Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ


1. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 72 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4172/2013 (νέος ΚΦΕ) ορίζεται ότι:
 «4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94».
 2. Με την ενημέρωσή μας της 25/07/2013 με θέμα «Αλλαγές που επέρχονται με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» στην παράγραφο 2.2.10. σας είχαμε περιγράψει τον νέο τρόπο σχηματισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
 «2.2.10. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αυτές ανείσπρακτες και το ποσό (από 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας των τιμολογίων πώλησης κ.λπ.):    »για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 1.000,00€ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης,
·      »για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των 1.000,00€ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 50%. Επίσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 18 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 75% και για άνω των 24 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 100%.
 »Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι 2% επί του συνολικού ύψους μισθωμάτων που έχουν συναφθεί μέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το ποσοστό της πρόβλεψης συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (από το 30% του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών).
 »Ισχύει για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
 »(άρθρο 26)».
 3. Κατόπιν τούτων επειδή την 31/12/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94, θα πρέπει οι επιχειρήσεις αφού σχηματίσουν την προβλεπόμενη πρόβλεψη 0,5% επί των τιμολογίων κ.λπ. για το 2013 να διαγράψουν εν συνεχεία από τον Λογαριασμό 44.11 (προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις) τις ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις (Λογ. 30.97 – Πελάτες Επισφαλείς) εφόσον καλύπτονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην εξαναγκασθούν, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος των προβλέψεων, να μεταφέρουν τον επόμενο χρόνο στα αποτελέσματα το υπόλοιπο που θα μείνει στον Λογ. 44.11 (ακάλυπτο).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *