Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ :Α.Π.11562016-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΧΑ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1156 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Βάσει του άρθρου 1 παρ. 3β του νόμου 4308/2014 υποχρέωση για σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των ΔΠΧΑ έχουν μόνο οι θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικές οντότητας, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων της μητρικής.
 Συνεπώς οι οντότητες που περιγράφονται στο ερώτημα δεν έχουν τέτοια υποχρέωση.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.1156/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peWkxQVJNLWF3cXc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *