Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ψηφίστηκε σήμερα  στην  Βουλή  επί της αρχής και των άρθρων το Νομοσχέδιο "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,.......και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού." Αύριο ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής  και στο σύνολο.
Ειδικότερα ,
1)  ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2015.
Με το άρθρο 8 § 4 του Νομοσχεδίου ορίζεται ότι.
4.α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για ης Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. 
β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ στην ιστοσελίδα ή. σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.
Σημειώνεται ότι η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
πραγματοποιείται:
α) 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους  μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920).
β) Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (σύμφωνα το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που εφαρμόζεται και για τις ΕΠΕ και για τις ΙΚΕ)
Συνεπώς μετά και την παράταση των Φορολογικών Δηλώσεων και των Νομικών Προσώπων μέχρι 15/7/2016  η Τακτική Γενική Συνέλευση των  Εταιρειών  Α.Ε,  Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., μπορεί να συγκληθεί μέχρι 15/9/2016 το αργότερον.
2) ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
 Με το άρθρο 4 §§ 1, &  2του Νομοσχεδίου ορίζεται ότι.
1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2130/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας η στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρηση, το αργότερο έως τη δεκάτη |10η) ημερολογιακή ήμερα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.»

2.Το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
•Αρθρο 43β
«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
 α.τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών  από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση:»
Οπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΑΙ της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νομίμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για ιο σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγραφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και οι προσωπικές εταιρείες όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα και έχουν μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμου κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
Συνεπώς  το 2016 είναι το   τελευταίο έτος που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ οι οικονομικές καταστάσεις 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *