Προσαυξήσεις

 

 

   

 

 

 -Πολ.1215/26.11.2018" Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων) Eδώ.

 Στη φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης, συνάγεται ότι η διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3, κλπ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εμπίπτει στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα


--Πολ. 1026/12.2.2018 " Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων "Eδώ.

Οι ποινές για 10 παραβάσεις

1. Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων
Πρόστιμο 500 ευρώ εάν τηρούνται απλογραφικά βιβλία ή 1.000 ευρώ εάν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων που αφορούν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, την ανακριβή έκδοση στοιχείων ή τη λήψη ανακριβών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 
2. Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς παραστατικά
Πρόστιμο 500 ευρώ εάν τηρούνται απλογραφικά βιβλία ή 1.000 ευρώ εάν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία, επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης.
3. Ηλεκτρονικές πληρωμές
Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση επιβάλλεται στον πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών για παραβάσεις που αφορούν τη μη εξόφληση από τον ιδιώτη – αγοραστή των αγαθών ή των υπηρεσιών αξίας 500 ευρώ και άνω, με τη χρήση «μέσων πληρωμής με κάρτα» ή άλλων «ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής».
4. Παραβίαση ή παραποίηση ΦΗΜ
Πρόστιμα από 5 έως 20 χιλ. ευρώ επιβάλλονται για παραβάσεις που αφορούν την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
5. Μη χρήση ΦΗΜ
Πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού, καθώς και την έκδοση από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό.
6. Μη χρήση εγκεκριμένων μηχανισμών σήμανσης
Πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση δελτίων και αποδείξεων  από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης.
7. Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων
Πρόστιμα επιβάλλονται για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, δηλώσεις ΦΗΜ). Η υποχρέωση υποβολής των υπόψη καταστάσεων, είναι τριμηνιαία, οπότε επιβάλλεται ξεχωριστό πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή εκάστου τριμήνου.
8. Μη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων
Η μη διαφύλαξη των χρησιμοποιηθέντων βιβλίων και στοιχείων στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν. 4174/2013) και της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4308/2014, συνιστά παράβαση, η οποία επισύρει πρόστιμο 2.500 ευρώ.
9. Απώλεια μη χρησιμοποιηθέντων βιβλίων
Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων του ΚΦΔ, ούτε κάποια άλλη παράβαση, επομένως δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.
10. Παρατυπίες στην τήρηση βιβλίων
Για λοιπές περιπτώσεις παρατυπιών όπως η εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων, η μη καταχώρηση στα βιβλία στοιχείου ή στοιχείων, η μη παρακολούθηση της λογιστικής ή της φορολογικής βάσης κάποιου στοιχείου εσόδου, εξόδου κ.λπ., δεν θεμελιώνεται παράβαση και δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

--ΠΟΛ.1019/2.2.2018 " Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α'5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α'170) " Εδώ.

 


Ν.4512/18
 
Ο Ν.4512/18 δίνει τη δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης και για φορολογικές περιόδους που βρίσκονται σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές με μειωμένα πρόστιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
Υποβολή εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης
 
Παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης και μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού φόρου (με το προηγούμενο καθεστώς δεν επιτρεπόταν η υποβολή δήλωσης μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου). Σε αυτή την περίπτωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που προέκυψε. Εάν, όμως, η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το παραπάνω πρόστιμο περιορίζεται κατά 40% , με εξαίρεση τις δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 
Αποδοχή πράξεων προσδιορισμού φόρου με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση
 
Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί προσωρινός ή οριστικός προσδιορισμός του φόρου δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους για μείωση των προστίμων που έχουν επιβληθεί από τον έλεγχο με το να αποδεχθούν την οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, η οποία υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, παρέχοντάς τους το κίνητρο της μείωσης κατά 40% των προστίμων περί ανακρίβειας ή μη υποβολής της δήλωσης ή των προστίμων, υπό την προϋπόθεση να εξοφλήσουν την προκύπτουσα οφειλή εντός 30 ημερών. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
 
Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς υποθέσεις, ήτοι για όσες εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος της, ενώπιον της ΔΕΔ ή του δικαστηρίου ή εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων ενώπιον των δικαστηρίων ή δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου στις 17.01.2018.
 

 

  -- Πολ.1003/3.1.2018 " Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου " Eδώ.

ΝΟΜΟΣ 4509/17
Ο Ν.4509/17 προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές στις διατάξεις για τον υπολογισμό των προστίμων και των προσαυξήσεων:
 
Πράξεις προσδιορισμού

Οι διατάξεις του νόμου δίνουν στους φορολογούμενους τη δυνατότητα εφαρμογής των μειωμένων προστίμων και προσαυξήσεων που ισχύουν με τον ΚΦΔ σε πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για χρήσεις έως και 31.12.2013, αντί των κυρώσεων του Ν.2523/97 (οι οποίες κανονικά θα εφαρμόζονταν σε χρήσεις πριν το 2014), εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου. Συγκεκριμένα:

 Ν.2523/97
Ν.4509/17

Μη υποβολή δήλωσης (όλες εκτός από δηλώσεις Φ.Π.Α. και παρακρατούμε-νων φόρων)
2,5% επί του προκύψαντος φόρου ανά μήνα καθυστέρησης* με ανώτατο όριο το 120%
50% επί του προκύψαντος φόρου πλέον τόκου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από 01.01.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου


Μη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. και παρακρατούμε-νων φόρων
3,5% επί του προκύψαντος φόρου ανά μήνα καθυστέρησης* με ανώτατο όριο το 120%
50% επί του προκύψαντος φόρου πλέον τόκου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από 01.01.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου
Υποβολή ανακριβούς δήλωσης (όλες εκτός από δηλώσεις Φ.Π.Α. και παρακρατούμε-νων φόρων)
2% επί του προκύψαντος φόρου ανά μήνα καθυστέρησης* με ανώτατο όριο το 120%
10% - 50% κατά περίπτωση επί του προκύψαντος φόρου πλέον τόκου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από 01.01.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλουΥποβολή ανακριβούς δήλωσης Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων
3% επί του προκύψαντος φόρου ανά μήνα καθυστέρησης* με ανώτατο όριο το 120%
50% επί του προκύψαντος φόρου πλέον τόκου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από 01.01.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου

 
*Ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την ημερομηνία που αρχικά οφειλόταν ο φόρος.  
 
Οι νέες διατάξεις ισχύουν για πράξεις προσδιορισμού φόρου χρήσεων έως και 31.12.2013 που εκδίδονται από 01.01.2018 και εφεξής. Εφαρμόζονται επίσης και σε υποθέσεις που θεωρούνται εκκρεμείς, ήτοι :
·         Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρχών/ Δικαστηρίων (της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας) κατά την 22.12.2017,
·         Υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης,
·         Υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο, ή
·         Υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.
 
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του, δίδεται η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής των παραπάνω επιεικέστερων κυρώσεων του Ν.4509/17, εφόσον:
·         ο φορολογούμενος υποβάλει στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου αίτηση - ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) ή του δικαστηρίου, και
·         δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
 
Υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης
 
Οι φορολογούμενοι μπορούν, επίσης, να επιλέξουν την εφαρμογή των προστίμων και προσαυξήσεων του Ν.4509/17 (αντί των κυρώσεων του Ν.2523/97) σχετικά με την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων (όταν δεν έχει ξεκινήσει φορολογικός έλεγχος) για χρήσεις έως τις 31.12.2013, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου:
 Ν.2523/97
Ν.4509/17

Όλες εκτός από δηλώσεις Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων
1% επί του οφειλόμενου φόρου ανά μήνα καθυστέρησης* με ανώτατο όριο το 60%
Πρόστιμο 100- 500 Ευρώ κατά περίπτωση πλέον τόκου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου


Δηλώσεις Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων
1,5% επί του οφειλόμενου φόρου ανά μήνα καθυστέρηση*ς με ανώτατο όριο το 60%
Πρόστιμο 100- 500 Ευρώ κατά περίπτωση πλέον τόκου 0,73% ανά μήνα καθυστέρησης από 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου

 
*Ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την ημερομηνία που αρχικά οφειλόταν ο φόρος
 

 

-- ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

  (Άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 129/17.10.2015)"

 Σχετική ΠΟΛ.1142/15.9.2016  

https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR2MtT2tybjFWdGc/view?usp=sharing 

Άρθρο 66 του Ν.4174/2013.

1. Απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος:
α. Μη υποβολή Δήλωσης
β. Με υποβολή ανακριβούς δήλωσης
γ. Καταχώρηση ανύπαρκτων ολικά ή μερικά δαπανών
Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση

Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς.
2. Μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
3. Είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων
4. Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή του φόρου β)με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και γ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
5. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών
6. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων
7. Απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου
Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ
8. Απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (Ν. 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: α) αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά είδος φόρου
Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ
9. Απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου
10. Αυτουργοί και συνεργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής Πρόσωπα που εν γνώσει τους υπογράφουν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις καθώς και πρόσωπα που παρέχουν άμεση συνδρομή στην τέλεση των εγκλημάτων της φοροδιαφυγής τιμωρούνται ως άμεσοι συνεργοί.


Συνοπτικός πίνακας εγκλημάτων φοροδιαφυγής

Ποινή Παράβαση Φοροδιαφυγής
Φυλάκιση τουλάχιστον 2 έτη
(πλημμέλημα)
Αν ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 100.000€ ανά είδος φόρου
Αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή συμψηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:
- τις 50.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή
- τις 100.000€ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε κάθε άλλη περίπτωση
Κάθειρξη (κακούργημα) Αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος:
- τις 100.000€ εφόσον αφορά ΦΠΑ, ή ο τις 150.000€ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή εισφοράς
Ποινή Παράβαση Φοροδιαφυγής για πλαστά και εικονικά
στοιχεία
Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μήνες Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου
Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτος Εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000€
Κάθειρξη έως 10 έτη Εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000€
--ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ( Ν.4174/2013) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ
ΜΕ ΤΟ Ν.4337/2015
(Σχετική Πολ.1252/20.11.2015)  Eδώ.
Ο γενικός κανόνας των νέων προστίμων είναι.

- Εάν η δήλωση υποβληθεί έως την έκδοση της εντολής ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54
- Εάν η δήλωση υποβληθεί μετά την έκδοση της εντολής ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 58, 58Α και 59, κατά περίπτωση
* Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής – άρθρο 53 ν.4174/2013

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής φόρου υπολογίζεται από την επόμενη μέρα της λήξης της ημερομηνίας καταβολής, τόκος επί του οφειλόμενου ποσού. Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων. Το ετήσιο επιτόκιο που έχει καθοριστεί είναι 8,76%, το αντίστοιχο μηνιαίο επιτόκιο είναι 0,73% (8,76% / 12 μήνες) και ισχύει μέχρι 31/12/2017.
* Διαδικαστικές παραβάσεις – άρθρο 54 ν.4174/2013

Ο ν. 4337/2015 επέφερε αλλαγές στο άρθρο 54 το οποίο εφαρμόζεται πλέον και για την φορολογία κεφαλαίου και αναλύεται ως έξης:
1) Φορολογούμενος ο οποίος δεν είναι υπόχρεος στην τήρηση λογιστικών βιβλίων

Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, π.χ. εκπρόθεσμη υποβολή Ε9 ή ακόμα και εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος από την οποία προκύπτει μηδενικός φόρος ή επιστροφή,
-       δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
-       δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

Επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου π.χ. μη προσκόμιση στοιχείων σε φορολογικό έλεγχο
-       δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές
-       δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του κατά το άρθρο 13 - Βιβλία και Στοιχεία του ν. 4174/2013, π.χ. μη έκδοση στοιχείου

2) Φορολογούμενος που τηρεί βιβλία με απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα (Απλογραφικά βιβλία) πρώην β’ κατηγορίας βιβλία

Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου π.χ. εκπρόθεσμη κατάθεση τριμηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών
Επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση π.χ. εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης
-       δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου π.χ. μη υποβολή φόρου μισθωτών υπηρεσιών
-       δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων
-       δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του
Επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου
-       δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές
-       δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του κατά το άρθρο 13 - Βιβλία και Στοιχεία του ν. 4174/2013, π.χ. μη έκδοση στοιχείου.

3) Φορολογούμενος που τηρεί βιβλία με πλήρη λογιστικά πρότυπα (Διπλογραφικά βιβλία) πρώην Γ’ κατηγορίας βιβλία

Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, π.χ. εκπρόθεσμη αλλαγή στο μητρώο έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών
Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση π.χ. μη υποβολή φορολογικής δήλωσης
-       δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου π.χ. εκπρόθεσμη υποβολή παρακρατούμενων φόρων από επιχειρηματική δραστηριότητα
-       δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων
-       δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του
Επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-       δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου
-       δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές
-       δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του κατά το άρθρο 13  - Βιβλία και Στοιχεία του ν.4174/2013, π.χ. μη έκδοση στοιχείου.
• Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
• Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.
Μια σημαντική αλλαγή που επέφερε η ψήφιση του ν.4337/2015 είναι ότι τα άρθρα 58 – 58α και 59 του ν.4174/2013 ισχύουν μόνο εφόσον διαπιστωθούν από έλεγχο με βάση την περίπτωση 7 του άρθρου 62 ν.4174/2013. Με βάση την ίδια περίπτωση δεν επιβάλλεται το άρθρο 58 ταυτόχρονα με την επιβολή των άρθρων 58α και 59.


--ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ( Ν.4174/2013) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ
ΜΕ ΤΟ Ν.4337/2015
(Σχετική Πολ.1252/20.11.2015)


 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (άρθρο 56)
                                                 (Σχετική Πολ.1252/20.11.2015)
--ΝΕΑ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΦ.Δ(Ν.4174/26.7.2013) ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΑ Κ.Λ.Π
(Σχετική Πολ.1210/6.9.2013)

Ν.4174/26.7.2013(Σχετική Πολ.1210/6.9.2013)


Ν.4174/26.7.2013(Σχετική Πολ. 1210/6.9.2013)


Ν.4174/26.7.2013(Σχετική Πολ.1210/6.9.2013)Πολ.1094/27.3.2012.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *