Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Το blog ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  σας εύχεται "ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ". Και κατά την διάρκεια της αδείας μας θα προσπαθήσουμε οσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες στα μέρη όπου θα βρισκόμαστε (ύπαρξη internet κ.λ.π) να σας ενημερώνουμε για τα επίκαιρα φορολογικά θέματα.


                                                    ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ        


Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.3588/2007 )

Με την Πολ.1115/15-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"  Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 3858/2010, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) – Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1087/11-6-2010 ,κοινοποιούνται οι διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 34 και 35 του ν.3858/1-7-2010.
Ειδικότερα,
-Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο από τη δημοσίευση του νόμου 3858/2010 (1-7-2010) μέχρι τις 31-12-2014.
-Κατά τη διάρκεια ισχύος της μεταβατικής ρύθμισης, δηλαδή από 1-7-2010 έως 31-12-2014, η δικαστική προθεσμία για την περάτωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής μπορεί πλέον να εκτείνεται σε περίοδο 4 μηνών.(από 2 μηνών)
-Η διάρκεια ισχύος μιας συμφωνίας συνδιαλλαγής μπορεί πλέον να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μέχρι και 4 ετών.(από 2 ετών)
αναστολή του δικαιώματος των πιστωτών (μεταξύ των οποίων και του Δημοσίου) να λάβουν μέτρα συλλογικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για κήρυξη αυτού σε πτώχευση, εφόσον περιήλθε στο μεταξύ σε κατάσταση παύσης πληρωμών, επεκτείνεται, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (1-7-2010 έως 31-12-2014), από έξι μήνες σε ένα έτος μετά την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής
-Η προσωρινή διαταγή παύει να ισχύει αυτοδικαίως μετά πάροδο 2 μηνών από την έκδοσή της και η ισχύς της δεν μπορεί να παραταθεί (π.χ. μέχρι την εκδίκαση της αίτησης για το άνοιγμα συνδιαλλαγής ή μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, όπως οριζόταν συνήθως μέχρι σήμερα)
-Προστίθεται ένας ακόμη τρόπος περάτωσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής και αποκλείεται η δυνατότητα του δικαστηρίου να διατάξει αντικατάσταση του μεσολαβητή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1115/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/6c/69/e3/6c69e338121fc9031a98d1091164925ca7f0d84c/application/pdf/pol1115_15_07_2010.pdf

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΘΕΝΤΕΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ

Με την Πολ 1114/9-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Φορολόγηση ημιυπαίθριων, βοηθητικών χώρων – έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων", διυκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν στη διάθεση της φορολογικής αρχής γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η διαμόρφωση των ανωτέρω χώρων σε χώρους κύριας χρήσης ήδη από το χρόνο φορολογίας, δεν είναι σύννομη η έκδοση καταλογιστικής πράξης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η τυχόν πολεοδομική ρύθμιση των ανωτέρω χώρων κατά το ν. 3843/2010 δε συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των χώρων αυτών σε χώρους κύριας χρήσης κατά τον κρίσιμο χρόνο μεταβίβασης και, κατ’ επέκταση, δεν επιβάλλεται φόρος αναδρομικά για τους ρυθμισθέντες χώρους.

Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1114/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e0/b7/9e/e0b79efab55a75e204d5f5ac604af97c964510e2/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1114.pdf

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2010 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την Πολ 1113/19-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν 3862 /2010 (ΦΕΚ 113Α΄) –Παράταση προθεσμιών",
παρατείνεται μέχρι 31/12/2010 η παραγραφή και στήν Φορολογία Κεφαλαίου.
Ειδικότερα,
Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 − 17 του ν. 3091/2002) λήγει στις 31.12.2010.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1113/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/de/c4/fc/dec4fcd9a5d17599327024f8dff1d94c7c2a9f09/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1113.pdf

Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ( ΑΠΟ 1/7/2010 )

Με την Απόφαση-Πολ 1112/14-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS) για υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκειμένων αυτών, των μη υποκειμένων ή απαλλασσομένων",

Οριζεται το Νέο εντυπο της Περιοδικής-Εκτακτης Δήλωσης Φ.Π.Α που ισχύει για φορολογικές περιόδους από 1 Ιουλίου 2010,  λόγω των αλλαγών που επέφεραν οι αυξήσεις των συντελεστών του Φ.Π.Α την 15 Μαρτίου και την 1η Ιουλίου 2010.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1112/14-7-2010,
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e2/b6/33/e2b6334733078db3aefb1c00423a53edc591ceff/application/pdf/pol1112_14_07_2010.pdf

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ CLAIMS ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ

Με την Πολ 1111/6-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims)" διευκρινίζονται τα εξής:
Ειδικότερα,
Στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή αγαθών στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας δεν υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, η πράξη συνιστά παροχή υπηρεσίας επισκευής αγαθών και φορολογείται στον τόπο του λήπτη. Αντίθετα στην περίπτωση που τα υλικά που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αντιπαροχής, η επισκευή του αγαθού φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, ενώ η παράδοση αγαθών φορολογείται στην Ελλάδα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1111/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/91/b3/e0/91b3e0b47b216864b212cddfa4c64a8216b32bbc/application/pdf/pol1111_2010_07_06.pdf

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΠΟΤΕ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Με την Απόφαση ΔΤΕΦ Β 1087166 ΕΞ 2010 /25-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας στις Δ.Ο.Υ.",
καθορίζεται η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας.
Ειδικότερα,
-Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός μήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται μέχρι την 26η του επόμενου μήνα απο τη λήξη της φορολογικής περιόδου
-Η απόδοση από τους υπόχρεους του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλεται για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010(4-3-2010) μέχρι και την 30-5-2010, ενεργείται με την υποβολή της δήλωσης αυτής απόδοσης του φόρου μέχρι την 26-7-2010.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση και την Δήλωση.
http://www.gsis.gr/cmdocs/7578.pdf

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΧΙ

Με την Πολ 1110/5-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συστήματος», δίδονται λύσεις στα  τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν απο την εφαρμογή  του νέου νόμου.
Ειδικότερα,
Οτι με την προσέλευση των επιτηδευματιών αυτών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και με την προσκόμιση του νέου ΒΣΕ οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα προβαίνουν στην θεώρησή του (νέου ΒΣΕ) που εκδόθηκε (σε αντικατάσταση του απωλεσθέντος) χωρίς την επιβολή προστίμου λόγω απώλειας του παλαιού.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1110/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/7c/dc/c0/7cdcc07defb5163cd3cf67613b0bfdc6d3720d91/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1110.pdf

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ Α2-8092/2008(ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ)

Με την Απόφαση Α2-1225 /7-6-2010 τουΥΠΟΙΑΝ με θέμα" Αντικατάσταση του άρθρου 8 (καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών ) της με αρ. πρωτοκόλλου Α2-8092/31-12-2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ.2709/β/31-12-2008 ) περί " ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον ν. 3728/2008 ( Φ.Ε.Κ. 258 Α')  η οποία Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ  Αρ. Φύλλου 936/28-6-2010 καί ισχύει από 7/6/2010,
τροποποιείται μόνο η Δ/νση  που υποβάλλονται  οι  Καταστάσεις  ενδοομιλικών συναλλαγών και είναι πλέον η  Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου " Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας". (από την Δ/νση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.)


                                                     ………αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 8 της με αριθμ. πρωτ. Α2-8092/31.12.2008 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2709/Β/31.12.2008), αντικαθίσταται ως ακολούθως:


«Άρθρο 8»
Καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών
Οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου «Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλιάς», εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, κατάσταση στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε μίας από τις ενδοομιλικές συναλλαγές τους, τις οποίες πραγματοποίησαν μέσα στη χρήση και πιο συγκεκριμένα:
α. Το αντικείμενο κάθε συμφωνίας (π.χ. πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, δάνειο, παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων κ.λπ.).
β. Τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου (επωνυμία, έδρα, αριθμός φορολογικού μητρώου).
γ. Ο τρόπος (ιδιωτικό έγγραφο, συμβολαιογραφικό, προφορική συμφωνία) και η ημερομηνία κατάρτισης κάθε συμφωνίας.
δ. Η αξία (ύψος) της συναλλαγής.
ε. Όλες οι ενδοομιλικές παραδόσεις αγαθών που τιμολογούνται από τρίτα μέρη (τριγωνικές συναλλαγές). Υπόδειγμα κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών παρατίθεται στο Παράρτημα II της με αριθμ. πρωτ. Α2-8092/31.12.2008 απόφασης»

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

ΑΠΟ 2/7/2010 ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΜΕΧΡΙ 30.000€ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ.

Με την Απόφαση-Πολ 1108/1-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και της ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/14-11-2001 σχετικά με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α." ρυθμίζονται θέματα επιστροφής Φ.Π.Α.
Ειδικότερα,
- Η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. μέχρι 30.000€, από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/21-7-2004.
- Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3.1.α της παραπάνω Α.Υ.Ο., από 2 Ιουλίου 2010 και εφεξής, η επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. άνω των 30.000€ πραγματοποιείται μετά την διενέργεια προσωρινού ελέγχου, ή τακτικού εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1073/21-7-2004.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1108/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ad/d1/92/add192ed865304834bd12abd8a41b1877143f333/application/pdf/pol1108_2010_07_01.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Με την Πολ 1107/25-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας",  παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου αυτού φόρου.
Ειδικότερα,

Ο φόρος πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων και των μεταφορικών μέσων των περιπτώσεων ιβ) και ιγ) του Πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης τους, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του ν. 2960/2001.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι, προκειμένου για τα είδη της παραγράφου 4 που προέρχονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες (εισαγωγή αγαθών κατά τη έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2859/2000), ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ήτοι με την πλήρη καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολικών επιβαρύνσεων. Εξάλλου, προκειμένου για είδη που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών κατά την έννοια των 3 διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2859/2000) ή τα εγχωρίως παραγόμενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία.

Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου ορίζεται ότι, για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση.
Προκειμένου για τα ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα είδη που υπάγονται στον ειδικό φόρο πολυτελείας, η απόδοση του φόρου ενεργείται με βάση την αξία του κόστους κατά την ημερομηνία παραλαβής τους, σύμφωνα με τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τις κοινοτικές επιχειρήσεις.
  Δείτε ολόκληρη την Πολ 1107/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/80/f8/1b/80f81b1863fe28803637ea540790a02186d39e8a/application/pdf/pol1107_2010_06_25.pdf

ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ 1106/29-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα, « Απλοποίηση στη διαδικασία έκδοσης φορολογικών στοιχείων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. – Τροποποίηση - αντικατάσταση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. 1041614/324/0015/ΠΟΛ. 1100/4.4.1995 (ΦΕΚ Β΄ 305) ». τροποποιούνται οι §§ 3περ β΄ και 5  της Πολ 1100/1995.
Ειδικότερα,

Στο δελτίο αποστολής των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄ αντί της αναλυτικής περιγραφής του είδους και της ποσότητας των αγαθών, μπορεί να αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της συσκευασίας, εφόσον από τα συνοδευτικά παραστατικά του αλλοδαπού – αποστολέα, προκύπτει η ανάλυση του είδους και της ποσότητας. Με βάση τα δελτία αυτά, εκδίδεται τιμολόγιο (όχι τιμολόγιο – δελτίο αποστολής), από τον αρχικό «εισαγωγέα», στον πελάτη του (παραλήπτη – τρίτο), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1106/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ce/fd/23/cefd2316064b28915061dff4e1dbb4323a1297de/application/pdf/pol1106_2010_06_29.pdf

ΤΟ ΠΟΣ. 25% ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Με  την Πολ 1104/16-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα¨ Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής," διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,

Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, το ποσοστό βεβαίωσης φόρου του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν. 2859/2000 αυξάνεται σε 25%.(από 10%)  Η αύξηση εφαρμόζεται για προσφυγές που ασκούνται, και κατά συνέπεια για βεβαιώσεις που γίνονται, από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23/4/2010(εγκύκλιος ΠΟΛ.1054/10-5-2010).
Η ανωτέρω αύξηση αφορά και στις ειδικές φορολογίες, (Τέλη χαρτοσήμου,ΦΣΚ, φόρος ασφαλίστρων, κ.λ.π.) για τις οποίες γίνεται κατά κανόνα, παραπομπή ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1104/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d2/1c/b8/d21cb8067b9454a8408e72c21eda1652165a42d4/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1104.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *