Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΠΙΘΑΝΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Από έγκυρη πηγή του ΥΠΟΙΚ πληροφορηθήκαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα  τελικά θα δοθεί εκ νέου
παράταση (τουλάχιστον 15 ημερών)  για την Οικειοθελή Αποκάλυψη Αδήλωτων Εισοδημάτων.

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 3 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Τρεις θετικές, για τους ασφαλισμένους, αλλαγές στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας προβλέπει εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Η εγκύκλιος, λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο καταβολής των εισφορών σε μηνιαία βάση, τη διαδικασία εκκαθάρισης των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2016 καθώς και την επικείμενη εφαρμογή της έκδοσης ενιαίας ενημερότητας από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:
1. Προβλέπει τη χορήγηση βεβαίωσης 6μηνης (αντί μηνιαίας) διάρκειας σε φυσικά πρόσωπα που είναι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης.
2. Ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος εφόσον έχει καταβάλει, κατ’ ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης.
3. Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που κατά το έτος 2017 απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο της καταβολής της ελάχιστης, κατά περίπτωση, εισφοράς, δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση.
Δείτε την Εγκύκλιο 2128 2017 του ΥΠ. ΕΡΓΑΣ.. Eδώ.

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 28 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις αργίες που από το νόμο έχουν χαρακτηρισθεί ως προαιρετικές. Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. 
Φέτος η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο έτσι ισχύουν τα εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:
1) Όσοι εργάζονται με πενθήμερο, αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, θα πρέπει να λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
2) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, λόγω συστήματος πενθήμερης εργασίας, δεν δικαιούνται να λάβουν τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού τους. Εφόσον όμως γι’αυτούς η 28η Οκτωβρίου είναι αργία, δικαιούνται το 1/25 επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους.
Επί συστήματος εξαήμερης απασχόλησης, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν στις 28 Οκτωβρίου 2017, θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο, (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα) ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής πέραν του μισθού τους.
β) Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται 
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν .
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί κατά την 28η Οκτωβρίου και λειτουργήσει φέτος εκτάκτως οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν συνήθως την 28η Οκτωβρίου, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Θέμα: Νέο αίτημα για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης.
Σύμφωνα με το Άρθρο 57 Παρ. 1 του Ν. 4446/2016, φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν με νέα παράταση που δόθηκε μέχρι και τις 31/10/2017 να υποβάλουν ανέκκλητες αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του Ν. 4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι στις 30/9/2016.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με προηγούμενα έγγραφα της στις 22/5/2017 και στις 26/9/2017 είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31/12/2017 τονίζοντας ότι ακόμη και αυτός ο χρόνος παραμένει ανεπαρκής για μια τέτοιου είδους διαδικασία. Μάλιστα είχε ζητηθεί και η διόρθωση του «ανέκκλητου των δηλώσεων» και της αλλαγής της ημερομηνίας αναφοράς αρχικής δήλωσης από 30/9/2016 σε 31/12/2016.
Για τους λόγους που έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες επιστολές μας καθώς και λόγω του ότι η τελευταία παράταση του ενός μηνός που δόθηκε δεν είναι ικανή να αξιοποιηθεί πλήρως από τους φορολογούμενους - γεγονός που διαπιστώσαμε ως κλάδος - κρίνουμε απαραίτητη την εκ νέου μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του Ν.4446/2016 και ζητάμε να μεταφερθεί στις 31/03/2018.
Πεποίθηση μας είναι ότι η ενσωμάτωση του νόμου αυτού ή της διαδικασίας του, στην ήδη υπάρχουσα ελεγκτική διαδικασία θα βελτίωνε περαιτέρω την εισπραξιμότητα στις παλαιές υποθέσεις που είναι πλέον εκτός προτεραιοποίησης ελέγχων.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΔ 4036 /2017- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την Απόφαση της ΔΕΔ  4036/18.7.2017 και με τις προυποθέσεις που ορίζονται  σε αυτή είναι  δυνατή  η μεταφορά ζημίας  λόγω μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Δείτε την Αποφ 4036/2017 της ΔΕΔ.  Eδώ.

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΑΦ 1157739 ΕΞ 2017 -ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με την  ΔΕΑΦ  1157739 ΕΞ  20.10.2017   της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του ν.4484/2017 (άρθρο 75) " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
   Μετά την αποστολή e-mails στους φορολογουμένους που έχουν υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέχρι τις 31/10/2017 λόγω διαφοροποίησης των αρχείων του ΥπΑΑΤ,  για όσους φορολογουμένους υποβάλλουν τροποιητική δήλωση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αρχεία του ΥπΑΑΤ, αυτή θα εκκαθαρίζεται με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.4174/2013 και το άρθρο 75 του ν.4484/2017.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ  1157739 ΕΞ 2017   Eδώ.

ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017-ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Π. ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 20.10.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες - εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού ."  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/13.12.2012, αναφορικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο των προσωρινών αποδείξεων - δελτίων παραγγελίας (ήτοι εκδίδονται δελτία παραγγελίας στα οποία δεν αναγράφονται αξίες), εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4308/2014, και οι υπόχρεοι οφείλουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης, με σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, ήτοι με κάθε σερβίρισμα.
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017.   Εδώ.

ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Με  την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 20.10.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Φορολογική μεταχείριση ατομικής (προσωπικής) υποτροφίας.   "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 24 του ν.4386/2016, ήτοι από 23.12.2014 και μετά, τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους ως υποτροφίες (ερευνητές, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, κ.λ.π.) σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις αυτές, προκειμένου για την εκτέλεση ερευνητικών έργων ή προγραμμάτων, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο, μη εφαρμοζόμενων στην περίπτωση αυτή των όσων, αναφέρονται για το θέμα αυτό στην ΠΟΛ.1094/17.4.2015 εγκύκλιό μας.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 2017 Eδώ.

Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Σ.τ.Ε 2649/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Δημοσιεύθηκε στο site του Σ.τ.Ε  η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου  Δικαστηρίου 2649/2017 που αφορά το πόθεν έσχες.

Δείτε ολόκληρη την 2649/2017 απόφαση του Σ.τ.Ε .    Εδώ.

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΦΜΑΠ

Παγίδα σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων μεταβίβασαν τμήματα της ακίνητης περιουσίας τους σε μέλη της οικογένειάς τους, προκειμένου να μετριάσουν την επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ και τον συμπληρωματικό φόρο, στήνει το υπουργείο Οικονομικών με τον σχεδιαζόμενο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής. Εδώ.

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΣΤΟ ΦΕΚ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ "

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι νέες Αποφάσεις για τις Δηλώσεις "Πόθεν έσχες"
- Η   Α.1069/19.10.2017  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3702/19.10.2017 με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών "    πατήστε   Eδώ.
 - Η  Α.12391/ 19.10.2017  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3703/19.10.2017 με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών"      πατήστε  Eδώ.
που προέκυψαν μετά την Δημοσίευση της περίληψης της Απόφασης  2649/2017 του Σ.τ..Ε  που έκρινε αντισυνταγματική την αναγραφή των μετρητών.
Σημειώνεται ότι το Σάββατο 21/10/2017 λήγει η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων του 2016.

ΜΕΧΡΙ 15/11/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε 4)

Στο site του Εργάνη έχει αναρτηθεί η παρακάτω Ανακοίνωση.
Αναμένεται δημοσίευση Υ.Α. που παρατείνει την προθεσμία υποβολής του Ε4 Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού έως 15/11/2017.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Απόφ  48220/Δ9.14866 /18.10.2017(ΦΕΚ 3710/20.10.2017 τεύχος Β')
αποφασίζουμε
 Παρατείνεται για το έτος 2017, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8.9.2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 15η Νοεμβρίου 2017. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2017
                                                             Η Υπουργός
                                                   ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΣΛΟΤ: Α.Π.1180/2017-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1180  ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Πρακτορεία ταξιδίων  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Με βάση τα αναφερόμενα στο ερώτημα, το πρακτορείο λειτουργεί ως ενδιάμεσος και ως εκ τούτου, το έσοδο που πρέπει να εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αφορά την προμήθεια που λαμβάνει για την πώληση των εισιτηρίων. Συνεπώς το κόστος αγοράς των εισιτηρίων και το αντίτιμο πώλησης αυτών δεν συνιστούν έξοδα και έσοδα του πρακτορείου . Η παρακολούθηση της διαδικασίας στο λογιστικό σύστημα, μπορεί να γίνεται με οποιονδήποτε αξιόπιστο και ελέγξιμο τρόπο κρίνεται από την οντότητα.
Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για φορολογικής φύσεως θέματα αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
 Δείτε ολόκληρη την 1180/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.   Eδώ.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.1125/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1125 ΕΞ 30.05.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]
Για παράδειγμα, έστω ότι η επιχείρηση Α έχει κατά την 31.12.2016 απαίτηση 10.000 ευρώ από την επιχείρηση Β, η οποία έχει αναγνωρισθεί από πωλήσεις της Α προς την Β εντός του έτους 2016. Στο τέλος του 2016 υπάρχουν εμφανείς αδυναμίες της Β να εξοφλήσει την υποχρέωσή της προς την Α. Εντός του 2017, έστω τον Φεβρουάριο και πριν οι οικονομικές καταστάσεις της Α εγκριθούν από τη διοίκησή της προς δημοσιοποίηση (Απρίλιος), το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία πιστωτών, βάσει της οποίας η Β θα καταβάλει στην Α μόνο το ποσό των 5.000 ευρώ. Βάσει της δικαστικής απόφασης, η Α θα αναγνωρίσει στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31.12.2016, απομείωση απαιτήσεων αξίας 5.000 ευρώ (10.000-5.000).
  Δείτε ολόκληρη την 1125/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.  Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1279/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1279  ΕΞ 12.07.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικός χειρισμός ζημίας " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το νόμο 4308/14, στο λογιστικό σύστημα (και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις) μιας οντότητας καταχωρείται το σύνολο των συναλλαγών και γεγονότων μιας περιόδου, βάσει της αρχής του δουλευμένου, συμπεριλαμβανομένου επομένως και του τέλους επιτηδεύματος. Περαιτέρω, η επιχείρηση έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική όσο και τη φορολογική βάση.
 Δείτε ολόκληρη την 1279/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.   Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1268/2017-ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1268 ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση την ΠΟΛ 1003/2014, τα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη των οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους είναι αυτά που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 Δείτε ολόκληρη την 1268/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ   Eδώ.

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1162/2017-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 163/2017 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Με την Πολ.1162/17.10.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επίδραση από την κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 και την έκδοση προσωρινής διαταγής «περί αναστολής καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του» σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου που είχε νομίμως επιβληθεί πριν από την κατάθεση της αίτηση "   διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε ακριβές αντίγραφο, την υπ' αριθ. 163/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία εκδόθηκε σε απάντηση ερωτημάτων που διατύπωσε η Υπηρεσία μας με το Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1055661 ΕΞ/ 6-4-2017 έγγραφό της, σε συνέχεια του υπ' αριθ. 950/9-1-2017 σχετικού ερωτήματος της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, και έγινε εν μέρει δεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στις 11/10/2017, όπως προκύπτει από την επισημειωματική πράξη αυτού επί του σώματος της γνωμοδότησης.
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση, κατά το μέρος που έγινε δεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κρίθηκαν τα ακόλουθα:  ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ1162/2017. Eδώ.
 Δείτε την Γνωμ.163/2017.Eδώ. 

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

"ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ" Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ 5 ΔΙΣ €

Τεράστια «τρύπα» ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ αποκαλύπτεται στις εισπράξεις των φόρων για 2017. Στο οικονομικό επιτελείο καθησυχάζουν ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα δεν κινδυνεύει, ούτε η διανομή μερίσματος 800 εκατομμυρίων τον Δεκέμβριο όπως υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός. Αυτό επιτυγχάνεται με περικοπές 1 δισ. στα κονδύλια για πληρωμές συντάξεων και 760 εκατ. σε δαπάνες σε Υγεία και Πρόνοια, καθώς και σε αιματηρή αύξηση των εσόδων από κατασχέσεις που αναμένεται να αγγίζουν φέτος τα 4 δισ. ευρώ.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του   newmoney. Εδώ.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

EΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε.

Tη δυνατότητα να ζητήσουν την επιστροφή μέρους της εισφοράς αλληλεγγύης έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι πιάστηκαν τα δυο προηγούμενα χρόνια στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταδίκασε το υπουργείο Οικονομικών για εφαρμογή αντισυνταγματικής διάταξης και συγκεκριμένα του υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα ακόμη και στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος το καλύπτει επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου που αποταμιεύθηκε ή συσσωρεύτηκε τα προηγούμενα έτη. ...
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital  Εδώ.

Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1158/2017-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 € ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με την Κ.Υ.Α -Πολ.1158/ 28.9.2017 των Υπουργείων Εργασίας κ.λ.π και Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  3634/13.10.2017 τεύχος Β') με θέμα "Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet). Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, προς τον Ε.Φ.Κ.Α., υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (εφεξής Κ.Ε.Α.Ο.). .........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1158/2017. Eδώ.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1147/2017-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με  την  Πολ. 1147/25.9.2017 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3576/11.10.2017  τεύχος Β)'  με θέμα " Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης  "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκειμένους στο φόρο που διαθέτουν άνευ ανταλλάγματος είδη σίτισης κυριότητας τους στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο καταπολέμησης του παιδικού υποσιτισμού, ως ακολούθως:  ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1147/2017.  Εδώ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΣΜΕΝΩΝ

                                         Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τρίτη 31.10.2017.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1161/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ(ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)

Με την Πολ.1161/9.10.2017 του ΥΠΟΙΚ και  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων"  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. διενεργεί Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων (λοταρία).
2. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, τα στοιχεία των οποίων έχουν περιέλθει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
3. Οι τυχεροί επιβραβεύονται με χρηματικά ή σε είδος έπαθλα. .......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1161/2017.    Eδώ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η Κ.Υ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ(ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ)

Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση, από την υφυπουργό Οικονομικών κ. Κατερίνα Παπανάτσιου για τη διενέργεια του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων.
Αρμόδια Διεύθυνση για τη διενέργεια των κληρώσεων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων είναι τα εξής:
Α) Η αρμόδια Υπηρεσία μέχρι τις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα λαμβάνει τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι τον προηγούμενο μήνα. Στο τέλος του μήνα πραγματοποιούνται κληρώσεις που διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο.
Β) Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε από τη μία να λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναλλαγές, από την άλλη πλευρά να δίνονται κίνητρα για συναλλαγές που θεωρούνται μικρής αξίας.
Γ) Οι κληρώσεις θα είναι μηνιαίες και σε κάθε κλήρωση αναδεικνύονται χίλιοι (1.000) τυχεροί νικητές που κερδίζουν από €1.000,00. Στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Δ) Τα έπαθλα είναι αφορολόγητα, δεν αποτελούν εισόδημα, δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ενώ είναι και ακατάσχετα.
Ε) Τα χρηματικά έπαθλα πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο φορολογούμενος.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ν.4490/2017-ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 150/11.10.2017 τεύχος Α' ο Νόμος 4490/2017 με θέμα  " Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής."
Ειδικότερα,
- Με το άρθρο πρώτο   κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27 Ιανουαρίου 2016, για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η επισυναπτόμενηστη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα.
  • Καθορίζεται η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
  • Καθορίζεται το νόμισμα των ποσών που περιέχονται στην Έκθεση ανά χώρα. Η ανταλλαγή των εκθέσεων ανά χώρα, διενεργείται το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) μήνες από την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους του Ομίλου των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

- Με το άρθρο ένατο δίνεται και στο ΣΔΟΕ αρμοδιότητα διεξαγωγής ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.
-Με το άρθρο δέκατο τέταρτο παρατείνεται  για δεύτερη φορά μεχρι 31/10/2017 από (30/9/2017) η οικειοθελής αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων.
 Κατεβάσετε τον Νόμο 4490/2017. Εδώ.

ECOFIN-EΥΚΟΛΟΤΕΡΗ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Νέο σύστημα για την επίλυση διαφορών διπλής φορολόγη­σης μεταξύ των χωρών-μελών, το οποίο ενισχύει τους υπάρχοντες μηχανισμούς, υιοθέτησε χθες στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο ECO­FIN της Ε.Ε. Σύμφωνα με την εσθο­νική προεδρία, η νέα νομοθεσία βελτιώνει τη σημερινή, ενώ θα εν­θαρρύνει τις επενδύσεις με τη δη­μιουργία ενός πιο ευνοϊκού φορο­λογικού περιβάλλοντος και τη μεί­ωση του κόστους των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η οδηγία που είχε εγκριθεί κατ' αρχήν στη σύνοδο του Συμβουλίου στις 23 Μαΐου απο­σκοπεί στη βελτίωση των μηχανι­σμών επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών-μελών σε περιπτώσεις όπου οι διαφορές προκύπτουν από την ερ­μηνεία των συμφωνιών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας. Βα­σίζεται στη σύμβαση 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της διπλής φορο­λογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.    ....
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής  .Eδώ.

ΠΟΛ.1159/2017-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΜ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Με  την  Πολ.1159/3.10.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3569/11.10.2017  τεύχος  Β-'   με θέμα  " Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης " ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Καθορίζεται διαδικασία ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, ως όφειλαν, καθώς υπήρχε εκκρεμότητα αυτών, όπως χρηματική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία ή πάγιο, που δεν διατέθηκε στους εταίρους, μετόχους κ.λπ., ή ενώ είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, υπέβαλαν δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο αυτής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1159/2017. Εδώ.

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Κ.Υ.Α. 45857/772/.2017-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 350 € ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ

Με την Κ.Υ.Α.  45857/772/4.1.2017  του Υπουργείου Εργασίας-ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3534/9.10.2017 τελυχος Β' με θέμα " Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς, με κίνητρο την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.  ....      Δείτε ολόκληρη την Κ.Υ.Α.  45857/772/4.1.2017  Eδώ.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Φ.Π ΚΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥΣ

Με το άρθρο 102 § 2 του Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή από  το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα  " Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις." παρέχεται η δυνατότητα με οικονομική συνδρομή του ΥΠΟΙΚ  παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών και από τους λογιστές σε Φυσικά Πρόσωπα για την αναδιάρθρωσή των χρεών τους.
Ειδικότερα
 Προβλέπεται η παροχή, από δικηγόρους και λογιστές, εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην περίπτωση εξωδικαστικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορώνν, με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι, είναι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσις των παρόχων βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στον οποίο και εγγράφεται προς τούτο κατ' έτος ειδική πίστωση.
Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Κ.Υ.Σ.Δ.I.Χ.) καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι διορισμού των παροχών, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, το ύψος της αποζημίωσης αυτών, κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Με το άρθρο 106 του Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή από  το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα  " Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις."επέρχονται τροποποιήσεις -συμπληρώσεις στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων.
Ειδικότερα,
 1. Αυξάνεται από 20.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης της επένδυσης ή της τελευταίας καταβαλλόμενης δόσης, το οποίο δύναται να καταβληθεί άπαξ ή να προστεθεί στην προηγούμενη δόση αντίστοιχα. 
2. Παρέχεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα συγχώνευσης σε μία ή περισσότερες δόσεις των δόσεων που καταβάλλονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (από την 3'1 μέχρι και την 7η) με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης (κατά τα ισχύοντα, δυνατότητα συγχώνευσης υφίσταται για την 5η, 6η και 7η για επενδυτικά σχέδια των οποίων οι φορείς υλοποίησης δεν είναι Μεγάλες Επιχειρήσεις και το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ). 
3. Δίδεται η δυνατότητα μετατροπής βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. 
4. Ορίζεται ο τρόπος καθορισμού της αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και του Προέδρου, των μελών, γραμματέων και αξιολογητών-εισηγητών της Ενωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης). 
5. Συμμετέχει εφεξής, στις γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 27 τουν.4399/2016. περί ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, κ.λπ. και ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του οικείου φορέα.     
 (άρθρο 106)

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.1066/2017-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1066  ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από λογιστική σκοπιά, η αλλαγή νομικού τύπου της Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. δεν συνεπάγεται μεταβολή της αναφερόμενης οντότητας, αυτής καθαυτής.
Ως εκ τούτου, η κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016 της Ι.Κ.Ε., για λογιστικούς σκοπούς, θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της χρήσεως 2016 τόσο της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία της μετατροπής, όσο και της Ι.Κ.Ε. μετά την ημερομηνία της μετατροπής.
Η μεταφορά των αποτελεσματικών λογαριασμών της Ο.Ε. μέχρι την ημερομηνία μετατροπής, θα γίνει συγκεντρωτικά στους αντίστοιχους κατά περίπτωση λογαριασμούς του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος της Ι.Κ.Ε.
  Δείτε ολόκληρη την 1065/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.   Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1065/2017-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1065  ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η αναγνώριση των εξόδων που αφορούν παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος κλπ, στα απλογραφικά βιβλία, από λογιστικής απόψεως, γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014.
Δηλαδή, για λογαριασμό παροχής περιόδου 01.12.2016-31.01.2017 αξίας 500 ευρώ για παράδειγμα, το έξοδο που αφορά την περίοδο 01.12.2016 – 31.12.2016, έστω 250 ευρώ, θα αναγνωρισθεί ως έξοδο στη χρήση 2016. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση έχει εφαρμογή η αρχή της σημαντικότητας, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 7.
Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
 Δείτε ολόκληρη την 1065/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1036/2017-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1036  ΕΞ 19.06.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το σχέδιο λογαριασμών του ΠΔ 1123/80 μπορεί να χρησιμοποιείται από τις οντότητες βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, με την υποχρέωση υλοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών για τη διευκόλυνση της ασφαλούς εφαρμογής των ΕΛΠ. Σημειώνεται ότι όλες οι λοιπές ρυθμίσεις του ΠΔ 1123/80, πλην των κωδικών του σχεδίου λογαριασμών, έχουν ρητά καταργηθεί.
 Δείτε ολόκληρη την 1036/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.  Eδώ.

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Μόνο τυχαία δεν είναι η κατάθεση μέσα στην εβδομάδα που πέρασε διάταξης με την οποία παρατάθηκε κατά ένα μήνα η ρύθμιση για την οικιοθελή αποκάλυψη κεφαλαίων. Η ρύθμιση, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αλλά και τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, είναι επιτυχημένη εισπρακτικά και αποτελεί σημαντικό αιμοδότη των κρατικών ταμείων. Και αυτό διότι οι εισπράξεις από τα λεγόμενα Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού.  ....      
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital. Εδώ.

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Ε.-Ν.Π

Με  την  ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 12.9. 2017   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Για τις υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, εξαιρουμένων αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης, παρατίθενται, για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή, οι κάτωθι ελεγκτικές επαληθεύσεις που θα διενεργούνται κατ' ελάχιστο.  .....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017   Eδώ.

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛ.1157/2017-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΙ Ο.Τ. Α ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ

Με την Πολ.1157/3.10.2007 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα" Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4483/2017(/31.07.2017) " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Η απαλλαγή από τον φόρο του τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. από την δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων τους, η οποία θεσπίζεται με τις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάξεις, αφορά αποκλειστικά στο εισόδημα από την παραχώρηση ακινήτων τους σε συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, ήτοι σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε φορείς του Δημοσίου, και για την εξυπηρέτηση αναγκών που ρητά αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1157/2017.  Εδώ.

ΠΟΛ.1156/2017- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4484/2017(ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)

Με  την  Πολ.1156/3.10.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν. 4484/2017 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
-  Με τις διατάξεις αυτές δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ως υποκατάστημα νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.(άρθρο 12)
 - Η  καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4446/2017, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, με την επισήμανση ότι δεν μπορούν να εκτείνονται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.(άρθρο 14)
 - το εισόδημα που αποκτάται από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα, δεν αποτελεί πλέον εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει από κάθε τρεις μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου 42 που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου, καθώς δεν θεωρείται συστηματική διενέργεια πράξεων, αλλά φορολογείται με συντελεστή 15%, όπως ορίζεται στο άρθρο 43 του ν.4172/2013.(άρθρο 77)
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1156/2017.Εδώ.

ΠΟΛ.1155/2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την  Πολ.1155/3.10.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.        
  Ειδικότερα
  'Οτι μετά την 1.1.2017, οπότε και ισχύουν οι διατάξεις του ν.4472/2017, οι οποίες ως μεταγενέστερες κατισχύουν αυτών του ν.2889/2001, η ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου που καταβάλλεται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017 και τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των προσώπων αυτών.
Η εν λόγω ειδική αμοιβή φορολογείται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ίδιου νόμου.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1155/2017. Eδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *