Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Ν.4557/2018-ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 139/30.7.2018 τεύχος Α' ο  Ν. 4557/30.7.2018 με θέμα"Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις."
Κατεβάστε τον Ν.4557/2018 Eδώ.

ΑΑΔΕ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ

 
                                                Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με τα μέτρα, που λαμβάνονται για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τα εξής:
Πολίτες και επιχειρήσεις αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας
 Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής των δόσεων φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 αρμοδιότητας των ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 Ιουλίου 2018, και σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην ΠΝΠ26.7.2018/2018 (ΦΕΚ Α’ 138), διευκρινίζονται τα εξής:

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΕΦΚΑ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

                                      Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει την παράταση έως την Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018, της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του μηνός Ιουνίου 2018 για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους.
Έως τις 10 Αυγούστου παρατείνεται, επίσης, η προθεσμία καταβολής της τρίτης δόσης εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1248/2018-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ POS

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1248 ΕΞ 24.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από τις διατάξεις του Ν 4308/2014, δεν προκύπτει συγκεκριμένος τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων. Ωστόσο, η διοίκηση της οντότητας θα πρέπει να εφαρμόζει, κατά την κρίση της, κατάλληλες δικλείδες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος, για κάθε συναλλαγή ή λογιστικό γεγονός, από τον χρόνο που αυτά προκύπτουν, μέχρι τον τελικό διακανονισμό τους.

ΣΛΟΤ: Α.Π.863/2018-ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 863 ΕΞ 24.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Σύστημα κυλιόμενων απογραφών " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4, του Ν 4308/2014, κάθε οντότητα που διαχειρίζεται αποθέματα, με εξαίρεση, υπό προϋποθέσεις (κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών < 150.000 ευρώ) των πολύ μικρών οντοτήτων με τήρηση απλογραφικών βιβλίων, υποχρεώνεται στη τήρηση του «Αρχείου ιδιόκτητων αποθεμάτων».

ΠΟΛ.1147/2018- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ν.4549/2018 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. & Ν. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΚΙΝΗΤΡΩΝ)

Με την Πολ. 1147/26.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα" Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α'105 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4549/2018 (Α'105/14.6.2018), αναφορικά με τις απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος του ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά», τις διατάξεις του άρθρου 115 του ίδιου νόμου, αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του ν.4549/2018 περί φορολογικών κινήτρων:

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ(Ε.Ε.Δ.) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ(ΜΠΛΟΚΑΚΙ)


Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1115232/27.7.2018  της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει με επιφύλαξη τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Φορολογούμενοι που αποκτούν εισόδημα από κύρια ή δευτερεύουσα επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει την εμπορική ιδιότητα δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013.

ΠΟΛ.1146/2018-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Κ.Λ.Π

Με  την  Πολ.1146/26.7.2018   της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3020/26.7.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα ,        αποφασίζουμε:
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ Δημοσίου ή τρίτων:

Π.Ν.Π. ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138 /26.7.2018 η  Π.Ν.Π. με θέμα " Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018." η οποία περιλαμβάνει όλες  τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους.  Eιδικότερα, 
Δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Πράξη Νομοθετικού

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1145/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Ε.

Με την Πολ. 1145/25.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2103, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 71Α, 71Β και 71 Γ του ν.4172/2013 περί φορολογικών κινήτρων,

ΠΟΛ.1144/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Με την  Πολ. 1144/24.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.            
Ειδικότερα,
  Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ 2018/10.07.2018 (ΦΕΚ B' 2946/20.07.2018) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 της

ΠΟΛ.1142/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με την Πολ. 1142/23.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
 Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. 100647/23-11-2017 και 42143/27-4-2018 έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων.

ΠΟΛ.1139/2018-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑ Ν.Π.ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 50.000€


Με την Πολ.1139/24.7.2018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3011/25.7.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000  " ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1. Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1008/19.1.2011 (Β΄ 136) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως

ΠΟΛ.1143/2018-ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ε9 ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Με την Πολ.1143/ 25.7.2018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ    τεύχος Β)' με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23/7/2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής " ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνεται μέχρι και την 31.12.2018 η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για μεταβολές ακινήτων που βρίσκονται στις περιοχές των Περιφερειακών

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1138/2018- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την  Πολ.1138/ 25.7.2018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3012/25.7.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
  Ειδικότερα
                                                αποφασίζουμε:
 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, η οποία παρατάθηκε με την ΠΟΛ.1121/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι τις 26.7.2018, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουλίου
2018.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2018 ΕΦΚΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Με την Εγκύκλιο 33/25.7. 2018 του ΕΦΚΑ  με θέμα " Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους " διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 1. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α
 I. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α., συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές.

ΠΟΛ.1140/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Με την Πολ.1140/23.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                 
Ειδικότερα , Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1207/16.9.2015 (ΑΔΑ: 7ΗΩΡΗ-ΚΤΥ) εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4251/2014 (Α'80) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

ΠΟΛ.1134/2018-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΤΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Με την  Πολ.1134/17.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ2983/24.7.2018  τεύχος  Β-'  με θέμα " Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας. "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.                  
Ειδικότερα,   αποφασίζουμε:
Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/ 1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο., προστίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ //ΑΑΔΕ                                                                                                               Τρίτη 24 Ιουλίου 2018
Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνουν ότι για τη διευκόλυνση των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, προχωρούν στις ακόλουθες ενέργειες:
>    Για τους φορολογούμενους, που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και στη Δ.Ο.Υ.
Ελευσίνας, προωθούνται διατάξεις για:

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

ΜΕΧΡΙ 30/7/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την ολιγοήμερη εκ νέου  παράταση μέχρι 30/7/2018(Δευτέρα)  των Φορολογικών Δηλώσεων αποφάσισε  σήμερα το ΥΠΟΙΚ.
Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται εντός της ημέρας.
Για τις πληγείσες  περιοχές από τις πυρκαγιές ( ΔΟΥ  Ελευσίνας και Παλλήνης)  θα  παραταθούν μέχρι 27/9/2018 για τα φυσικά και 28/9/2018 για τα νομικά. Επίσης για τα ακίνητα που επλήγησαν θα ανακοινωθεί και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2018.

ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 2018-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΩΝ

Με την ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 23.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 του επαγγέλματος του φωτορεπόρτερ – φωτοειδησεογράφου." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Τα εισοδήματα που αποκτούν οι φωτορεπόρτερ που εντάσσονται στον ως άνω Κ.Α.Δ. φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2018 ΚΕΑΟ-ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΦΚΑ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 31/23.7.2018 του ΚΕΑΟ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ 2318/τ. Β’/1906-2018) Υπουργικής Απόφασης"
Ειδικότερα,
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθ. οικ. 34124/2768/2018 (ΦΕΚ 2318/τ. Β'/19-06-2018) απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. οικ. 62134/4100/28-12-2017 (ΦΕΚ 4640/τ. Β'/29-12-2017) Υ.Α

ΣΛΟΤ: Α.Π.617/2018-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 617ΕΞ 10.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα "Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος "  η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) δεν ορίζουν με σαφήνεια πότε ένα λογιστικό γεγονός θεωρείται έγκυρο ή μη. Ωστόσο ο Νόμος 4308/2014 ορίζει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων και τα αντίστοιχα τεκμήρια (στοιχεία), όπως είναι τα παραστατικά πώλησης.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1005/2018-ΕΝΤΑΞΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1005 ΕΞ 17.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 "  η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Ν 4308/2014 στο άρθρο 2, παράγραφος 1, ορίζει τα κριτήρια κατάταξης μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη), ενώ στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου, ο νόμος, προβλέπει την προϋπόθεση για την αλλαγή κατηγορίας μεγέθους, δηλαδή την υπέρβαση ή την μη υπέρβαση των ορίων δύο εκ των τριών κριτηρίων (ήτοι: σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολουμένων ατόμων) για δύο διαδοχικές περιόδους

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ Ε-ΥΜΣ

H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016)

Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).
Δια την είσοδο την Ιστοσελίδα Εδώ.
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις Εδώ.

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

"ΚΑΙΝΕ " ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ: ΣΤΑ 1.100 ΕΥΡΩ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ....ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ

Στην τελική ευθεία η υποβολή Ε1. Λήγει την Πέμπτη η διορία και λείπουν 800.000 δηλώσεις. 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν περισσότερα από 2,3 δισ. ευρώ

«Πέντε και σήμερα» έμειναν για να λήξει η διορία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέσω Taxisnet και το σαββατοκύριακο αναμένεται «καυτό» για χιλάδες φορολογούμενους που συμπληρώνουν μόνοι τους την δήλωσή τους, εφόσον τις καθημερινές εργάζονται και δεν βρίσκουν ίσως άλλο χρόνο για να προλάβουν μέχρι την Πέμπτη.

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1137/2018- ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ

Με την  Πολ. 1137/18.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Με την ισχύουσα νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου και συγκεκριμένα τις διατάξεις:
 Α. του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2664/1998 (Α΄275), ορίζεται ότι «Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του

ΣΛΟΤ: Α.Π.678/2018-ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.4384/2016

Με την Αριθμ. Πρωτ. 678 ΕΞ 26.6.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016 " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ορισμός που περιλαμβάνεται στο «Παράρτημα Α – Ορισμοί» του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), για τον «κύκλο εργασιών», έχει ως εξής: «Κύκλος εργασιών (καθαρός), είναι, η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών

ΕΛΤΕ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 020/2018-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ EFRAG


 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   EFRAG
                                                 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018
Στις 4 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες η European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG - TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG - CFSS).
 H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στην συνάντηση αυτή ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.
 Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν:

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.838/2018 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 838 ΕΞ 10.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Ημερολόγιο Ισολογισμού η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η τήρηση ημερολογίου ισολογισμού μετά την εφαρμογή του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή «ΕΛΠ») έπαψε να είναι υποχρεωτική. Τα ΕΛΠ αναφέρουν, ότι τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρίζονται δεδομένα των ως άνω πράξεων.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1174/2018-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2017 ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2018

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1174 ΕΞ 19.6.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα "Υποχρέωση για σχηματισμό πρόβλεψης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας κατά την 31/12/2017, για την άδεια και επίδομα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εντός του έτους 2018 η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ΔΛΠ 19 αναφέρει ότι: «Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται από έναν εργοδότη για τη λογιστική αντιμετώπιση όλων των παροχών σε εργαζόμενους,…
Οι παροχές σε εργαζομένους περιλαμβάνουν:
α) βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους, όπως οι ακόλουθες, εφόσον αναμένεται να

ΣΛΟΤ: Α.Π.710/2018-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Μ.Ο.Π.

Με την Αριθμ. Πρωτ. 710 ΕΞ 26.6.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Δεδομένου ότι η σχετική διάταξη στον Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), δεν διευκρινίζει το θέμα της προσμέτρησης των χρονικών διαστημάτων περιπτώσεων αδικαιολόγητης απουσίας, ή άδειας άνευ αποδοχών των εργαζομένων κατά την διαμόρφωση του τρίτου κριτηρίου ένταξης σε κατηγορία οντότητας, συνεπάγεται ότι αυτή παραπέμπει στον γενικό κανόνα απασχόλησης, υπό την στενή ή την ευρεία έννοια του ισχύοντος εργατικού νομοθετικού πλαισίου.

ΠΟΛ.1036/2018-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Με την Πολ.1136/17.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 «Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών», του μέρους Δ', του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α') " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Κοινοποιούμε, προς ενημέρωση, τις παραπάνω διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταστροφή με ανακύκλωση, με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων που τελούν σε κατάσταση ακινησίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) συνεχόμενους μήνες.

ΠΟΛ.1123/2018-ΑΠΟΔΟΣΗ Α.Φ.Μ. ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ Η ΜΗ

Με την  Πολ.1123/28.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  2864/18.7.2018  τεύχος  Β-' με θέμα "Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).)   "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
 1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, οίκοθεν, εφόσον έχει στη διάθεση της, κατ΄ ελάχιστον:

Ν.4554/2018 - Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  130/18.7.2018 ο Ν. 4554/2018  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα " Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις."    Ειδικότερα,
 Με το άρθρο 6 του  νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι αν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1133/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την Πολ. 1133/17.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Με την Απόφαση ΠΟΛ.1116/2018 (Β' 2319/19-6-2018) της Υφυπουργού Οικονομικών, που έχει κοινοποιηθεί στις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιήθηκε η όμοια απόφαση ΠΟΛ.1223/2017 (Β'4643) περί διαμόρφωσης λύσεων ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο δυνάμει της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62).

ΠΟΛ.1120/2018 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ


Με την Πολ.1120/22.6.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2820/16.7.2018   τεύχος Β)'  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) από τις 26.02.2018 στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας  " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα ,                                        αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και 31.08.2018 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις

Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

"ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Διαδικαστικά θέματα ρυθμίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας προκειμένου οι οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών να έχουν δεύτερη ευκαιρία.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως προσεχές διάστημα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ξεκινήσει η ισχύς της.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2018)


Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ  το επικαιροποιημένο " Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018 "


Κατεβάστε το εγχειρίδιο Eδώ.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΔΕΑΦ1106959 ΕΞ 2018 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ1106959 ΕΞ 11.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
 Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι από τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον ν. 4483/2017, προκύπτει σαφώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των Δ.Ε.Υ.Α., οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Βουλή: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Με την απάλειψη της ρύθμισης που προέβλεπε ότι εάν ο αδήλωτος εργαζόμενος δεν επιθυμεί ο ίδιος να προσληφθεί, ο εργοδότης μπορεί να έχει την έκπτωση του προστίμου, εφόσον προσλάβει έναν άλλο εργαζόμενο, ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Στον νέο νόμο περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις σχετικά με:
α) την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία,

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΑΑΔΕ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


                                            Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η πρώτη εντολή πληρωμής μέσω τραπεζών για δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, του φορολογικού έτους 2017, διευκρινίζει τα ακόλουθα:
 Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει:
 •   Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018 του ΥΠΟΙΚ με  θέμα " Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (μετοικεσία)

ΠΟΛ.1131/2018-ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ

Με την Πολ.1131/5.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3156/2003 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
A. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β' Τμήμα) με την υπ' αρίθμ. ΝΣΚ 43/2018 γνωμοδότηση κάνει ομόφωνα δεκτό ότι εμπίπτουν στην έννοια των ομολογιακών δανείων του αρ. 1 του ν. 3156/2003 και επομένως, επ' αυτών έχουν εφαρμογή οι απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 14 του ιδίου νόμου, οι παρακάτω περιπτώσεις:

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

                                               Αθήνα, 09 Ιουλίου 2018
                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι, στις 6 Ιουλίου 2018, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων», στο δικτυακό τόπο www.aade.gr (στην ενότητα «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» - «Φορολογικές Υπηρεσίες»).

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ

Ενώ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση των εκκαθαριστικών ενός άλλου πολύ σημαντικού φόρου: του ΕΝΦΙΑ. Οι περίπου 7,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα κληθούν να πληρώσουν περίπου 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος έχει αλλαγές σε σχέση με πέρυσι στον τρόπο υπολογισμού.
Οι αλλαγές που έγιναν στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ από φέτος είναι οι εξής:

ΠΟΛ.1129/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


Με την  Πολ.1129/5.7.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2679/7.7.2018 τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει." ορίζονται   τα  ακόλουθα.

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1128/2018-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ

Με την Πολ.1128/5.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α') και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Με το άρθρο 144 του ν. 4537/2018 (Α'84) δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2018, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *