Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1150/2017-ΜΕ ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΗ ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΩΝ TABLET, LAPTOP & KINΗΤΩΝ

Με την Πολ.1150/29.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4484/2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Για τον πωλητή
Ο πωλητής έχει σε κάθε περίπτωση υποχρέωση ελέγχου των στοιχείων των αντισυμβαλλομένων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 39α.
Στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει ο πωλητής για τις παραδόσεις αγαθών που εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α, δεν χρεώνει Φ.Π.Α. και αναγράφει την ένδειξη «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής». Στην περίπτωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. βάσει της οποίας προβλέπεται η μη επιβάρυνση του στοιχείου με Φ.Π.Α. θα αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο η ειδικότερη αυτή διάταξη.
Για τον αγοραστή.
  Η απόκτηση των εν λόγω αγαθών από τον αγοραστή (υποκείμενο σε κάθε περίπτωση του κανονικού καθεστώτος) αποτελεί πράξη λήπτη, δηλαδή ο τελευταίος έχει την υποχρέωση καταβολής του φόρου που αναλογεί στις εν λόγω παραδόσεις με δικαίωμα έκπτωσης επίσης του φόρου αυτού, εφόσον η απόκτηση των συγκεκριμένων αγαθών θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση πράξεων που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. φορολογητέων παραδόσεων, ενδοκοινοτικών παραδόσεων κλπ).  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1150/2017. Εδώ.

ΕΚΠΝΕΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εκπνέει  αύριο  30/9/2017 η προθεσμία ηλεκτρονικής  δημοσίευσης στο  ΓΕΜΗ   μόνο  των εγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στην περίπτωση που η Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων πραγματοποιήθηκε  στην καταληκτική ημερομηνία  10/9/2017 (τη  10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης)
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β § 1 και 7α §1 περ.ζ  του Ν.2190/1920  ορίζεται ότι.
 -Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
 (43β §1)
 -Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
 ζ. Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας.
( 7α  §1 περ ζ )

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ. 1146/2017-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

Με  την  Πολ. 1146/21.9.2017   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό της κατάσχεσης πλην της μακροχρόνιας ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή της συζύγου και των σοβαρών προβλημάτων της υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαμβάνεται και η χορήγηση προνοιακών ή άλλων «κοινωνικών» επιδομάτων και βοηθημάτων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1146/2017.   Eδώ.

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1149/2017-ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με  την  Πολ. 1149/25.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος.." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 164/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή:
1. Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:
Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία «Π. Τράπεζα Α.Ε.» στην επιχείρηση με την επωνυμία «Τράπεζα Π. Α.Ε.» ως συνόλου ή μέρους αυτής συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 4, εδάφια πρώτο και δεύτερο, (και όχι του τελευταίου εδαφίου) του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με συνέπεια η μεταβίβαση να μην υπάγεται στο καθεστώς του ΦΠΑ.  ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1149/2017.Eδώ
Δείτε την 164/2017 Γνωμ.του Ν.Σ.Κ  Εδώ.

ΜΕΧΡΙ 31/10/2017 ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Στη Βουλή κατατίθεται τροπολογία για την παράταση  μέχρι 31/10/2017 της Οικειοθελούς Αποκάλυψης Εισοδημάτων του  Ν.4446/2016 (Άρθρα 57 έως 61) που λήγει 2/10/2017( καθότι η 30/9/2017 είναι  Σάββατο και παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη )
Η παράταση κατά την άποψή μας θεωρείται μικρή λόγω των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει με τις παραγραφές και τις ελεγχόμενες χρήσεις και θα έπρεπε να παραταθεί τουλάχιστον  μέχρι 31/12/2017.

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1148/2017-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 35,41 ΚΑΙ 61 ΤΟΥ Ν.4465/2017

Με  την  Πολ.1148/25.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α'47/04.04.2017)."διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
- Με τις νέες διατάξεις εισάγεται απαλλαγή από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του ν.2579/1998, για τις εργασίες και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης από 4/4/2017.   (άρθρο 35)
- Ως καθαρό εισόδημα των αλλοδαπών επιχειρήσεων για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, με βάση τις σχετικές διατάξεις, λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα ακαθάριστα έσοδά τους που πραγματοποιούνται από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς αερολιμένες και μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης.(άρθρο 41)
- Από τον φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1148/2017. Εδώ.

ΠΟΛ.1142/2017-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Η ΕΝΔΟΚ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Με  την  Πολ. 1142/18.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3363/25.9.2017   τεύχος  Β'- με θέμα"     Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Τροποποιούμε τη με αριθ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1808/21.8.2015) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές ως κατωτέρω:
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1142/2017.  Eδώ.

ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017-ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ 1140965ΕΞ 22.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Η βεβαίωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, γίνεται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους, σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση και δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης).
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017.  Εδώ.

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ένα νέο σύστημα εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες, χωρίς την τροποποίηση των ποσοστών κρατήσεων, τα οποία θα παραμείνουν ενιαία για όλους φέρεται να εξετάζει το υπουργείο Εργασίας.
Η καταστρατήγηση της αρχής της αναλογικότητας εισφορών - παροχών με το Νόμο Κατρούγκαλου παρέχει κίνητρα για την έξοδο των ελευθέρων επαγγελματιών από την κοινωνική ασφάλιση, οδηγώντας στην εισφοροαποφυγή και στην εισφοροδιαφυγή. Είναι ενδεικτική η κατάρρευση των δηλωθέντων εισοδημάτων το 2016 κατά 20% από ορισμένες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων.
Το υπουργείο Εργασίας αποδέχεται την ύπαρξη προβλήματος, ιδιαιτέρως στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ωθούνται στην έξοδο από την ασφάλιση εξαιτίας της υψηλής επιβάρυνσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επαγγελματίας με εισόδημα 60.000 ευρώ υποχρεώνεται να πληρώσει εισφορές 18.000 ευρώ, για να λάβει τελικώς μια σύνταξη που δεν θα αντιστοιχεί καν στις εισφορές που κατέβαλε. ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του cnn.    Eδώ.

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1145/2017-ΜΕ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 20€ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΙΧ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 4/3/2004

Με την Πολ. 1145/21.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α') για την διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004, από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας." διευκρινίζονται
τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017 προστέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α') δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν την 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004), να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση - αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ1145/2017 .   Eδώ

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.914/2017- RETAIL METHOD ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 914  ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο συντελεστής 1,30 προέκυψε στην προηγούμενη χρήση βάσει υπολογισμού όπως αυτός της τρέχουσας χρήσης.
Η αλλαγή του συντελεστή στην τρέχουσα χρήση γίνεται βάσει της ακολουθούμενης τιμολογιακής πολιτικής που πρέπει να τεκμηριώνεται. (Η διαφοροποίηση του ποσοστού κέρδους αναφέρεται στη σημείωση 1 του παραδείγματος της εγκυκλίου)
Δείτε ολόκληρη την 914/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.    Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.903/2017-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 903  ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]
Στο ερώτημα για παράδειγμα, αν η διοίκηση κρίνει ότι από το συνολικό ποσό των προκαταβολών που έχει δώσει (544.600 ευρώ), τελικά θα της παραδοθούν αγαθά αξίας 286.920 ευρώ, η διαφορά 257.680 ευρώ, πρέπει να αναγνωρισθεί ως ζημία απομείωσης στη χρήση που διαπιστώνεται το γεγονός. Στις μεταγενέστερες περιόδους, η εν λόγω απομείωση προσαρμόζεται, αναγνωρίζοντας πρόσθετη απομείωση ή αναστρέφοντας την υπάρχουσα με αναγνώριση εσόδου, βάσει των νέων εκτιμήσεων και ανάλογα με τις παραδόσεις των αγαθών και την εξέλιξη της υπόθεσης.
Για τον φορολογικό χειρισμό το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Δείτε ολόκληρη την  903/2017 Γνωμ. του Σλοτ.    Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.850 /2017-ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 850  ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα "Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν θίγεται για την απορροφώμενη, δεδομένου ότι η απορροφώσα καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. 
 Η παύση της δραστηριότητας της απορροφηθείσας μετά την απορρόφηση, δεν θίγει την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της εταιρείας που προκύπτει μετά την απορρόφηση, εάν η εν λόγω εταιρεία συνεχίζει κανονικά τις λοιπές δραστηριότητές της.
Για τη διακοπή δραστηριότητας μπορεί να έχει εφαρμογή η παράγραφος 33 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 που παρέχει απαλλαγές για την εν λόγω παράγραφο, ανάλογα με το μέγεθος της οντότητας.
Δείτε ολόκληρη την 850/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.    Εδώ

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Α.Π. 43433/Δ.10.126/2017-ΑΠΟ 27/9 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν.4488/17 ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ

Δημοσιεύθηκε η  Αριθ. Πρωτ. : 43433/Δ.10.126/20.9.2017 του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π. που αναφέρει τα κάτωθι.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 38 του ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», και δεδομένου ότι, διαπιστώνεται η ανάγκη της ομαλής μετάβασης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις νέες διαδικασίες, σας ενημερώνουμε ότι, κατά την τακτική διακοπή την Τετάρτη 27.09.2017, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη στα κάτωθι: ...
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 43433/Δ.10.126/2017.   Εδώ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ

Την παρέμβαση της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, για το θέμα των τίτλων κτήσης (απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), ζητά με επιστολή του ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Συγκεκριμένα, μέλη του Επιμελητηρίου, που ανήκουν στην κατηγορία των αμειβομένων με τίτλο κτήσης, ζήτησαν από το ΟΕΕ να ζητήσει διευκρινιστική απάντηση από το Υπουργείο, ώστε να προχωρήσει η πληρωμή των οφειλομένων ποσών, που – σε αρκετές περιπτώσεις - επιχορηγούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Δεδομένου ότι εγκύκλιος αναφέρει πως οι τίτλοι κτήσης υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και ότι ο υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος, είχε δηλώσει πως όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών και δεν θα αναγράφονται στην Α.Π.Δ., η μη οριστική διευκρίνιση του θέματος έχει οδηγήσει σε πάγωμα των συγκεκριμένων πληρωμών.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά, είτε την άμεση τροποποίηση του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 με την απαλλαγή ρητά των τίτλων κτήσης από τις ασφαλιστικές εισφορές, είτε την έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου, διευθετώντας το εν λόγω το ζήτημα.
Επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής.Εδώ.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1137/2017-Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χ.Λ.

Με την Πολ. 1137 /2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3293/19.9.2017 τεύχος Β’-    με θέμα " Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας " ορίζονται  τα ακόλουθα.
Eιδικότερα,
 Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2017, αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2016, ορίζεται ο κατάλογος των Δηλωτέων Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ' παρ. 4 του ν. 4428/2016, ως εξής:  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1137/2017.     εδώ 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
Ενόψει της απάντησης των υπηρεσιών μας σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε σχετικά με την αντιμετώπιση για σκοπούς ΕΝΦΙΑ της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του  ν. 4445/2016 στους χαμηλοσυνταξιούχους, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του ν. 4445/2016 ορίζεται ότι η η εν λόγω εφάπαξ οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα......
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdzR4VzdoVk5Mam8/view?usp=sharing

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017)

Αναρτήθηκε στο site της Α.Α.Δ.Ε. το " Εγχειρίδιο Ερωτήσεων - Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα " επικαιροποιημένο μέχρι τον Αύγουστο του 2017.


   Κατεβάσετε το Εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMGo2b2F5cEpQTmM/view?usp=sharing 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ

Κατατέθηκε χθες στην Βουλή Σχέδιο Νόμου  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής." το οποίο δημιουργεί  πρόσθετες υποχρεώσεις  για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα από  τους ομίλους και τις πολυεθνικές.
Ειδικότερα,
  -   Παρατίθενται οι βασικοί ορισμοί για την εφαρμογή της ΠΣΑΑ. 
-          Προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ανταλλαγής των σχετικών Πληροφοριών. 
-          Ρυθμίζεται ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΣΑΑ. καθώς και θέματα αναφορικά με την εμπιστευτικότητα, διασφάλιση και ορθή χρήση των σχετικών δεδομένων. 
-          Προβλέπεται η διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των  Αρμόδιων Αρχών αναφορικά με την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της ΠΣΑΑ κ.λπ.       
(μέρος πρώτο)  
Περιλαμβάνονται επιμέρους ρυθμίσεις εφαρμογής της ΠΣΑΑ: 
- η υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα από   κάθε Τελική Μητρική   και   Συνιστούσα   Οντότητα   του   Ομίλου   Πολυεθνικοί Επιχειρήσεων (Όμιλος ΓΙΕ), καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης αυτής (επιβολή προστίμου ύψους 10 χιλ. ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής Έκθεσης ανά Xώpα. και 5 χιλ. ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα). 
-          το περιεχόμενο της Έκθεσης ανά Χώρα και ο χρόνος υποβολής της. 
-          οι παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα κ.λπ.  
 (μέρος δεύτερο)
 Δείτε το σχεδιο Νόμου. 

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2017

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 15.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β' 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β'4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει. "   διευκρινίζονται τα ακόλουθα
Ειδικότερα,
 1. Μετά την παράγραφο 6 της με αριθ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β' 4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
 «7. Από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι:
 (α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος), 
(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία), 
(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής), 
(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή). ....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pelk3bkh0WmxybHc/view?usp=sharin

ΣΛΟΤ: Α.Π.834/2017- ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 834  ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απομείωση των απαιτήσεων, τα οποία είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου στην περίοδο που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 4308/2014, λαμβανομένης υπόψη και της παραγράφου 19.8.3 της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014.
 Δείτε ολόκληρη την 834/2017 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
https://drive.google./com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWkRYMm9XQTFlQXM/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.881/2017-ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ EXCEL

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 881  ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το άρθρο 15 του ν. 4308/2014 δεν καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες αναφορικά με την αυθεντικότητα των τιμολογίων, αναφέρει όμως ενδεικτικά κάποιες εξ αυτών.
 Μια διαδικασία μπορεί να είναι η αποστολή του τιμολογίου σε μορφή PDF και η αρχειοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής, ώστε σε περίπτωση αμφισβήτησης να υπάρχει από την πλευρά του αποστέλλοντος το τεκμήριο της ηλεκτρονικής αποστολής με συνημμένο το τιμολόγιο.
 Μια άλλη διαδικασία μπορεί να είναι η λήψη από τον πελάτη ηλεκτρονικού μηνύματος ότι παρέλαβε το τιμολόγιο και συμφωνεί με τα στοιχεία του.
 Τέλος διασφάλιση αποτελεί και η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων από τους αντισυμβαλλόμενους που επιβάλλεται από τη νομοθεσία και στην οποία πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ εκδοθέντων από την οντότητα τιμολογίων και υποβληθέντων μέσω της ηλεκτρονικής συγκεντρωτικής κατάστασης.
 Δείτε ολόκληρη την 881/2017  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peUszekh1VEtUQVE/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.774/2017-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΩΘΕΙ & ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 774  ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τόσο ο ν.4308/2014, όσο και ο ν.4172/2013, γενικά προβλέπουν τον ίδιο χειρισμό αναφορικά με τα πάγια που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων από 01.01.2014 και μετά.
Συγκεκριμένα αν η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική βάσει των κριτηρίων που τίθενται από τους προαναφερθέντες νόμους, το πάγιο εμφανίζεται στον ισολογισμό του μισθωτή (ενοικιαστή) και υπόκειται σε απόσβεση από αυτόν. Ο εν λόγω χειρισμός ισχύει ανεξάρτητα του τι θα γίνει στο τέλος της μίσθωσης, δηλαδή ο χαρακτηρισμός της μίσθωσης και η ένταξή της για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς γίνεται στην έναρξη βάσει των σχετικών προϋποθέσεων της νομοθεσίας.       [...]
Δείτε ολόκληρη την 774/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbkJDOUhHZkpKcGs/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1140/2017-ΜΕΧΡΙ 25/9/2017 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ/ΣΜΩΝ

Με την Πολ. 1140 /14.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3254/15.9.2017 τεύχος Β’-    με θέμα " Tροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016"  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Τροποποιούμε την αριθ. ΠΟΛ.1130/2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 3087) ως ακολούθως:
 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1130/04.08.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2017».
Δείτε ολόκληρη την Πολ1140/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRXdkRHZrMUpqejQ/view?usp=sharing

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1143/2017-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Μ.Ψ.Υ.


Με  την  Πολ. 1143/14.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 65 του ν. 4486/2017 για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Με τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 4486/2017 (Α' 115) θεσπίζεται, από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, ειδική απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου σε κάθε είδους επιχορηγήσεις και λοιπούς πόρους που λαμβάνουν, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999 (Α'96) οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας κατά το νόμο αυτό.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1143/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUHBBQmx6ZURteFE/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΚΩΔ.037-038)

Με  την Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 14.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Είτε ο φορολογούμενος προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση κατ' επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) είτε όχι, η εκκαθάριση της δήλωσης πάντα θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί. Ως αποτέλεσμα αυτού οι κωδ.037-038 θα είναι προσυμπληρωμένοι, εξασφαλίζοντας το ποιοι είναι οι δικαιούχοι που πρέπει να τύχουν της προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ 1135549 ΕΞ 2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTW1zMkRaOVpUdHM/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1141/2017-ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε..Δ. ΤΗΣ Α.Φ.Α.

Με  την  Πολ. 1141/13.9.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α110) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
H προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 27Α του ν. 4172/2013 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1141/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMFBpNlo5VDFDc0U/view?usp=sharing

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΟΣΑ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΝAΔΕΙΧΘΗΚΕ ΤΟ 2016 Η ΕΛΛΑΔΑ

Πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων αναδείχθηκε για το 2016 η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση Tax Policy Reforms 2017 του ΟΟΣΑ.
Οπως αναφέρεται σε αυτή, η Ελλάδα ήταν το μοναδικό κράτος-μέλος του οργανισμού που αύξησε το βασικό συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24% όπως και η μόνη χώρα που επιβάρυνε κατά 1% περισσότερο σε σχέση με το 2015 τη μέση φορολογική επιβάρυνση των άγαμων μισθωτών.
Δεν είναι τυχαίο, επομένως, το γεγονός ότι, όπως σημειώνεται στην έκθεση όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προϋπολόγισαν για το 2017 χαμηλότερα φορολογικά με εξαίρεση την Ελλάδα.
Πρωτιά καταγράφεται για την Ελλάδα και στην επιβάρυνση από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης λόγω του ασφαλιστικού Κατρούγκαλου.
«Οι κυβερνήσεις (όχι όλες προφανώς) ορθώς επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην τόνωση της ανάπτυξης μέσω φορολογικών μεταρρυθμίσεων", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία προσθέτοντας ότι «η παρακολούθηση των αλλαγών στο παγκόσμιο τοπίο της φορολογικής πολιτικής παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους φορείς στην χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση μελλοντικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών τους».
 πηγή. Κέρδος

Ν.4488/2017 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/13.9.2017 τεύχος Α΄ ο Ν. 4488/2017  με θέμα  " Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις." ο  οποίος περιλαμβάνει μια  σειρά ρυθμίσεων για τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό.
Κατεβάσετε τον Ν.4488/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ2pfUzFWclFIaTg/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1139/2017-ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε-Φ.Π ΤΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Με  την  Πολ.1139/13.9.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής κοινών τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έγγαμων, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, ανεξάρτητα από το αν σύζυγοι είναι ή όχι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων. Το ίδιο ισχύει και για τις εκπρόθεσμα υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος, αλλά μόνο τέλος επιτηδεύματος, καθόσον με την ΠΟΛ.1080/22.6.2016 έγινε δεκτό ότι, για τις περιπτώσεις αυτές, θα επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, ήτοι εκατό (100) ευρώ σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1139/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUEtJY2ZYNmd1Nm8/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1138/2017-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.44742017 & 4484/2017 ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με  την  Πολ.1138/13.9.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10,13 και 14 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80 Α / 7-6-2017) και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α / 1-8-2017) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Με τις διατάξεις των άρθρων 10,13 και 14 του ν. 4474/2017 και τις διατάξεις των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017, τις οποίες σας κοινοποιούμε με την παρούσα, επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα που ρυθμίζονται από τις φορολογίες κεφαλαίου. Για την ορθή και ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν με αυτές σας παρέχουμε τις κατωτέρω οδηγίες:
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1138/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQUdxMGRHbndKcTA/view?usp=sharing

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΑΔΕ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                        
Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Ιουλίου προς το Δημόσιο, διευκρινίζονται τα  εής.
 Όπως προκύπτει από το σχετικό πίνακα που αναρτήθηκε σήμερα, οι φορολογικές υποχρεώσεις, που δεν καταβλήθηκαν εμπροθέσμως, ανέρχονται στο ποσό των 1,441 δισ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε 3 ακραίες υποθέσεις ελέγχου μηδενικής εισπρακτικής απόδοσης, με βεβαίωση 746 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το καθαρό νέο φορολογικό ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε κατά 695 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι, στατιστικά, οι εν λόγω υποθέσεις αποτελούν ακραίες τιμές και δεν αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη πορεία του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους, το οποίο αυξάνεται με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενα έτη.
Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις ακραίες τιμές, η εισπραξιμότητα του νέου φορολογικού ληξιπρόθεσμου χρέους βελτιώθηκε, καθώς αυξήθηκε στο 16,4% από 15,8% τον Ιούλιο του 2016. Η αύξηση του συνολικού νέου ληξιπρόθεσμου χρέους κατά επιπλέον 567 εκατομ. ευρώ οφείλεται σε μη φορολογικές κατηγορίες εσόδων, όπως δάνεια, λοιπές εισφορές, μη φορολογικά πρόστιμα.            

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

EΦΚΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Αυγούστου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματικών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή 29.9.2017
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.772/2017-ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΟΥ & ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 772  ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Από λογιστικής απόψεως και βάσει της αρχής του δουλευμένου, το συμπληρωματικό έσοδο αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, εφόσον το εν λόγω έσοδο προσδιορίζεται αξιόπιστα μέχρι το χρόνο έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, εντός της επομένης περιόδου, και επιπλέον είναι σφόδρα πιθανό, κατά τη στιγμή της αναγνώρισης, ότι θα εισπραχθεί.
[...]
Δείτε ολόκληρη την 772/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNVg5Y1ZaSGdCZkE/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.747/2017-Ε.Φ.Κ. ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 747 ΕΞ 11.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης  ηλεκτρονικού τσιγάρου " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.      
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 1. Βάσει της έννοιας του κόστους κτήσης, τα περιγραφόμενα πραγματικά περιστατικά, και ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο ΕΦΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει κατά την πώληση (και όχι προγενέστερα) και εισπράττεται από τον πελάτη για λογαριασμό του δημοσίου, έχουμε τη γνώμη ότι το σχετικό ποσό αφορά υποχρέωση και όχι έσοδο και έξοδο και συνεπώς καταχωρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό (π.χ. ΚΑ 54).
 2. Τα ερωτήματα 2 και 3 δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ αλλά του Υπουργείου Οικονομικών.
Δείτε ολόκληρη την 747/2017  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOHctMUM4S2ZpOVU/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *