Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1090/2016- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/7/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Πολ.1090/28.6.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1950/30.6.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν 4172/2013." ορίζεται ότι.
      Ειδικότερα,
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουλίου 2016. 
 2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουλίου 2016. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                      Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016
                                                     Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
                                                      ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 Ψηφίστηκε σήμερα  από την Ολομέλεια της   Βουλής  και στο σύνολο το Νομοσχέδιο  με θέμα "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,.......και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού."
 Ειδικότερα,
Στην χθεσινή μας ανάρτηση έχουμε αναλύσει τις κυριότερες αλλαγές.
Κατεβάστε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pekVEYWF4eXlfMjQ/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1093/2016-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α

Με την Πολ.1093/23.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 1. Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1084/2016 (ΦΕΚ Β'1943/29.6.2016) ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 - Φ2 TAXIS», που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή.
2. Το νέο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις σε σχέση με το ισχύον έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS:
α) Καταργήθηκε το λεκτικό «Αν η δήλωση είναι έκτακτη, ο κωδ. 006 δεν συμπληρώνεται» στο άνω μέρος του εντύπου, καθώς απαιτείται η συμπλήρωση του κωδικού «006» σε ορισμένες περιπτώσεις υποβολής έκτακτης δήλωσης.
 β) Ο συντελεστής ΦΠΑ «23%» αντικαταστάθηκε με το συντελεστή «24%» και ο συντελεστής ΦΠΑ «16%» αντικαταστάθηκε με το συντελεστή «17%», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27.5.2016). Διευκρινίσεις παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1061/24.5.2016. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1093/2016.

ΣΛΟΤ :Α.Π.11562016-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΧΑ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1156 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει του άρθρου 1 παρ. 3β του νόμου 4308/2014 υποχρέωση για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ έχουν μόνο οι θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές οντότητας, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής.
 Συνεπώς οι οντότητες που περιγράφονται στο ερώτημα δεν έχουν τέτοια υποχρέωση.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.1156/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peWkxQVJNLWF3cXc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1091/2016-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κ.Λ.Π

 Με την Πολ. 1091/23.6.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 53, 55, 56 και 57 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 113 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) ««Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής». 
Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα
*Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4389/2016,επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. 
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επι κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/ και ευρυζωνικής πρόσβασης και υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.
*Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4389/2016, ορίζεται ότι για όλα τα τυχερά παίγνια, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επι του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.
 *Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου καταργείται ο φόρος επί του ζύθου, όπως οριζόταν από τις διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/9-20/10/1958 (Α'171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α'94).
*Με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.4387/2016 (85 Α'), καταργείται το ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, σε κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, από τότε που άρχισε να ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4346/2016 (152 Α'), ήτοι από 1.1.2016. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1091/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWUV5Tk1nb3BOU2c/view?usp=sharing

ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ 2016-ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΑΠΟ Α.Ε

Mε την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ21.6. 2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.του ΥΠΟΙΚ   με θέμα "Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον από ανώνυμη εταιρεία νοσηλευτικών υπηρεσιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 «Κατ΄ οίκον νοσηλεία…» του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145), οι νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρέχετε κατ΄ οίκον δεν απαλλάσσονται από το φόρο και υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ως υπηρεσίες κατ΄ οίκον φροντίδας ασθενών.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1093603 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYVZKVTNVS1Z1U1U/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1076/2016-ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Mε την Πολ.1076/9.6.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1934/29.6.2016)  με θέμα "Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων»" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
αποφασίζουμε
 Άρθρο 1   Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της αρ. πρωτ. Δ 758/397/5.6.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Με τη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται και η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή-πωλητή, για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, με τη διαδικασία της αρ. πρωτ. Δ. 635/436/29.4.1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 343/Β). Εφόσον το φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε σε προγενέστερο χρόνο του μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη αλλά παρελήφθη το μήνα αυτό, σημειώνεται επί του φορολογικού στοιχείου από τον υπόχρεο στην απόδοση του Φ.Π.Α. εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, η ημερομηνία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται από την αντίστοιχη ημερομηνία καταχώρησης στα λογιστικά του αρχεία.»
 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΟΛ.1084/2016- Η ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α - ΕΝΤΥΠΟ «050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS»

Με την Πολ.1084 /29.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 -ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS»" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Το έντυπο της παραγράφου 1 ισχύει για δηλώσεις ΦΠΑ που αφορούν πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων, για όλους τους υποκείμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως εάν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού, απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή είναι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
Το έντυπο «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS» συνεχίζει να ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται έως και 30.6.2016. Εκ του λόγου αυτού οι πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.6.2016 έως και 30.6.2016 και υπάγονται λόγω της μεταβολής των συντελεστών ΦΠΑ με το Ν. 4389/2016 στον συντελεστή ΦΠΑ εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) ή δεκαεπτά τοις εκατό (17%), που δεν αναγράφεται ωστόσο στο έντυπο, καταχωρούνται ως εξής σε αυτό: α) Η φορολογητέα αξία καταχωρείται στους κωδικούς «303» και «306» αντίστοιχα.
 β) Ο φόρος που αναλογεί στην ανωτέρω φορολογητέα αξία, υπολογιζόμενος με συντελεστή είκοσι τρία (23%) ή δεκαέξι τοις εκατό (16%) καταχωρείται στους κωδικούς «333» και «336» αντίστοιχα και η διαφορά του φόρου μεταξύ των δύο συντελεστών, ήτοι είκοσι τρία (23%) και είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) καθώς και μεταξύ δεκαέξι (16%) και δεκαεπτά τοις εκατό (17%), καταχωρείται στον κωδικό «422» του εντύπου «Λοιπά αφαιρούμενα ποσά».
Δείτε οολόκληρη την Πολ.1084/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVFJhbGZpcG1yS2c/view?usp=sharing 

ΠΟΛ.1082/2016-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με την Πολ.1082/23.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1928/29.6.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων"
ορίζεται ότι.
Επεκτείνεται  ο υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου  και στα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού( αγροτεμάχια )
Ειδικότερα,
                                                           αποφασίζουμε
1. Στις περιπτώσεις 6, 7 και 9 της ΠΟΛ.1184/30.7.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τη φράση «για το συμπληρωματικό φόρο» προστίθεται η φράση «των φυσικών και». 
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2016 και επόμενων.
                                                Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016 
                                 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ψηφίστηκε σήμερα  στην  Βουλή  επί της αρχής και των άρθρων το Νομοσχέδιο "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,.......και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού." Αύριο ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής  και στο σύνολο.
Ειδικότερα ,
1)  ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2015.
Με το άρθρο 8 § 4 του Νομοσχεδίου ορίζεται ότι.
4.α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για ης Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. 
β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ στην ιστοσελίδα ή. σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.
Σημειώνεται ότι η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
πραγματοποιείται:
α) 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους  μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920).
β) Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (σύμφωνα το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που εφαρμόζεται και για τις ΕΠΕ και για τις ΙΚΕ)
Συνεπώς μετά και την παράταση των Φορολογικών Δηλώσεων και των Νομικών Προσώπων μέχρι 15/7/2016  η Τακτική Γενική Συνέλευση των  Εταιρειών  Α.Ε,  Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., μπορεί να συγκληθεί μέχρι 15/9/2016 το αργότερον.
2) ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
 Με το άρθρο 4 §§ 1, &  2του Νομοσχεδίου ορίζεται ότι.
1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2130/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας η στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρηση, το αργότερο έως τη δεκάτη |10η) ημερολογιακή ήμερα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.»

2.Το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
•Αρθρο 43β
«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
 α.τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών  από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση:»
Οπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΑΙ της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νομίμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για ιο σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγραφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και οι προσωπικές εταιρείες όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα και έχουν μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμου κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
Συνεπώς  το 2016 είναι το   τελευταίο έτος που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ οι οικονομικές καταστάσεις 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1088/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ

Με την Πολ 1088/24.6.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), με τις οικείες κάθε φορά κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν.
* Σε περίπτωση επιχείρησης με λογιστικές ζημίες στα βιβλία της η οποία επιθυμεί να μειώσει το μετοχικό/εταιρικό της κεφάλαιο με συμψηφισμό των ζημιών αυτών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (σχετ. οι υπ' αριθ. ΣτΕ 3733/2008, ΣτΕ 2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1088/2016.

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π.

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ24.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εισπράττουν μερίσματα από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999 θα τα αναγράφουν στον κωδικό 466 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων «Έντυπο Ν», προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους και περαιτέρω, σε περίπτωση τυχόν διανομής τους κατά το τρέχον φορολογικό έτος θα συμπληρώνουν τον κωδικό 384 δεδομένου ότι για τα διανεμόμενα αυτά ποσά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. ...
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016  
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbnhKTκTVxOFpMVEk/view?usp=sharing

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π.

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ24.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εισπράττουν μερίσματα από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999 θα τα αναγράφουν στον κωδικό 466 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων «Έντυπο Ν», προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους και περαιτέρω, σε περίπτωση τυχόν διανομής τους κατά το τρέχον φορολογικό έτος θα συμπληρώνουν τον κωδικό 384 δεδομένου ότι για τα διανεμόμενα αυτά ποσά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. ...
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016  
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbnhKTκTVxOFpMVEk/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 23.6.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στην περίπτωση των τόκων ομολογιακού δανείου οι οποίοι καταβάλλονται κατά το χρόνο που καθίστανται ληξιπρόθεσμοι (άρα και απαιτητοί) μέσω κεφαλαιοποίησής τους με έκδοση νέων ομολογιών (καταβολή σε είδος), η υποχρέωση παρακράτησης γεννάται κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης. 
Σε περίπτωση που κεφαλαιοποιούνται (μέσω της καταβολής σε είδος) ήδη ληξιπρόθεσμοι τόκοι με την έκδοση νέων ομολογιών, η υποχρέωση παρακράτησης υπάρχει όχι κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης αλλά κατά το χρόνο που αυτοί είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, οπότε και θα έπρεπε να είχαν πιστωθεί στα βιβλία της εταιρείας (σχετ. η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1011/2.1.2014 εγκύκλιός μας).
 Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, επιφυλασσομένων των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ. ....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLUtsSHlyeDZ2bFE/view?usp=sharing

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε από την  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ " Το Εγχειρίδιο των Ερωτήσεων - Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα" (Ιούνιος  2016) 
 2η Έκδοση 47,48,51,75,106-116.

Κατεβάσετε το Εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peHQ0LVRrOFhtakk/view?usp=sharing

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1086/2016-ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Mε την Πολ. 1086/23.6.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε επιβολή «τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση» και παροχή σχετικών οδηγιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4389/2016, επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1086/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcW96aGxZYkZvbDA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1083/2016-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

Mε την Πολ.1083/23.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/12-5-2016 (85 Α') και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/2016, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, και εξαιρετικά για το έτος 2016 να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα καταβάλλοντας, πριν την άρση, τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) έως γ) της προαναφερθείσας διάταξης και συγκεκριμένα:
 -για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
 -για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
 -για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2016), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1083/2016.

ΣΛΟΤ: Α.Π 1153/2016-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1153 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αν το άθροισμα του παρακρατηθέντος και προκαταβληθέντος φόρου είναι μεγαλύτερο από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει στη χρήση, το υπόλοιπο (χρεωστικό) εμφανίζεται ως απαίτηση. Για παράδειγμα, αν για το 2015 με τη δήλωση του έτους 2014, έχει προκαταβληθεί φόρος για το 2015 ευρώ 100, εντός της χρήσης 2015 παρακρατήθηκε φόρος ευρώ 20 και ο προκύψας φόρος (έξοδο) της χρήσεως 2015 είναι 90, το ποσό που θα εμφανισθεί ως απαίτηση στον ισολογισμό της 31.12.2015 θα είναι 100+20-90=30.
Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήματος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχωρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2016 που υπολογίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015, γίνεται με την καταβολή της εντός της χρήσεως 2016.
 Δείτε ολόκληρη την 1153/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWHpYcjhzV3FPZTA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1087/2016-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.4387/2016 & 4389/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Mε την Πολ.1087/23.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων"  διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
*Με τις νέες διατάξεις συνεχίζει να αποτελεί παροχή σε είδος και να φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιμάται πλέον σε ποσοστό 80% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.
*Περαιτέρω, και όσον αφορά την περίπτωση των εγγάμων συζύγων, γίνεται δεκτό ότι τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του ΚΦΕ, τις δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά.
Δείτε οόκληρη την Πολ.1087/2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVG8tbW1xYnZLYnM/view?usp=sharing

ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΕΚΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Γ.Γ.Δ.Ε.
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την έκπτωση φόρου των γονέων, όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα και τον υπολογισμό της ανάλογης παρακράτησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζονται τα εξής: 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, ορίστηκαν τα νέα ποσά, τα οποία, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογουμένου, μειώνουν το φόρο που προκύπτει. 
Στην περίπτωση των έγγαμων συζύγων, τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος. 
Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων, που έχει την επιμέλεια των τέκνων και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου, με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά. 
Τέλος, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ

Με την  Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 22.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση της παροχής οχήματος στα στελέχη μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως: α) της διάρκειας χρήσης του οχήματος και β) της δραστηριότητας της επιχείρησης η παροχή αυτή αποτελεί παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο, η οποία για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 του ΚΦΕ αποτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4389/2016.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVlJTZlZOb0FuYkk/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *