διαφημίσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση. (Άρθρο 53)

Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι και με το πολυνομοσχέδιο αυτό με το οποίο θεσπίζεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., μονιμοποιείται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α. (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και μαζί με τον θεσπιζόμενο «συμπληρωματικό φόρο» επιβάλλεται υπερφορολόγηση στα ακίνητα (αφού τα έσοδα από 500 εκ. ευρώ προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,9 δις ευρώ), δεδομένου μάλιστα ότι οι φόροι αυτοί υπολογίζονται άδικα επί πλαστών και άδικων αντικειμενικών αξιών (τιμές του 2007). Ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι η βαρύτατη αυτή φορολόγηση των ακινήτων οδηγεί σε δήμευση της περιουσίας των φορολογούμενων εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που βιώνει η χώρα μας.

Τέλος, όσον αφορά τις πολλές τροποποιήσεις που επέρχονται στους νέους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, οι οποίοι σημειωτέον ότι θα έφερναν την πολυδιαφημιζόμενη φορολογική μεταρρύθμιση (μέσα σε 5 μήνες από την ψήφισή τους και πριν καν αρχίσει η εφαρμογή τους και χωρίς ακόμα να έχουν εκδοθεί οι 100 αποφάσεις που προβλέπονται) καταδεικνύουν περίτρανα την προχειρότητα και την αδυναμία του Υπουργείου Οικονομικών να φέρει νέα σύγχρονα νομοθετήματα που θα διευκολύνουν πρακτικά τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους και θα έχουν προοπτική και διάρκεια και όχι να προκαλούν σύγχυση και ερμηνευτικά προβλήματα.
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ - Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος &  δ.σ. της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. http://www.tax-analysis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *