Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧ. ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Δημοσιεύουμε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Νέου Επενδυτικού νόμου με θέμα " Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις" όπως ψηφίστηκε την 26/3/2013 με την ΡΝΑ' συνεδρίαση της Ολομέλειας της  βουλής, και έχει σταλεί προς δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Ειδικότερα,
1) Με το νόμο αυτό επιχειρείται  ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. 
                       Βασικές αρχές του καινούργιου νόμου.
 * Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
* Ενίσχυση διαφάνειας και ελέγχου για τις ιδιωτικές επενδύσεις 
Άρση εμποδίων και αντικινήτρων για στρατηγικούς επενδυτές
* Ανάπλαση και ανάπτυξη εκτάσεων και ακινήτων
* Βελτίωση ρευστότητας και ευελιξίας χρηματοδότησης.
  2) Επίσης με το νόμο αυτό επέρχονται και οι ακόλουθες νέες φορολογικές  ρυθμίσεις.
 * Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο«Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)» και καθορίζεται η οργανωτική της δομή. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται σ' αυτή, η Υποδιεύθυνση Γ' και έξι (6) Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος, από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Αθηνών και συνιστώνται για την κάλυψη των αναγκών της μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι (6) επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.
Μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)».
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δεκατρία (13) Τμήματα και καθορίζονται οι αρμοδιότητες τους.
Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, ως προς τον έλεγχο, έχουν, πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις και την αρμοδιότητα του τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρμοδιότητας τους.
(άρθρο 34)
* Ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/Ε.Κ., καθώς και διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/Ε.Ε., των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από 1-1-2013.
Συγκεκριμένα συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν.2859/2000) στα εξής σημεία: α. εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, η μακροχρόνια 
μίσθωση μεταφορικών μέσων, προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, β. προβλέπεται ότι, δεν συνιστά εφεξής παράδοση αγαθών η μεταφορά αγαθών σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των αγαθών αυτών, τα οποία, μετά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, επαναποστέλλονται στο εσωτερικό της χώρας,  γ. ορίζεται ότι, δεν συνιστά φορολογική πράξη η είσπραξη προκαταβολής για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών.
(άρθρα 20 & 21)
* Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά.
(άρθρο 37)
* Για µεταβιβάσεις µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών  µη εισηγµένων σε οποιοδήποτε χρηµατιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄
151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα µεταβιβάσεις µετοχώναπό 23 Ιανουαρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ο οφειλόµενος φόρος θα καταβληθεί µέσα σε έναµήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
* Τακτοποιείται το πρόβλημα που είχε προκύψει με την ελάχιστη  ετήσια αντικειμενική  δαπάνη (3000 € για τους άγαμους & 5000€ για  τους έγγαμους) που καταργείται για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, από τη χρήση 2012 και όχι από την χρήση 2013 που προέβλεπε αρχικώς ο ν.4110/2013, καθότι δημιουργούσε  πρόβλημα στους νέους ( εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο  έτος της ηλικίας τους  και ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή μη σε φόρο )που υποχρεούνται να υποβάλλουν από φέτος  δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
* Οι αποσβέσεις με τους καινούργιους συντελεστές ( των 17 κατηγοριών) που καθορίστηκαν με το ν.4110/2013(άρθρο 3 § 22) θα έχουν εφαρμογή   για όλα τα πάγια από διαχειριστικούς περιόδους που αρχίζουν 1.1.2013 και όχι για αυτά τα πάγια  που θα αποκτηθούν από 1.1.2013, όπως προέβλεπε αρχικώς ο ν. 4110/2013.
Επίσης στο νέο  συντελεστή 10% που προβλέπεται για τα  Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, προστίθενται και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.
(άρθρο 38)
* Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός του, βεβαίωση από την αρµόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήµατος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή δηµοτική ή άλλη αναγνωρισµένη αρχή.
(άρθρο 43)
Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο.
 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-tools-pap.pdf

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΦΟΡΩΝ

πηγή. το βήμα της Κυριακής.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜ. ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ 1/4/2013

Την κατάργηση των επιδόματος γάμου αντιμετωπίζουν από τη Δευτέρα, 1 Απριλίου, 300 χιλιάδες περίπου εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μετά τη λήξη και της τρίμηνης μετενέργειας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Παράλληλα παύουν να ισχύουν και μια σειρά από θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, που περιλαμβάνονταν στη σύμβαση αλλά δεν έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά, ορισμένες από τις οποίες αντανακλούν και στο ύψος των αμοιβών.
Το επίδομα γάμου έχει καταργηθεί για την πλειοψηφία των εργαζομένων, που καλύπτονταν από κλαδικές συμβάσεις, από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του υπουργικού Συμβουλίου...........

πηγη http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113018443

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙOΥΣΙΟΛΟΓΙΟ-ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής  και την τόνωση των εσόδων που πάνε από το κακό στο χειρότερο  το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει την νέα φορολογική μεταρρύθμιση   η οποία θα κατατεθεί με νομοσχέδιο τον Απρίλιο και θα προβλέπει:
* Την Θέσπιση του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου( όπου θα καταγράφεται αναλυτικά η κινητή και ακίνητη περιουσία όλων των φορολογουμένων)
* Έλεγχος του πλαστικού χρήματος  όπου θα ελέγχονται όλες  οι ηλεκτρονικές συναλλαγές  με κάρτες πληρωμών πάνω των 500.
* Νέο Ποινολόγιο.
 Θέσπιση νέου ποινολογίου όπου οι ποινές θα επιβάλλονται με τη μορφή του point system και θα είναι ανάλογες με την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Δύο εναλλακτικά σενάρια, προκειμένου να εφαρμοστεί νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ στο Δημόσιο από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ταυτόχρονη πληρωμή ενός ποσού της τάξεως των 10 ευρώ και την εξόφληση του υπολοίπου ποσού είτε σε δύο δόσεις είτε εφάπαξ.
Η νέα ρύθμιση, που αναμένεται να προωθηθεί σύντομα στη Βουλή, αναμένεται να ισχύσει για τις φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Απριλίου 2013 και μετά.Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που έπεται της εκάστοτε φορολογικής περιόδου, πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό επιθυμούν. Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού εξετάζονται δύο προτάσεις:............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113017946

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Με την Πολ.1056/26.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Υποχρέωση υποβολής των εργολαβικών συμβολαίων, που συνάπτονται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στην Δ.Ο.Υ. του δικηγόρου"
 διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και επειδή η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που συνάπτουν οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 έχει ανασταλεί, λόγω της ένταξης υποβολής τους στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου TAXISnet του 2013, και λαμβανομένου υπόψη ότι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να μην υπολογίζουν και να μην αποδίδουν προκαταβλητέο φόρο στις περιπτώσεις των εργατικών, αυτοκινητικών, κλπ. υποθέσεων όπου ο δικηγόρος αμείβεται με εργολαβικό συμβόλαιο, αποτελεί η υποβολή των στοιχείων της έγγραφης συμφωνίας που αποδεικνύει το ύψος της αμοιβής, κτλ., γι' αυτό τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η υποβολή αντιγράφου του εργολαβικού συμβολαίου, που συνάπτεται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στη Δ.Ο.Υ. την αρμόδια για την φορολογία του εισοδήματος του δικηγόρου.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1056/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdHZ2cnFHWXUyUjQ/edit

46 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ 2013 ΤΑ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓ. ΚΡΑΤΗ

Με την Α.Υ.Ο με Αρ.Πρωτ.: ΔΟΣ Α 1053151 ΕΞ 2013/26.3.2013ω τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ για το έτος 2013." ορίζεται ότι παραμένουν 46 τα μη συνεργάσιμα κράτη και το 2013 όπως και το 2012. 
Ειδικότερα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ως μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2013, ορίζονται τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ΄ ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012/20.01.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ 106/01-02-2012).
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
           

ΜΕΧΡΙ 31/5/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο.Ε,Ε.Ε ΚΛΠ

29.3.2013
 Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, δίδεται νέα  προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.),   που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ.Οι δηλώσεις των ανωτέρω υπόχρεων υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας  μέσω διαδικτύου.
H προθεσμία υποβολής τους και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους,  η οποία λήγει στις  15 Απριλίου 2013,   παρατείνεται έως και τις 31 Μαίου 2013.

ΜΕΧΡΙ 28/6/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Μ.Υ (Ε7)

29.3.2013
 Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών  Υπηρεσιών (Έντυπο Ε12-Φ-01.015 Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ

Με την Πολ. 1061/28.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)"διευκρινίζονται  συμπληρωματικά τα ακόλουθα.
* Καταργείται η Δ.Λ Αρ. Πρωτ. Δ15Β  1030452 ΕΞ 2013/21.2.2013 που  σας έχουμε προαναγγείλει για την περιγραφή του είδους στα Τ.Π.Υ
Ειδικότερα,
 Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 - ΦΕΚ 222 Α') και σε συνέχεια των εγκυκλίων μας Πολ. 1004/04.01.2013 και Πολ. 1036/22.02.2013, διευκρινίζονται συμπληρωματικά με την παρούσα τα εξής:
1. Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
Με τις διατάξεις της 1014655/12.02.1992/Πολ. 1037 (ΦΕΚ 128 Β') υπουργικής απόφασης, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, και στις επιχειρήσεις ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.
Συνεπώς, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, χωρίς όμως να αποκλείεται, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν υποχρεούνται στην αναγραφή επιπλέον δεδομένων στις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, η δυνατότητα (προαιρετικής) χρήσης Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, για την έκδοση των εν λόγω αποδείξεων.
Σημειώνεται ότι, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παράλληλα με την δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν και δραστηριότητα ενοικίασης μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, προκειμένου να μην εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με διαφορετικό τρόπο ανά δραστηριότητα και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω αποδείξεις με τον προαναφερόμενο τρόπο, δηλαδή είτε χειρόγραφα είτε προαιρετικά με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..
2. Άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) - Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών.
Οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ), στις περιπτώσεις που αποκτούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στέλεχος, είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το εισόδημα προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..
3. Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παράγραφο 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται «τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής», μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου θα πρέπει να είναι σαφής και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή.
Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
4. Παράταση προθεσμίας προσαρμογής στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.
Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε ορισμένες νέες κατηγορίες υπόχρεων να προμηθευτούν φορολογικούς μηχανισμούς (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εν λόγω προσαρμογής, με την παρούσα μετατίθεται έως την 12.4.2013, η προθεσμία που έληγε την 29.3.2013 που είχε παρασχεθεί με την παράγραφο 7 της εγκυκλίου Πολ. 1036/22.02.2013
Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (12.4.2013), οι εν λόγω υπόχρεοι, μπορεί να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, με τον ίδιο τρόπο που εξέδιδαν αυτές με βάση το καθεστώς του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ..
5. Προθεσμία περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών.
Η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών μπορεί να διενεργηθεί μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Κάθε αντίθετη θέση, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, παύει να ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1061/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQjBLTzVvMWhlWUE/edit

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

29.3.2013
 H Επιτροπή Αναμόρφωσης του Φορολογικού Συστήματος, υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γεωργίου Μαυραγάνη, καλεί τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση taxreform@mofadm.gr προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων. Τα θέματα τα οποία μελετά η επιτροπή, σε συνεργασία και με την τεχνική βοήθεια που προσφέρεται στη χώρα, είναι:
1) Απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
2) Σύνταξη Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών
3) Θέσπιση πρόσθετων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής

ΜΕΧΡΙ 28/6/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

1.Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη,  η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και η οποία λήγει στις 29.03.2013 παρατείνεται μέχρι 28.06.2013.
2. Με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που έχει ήδη ψηφισθεί και θα δημοσιευθεί τις επόμενες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπονται απευθείας στο νόμο οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από πηγές Ελλάδας. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου θα ακολουθήσει απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απλοποιημένης αυτής διαδικασίας.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Κ.Υ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1059/27.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών."
 Ειδικότερα,
 Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά που εισπράττονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων των επιτροπών καθορισμού, όπως επίσης και αποφάσεων Νομαρχών, Περιφερειαρχών καθώς και Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφα κτηματολογικού υλικού, ως εξής:..........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1059/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa2ROZGlNNG5BMWM/edit

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΠΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Με την Αριθ. πρωτ.  Δ17Ε 5011387 ΕΞ 2013/28.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαλλαγή  ΦΠΑ  κατά  την  εισαγωγή  χρυσών  νομισμάτων  που  πληρούν  τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού βάσει του άρθρου 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 ΣΧΕΤ.   :   Η αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5050937 ΕΞ/06.12.2011 Δ.Υ.Ο.
Με  αφορμή  ερωτήματα  τελωνειακών  αρχών  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος και δεδομένου ότι ο σχετικός κατάλογος των χρυσών νομισμάτων για το έτος 2013 δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, σας γνωρίζουμε, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της Γεν. Δ/νσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι, για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, θα χρησιμοποιείται, μέχρι νεωτέρας, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων με ισχύ για το έτος 2012, όπως σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α
ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 Με την Πολ.1058/19.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός διαδικασίας αποπληρωμής των εκκαθαρισμένων ή μη, εκκρεμών επιστροφών (tax refund arrears) στους δικαιούχους" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα.
  Στο ν. 4046/2012 προβλέπεται η άμεση υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών να προσδιορίσει τις «ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επιστροφές» και να θέσει αρχές για τη διεκπεραίωσή τους (Παράρτημα V_2 ν. 4046/2012). Προκειμένου η συγκεκριμένη υποχρέωση να υλοποιηθεί με τρόπο που θα επιτρέπει και την καλύτερη παρακολούθηση του προϋπολογισμού, κρίθηκε σκόπιμο οι «εκκρεμείς» επιστροφές να διακριθούν σε δύο κατηγορίες με διακριτές αντίστοιχα διαδικασίες διεκπεραίωσης και παρακολούθησης, ήτοι: 
Α. Επιστροφές για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ.Στην κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν δηλώσεις ή αιτήσεις επιστροφής, κατά περίπτωση, για τις οποίες έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ και έχει εκκαθαριστεί η απαίτηση. 
Β. Επιστροφές για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση των σχετικών αιτήσεων.Στην κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνονται ποσά που αφορούν δηλώσεις ή αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ΑΦΕΚ ή αυτό που έχει εκδοθεί δεν έχει εκκαθαριστεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  .............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1058/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWWtwNXJLVHF2Ymc/edit

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ

Με την Πολ.1057/27.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 149/2010 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Ολομέλεια) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε συμφωνία πιστωτών-επιχείρησης κατ΄ άρθρο 44 N. 1892/1990."
Ειδικότερα, 
Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθ. 149/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η σχετική αρμοδιότητα δυνάμει της υπ΄ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ/28-1-2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 130 Β΄), στις 8/3/2013.
 Με την ως άνω γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι η κατά το άρθρο 44 του Ν. 1892/1990 συμφωνία πιστωτών-επιχείρησης και ο ποσοτικός περιορισμός χρεών που προκύπτει από αυτή αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην υποχρέωση της επιχείρησης να προβεί στην εξόφληση των οφειλών της με καταβολή και δεν μπορεί να επεκταθεί ή να αποκλείσει τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης της εν λόγω επιχείρησης προς τις οφειλές αυτές. Επομένως, το Δημόσιο νομίμως προέβη σε συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών επιχείρησης με ανταπαιτήσεις αυτής κατά του Δημοσίου, κι αυτό ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι οφειλές αυτές κατέστησαν ταμειακά ληξιπρόθεσμες, δηλαδή πριν ή μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας.
 Περαιτέρω, σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας, που έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η παρακράτηση, μέσω του συμψηφισμού, των απαιτήσεων της οφειλέτριας εταιρείας προς εξόφληση των οφειλών της προς το Δημόσιο νομίμως έγινε καθ΄ όλη την έκταση των οφειλών, πέραν δηλαδή του συμφωνηθέντος περιορισμού αυτών, δεδομένων αφενός του νόμιμου σκοπού και της αναδρομικής ενέργειας του συμψηφισμού, που ανατρέχει στο χρόνο συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων, δηλαδή -στην υπό εξέταση περίπτωση- πριν από τον χρόνο επικύρωσης, αφετέρου του επιδιωκόμενου με τη συμφωνία του άρθρου 44 σκοπού, που αποβλέπει στην εξισορρόπηση των συμφερόντων των συμβαλλομένων, επιχείρησης και πιστωτών και όχι σε μονομερές βλαπτικό των τελευταίων αποτέλεσμα, σχετικό δε αίτημα της επιχείρησης παρίσταται καταχρηστικό και αντίθετο προς την καλή πίστη. Κατά συνέπεια, η ανταπαίτηση της εταιρείας, που συμψηφίστηκε με χρέη αυτής έναντι του Δημοσίου, μετά την επικύρωση της συμφωνίας του άρθρου 44 του Ν. 1892/1990 , αναγόμενη σε προηγούμενο αυτής χρονικό διάστημα, δεν είναι επιστρεπτέα στην εταιρεία από το Δημόσιο.
 Επισημαίνεται ότι μνεία της εν λόγω γνωμοδότησης έχει ήδη γίνει στην ΠΟΛ. 1022/2012 της Υπηρεσίας μας.
 Η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Σ.Κ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανάρτηση της ως άνω υπ΄ αριθ. 149/2010 γνωμοδότησης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΘΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η Δ.Λ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑ Τ.Π.Υ

Με το άρθρο 4 της  Π.Ν.Π  της 19.11.2012 που κυρώθηκε με το  άρθρο 11 του ν.4111/ 25.1.2013(ΦΕΚ 18) διεγράφη η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν.4093/12.11.2012  που αναφέρει ότι "Επί παροχής πολλαπλών υπηρεσιών ως  είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση" Συνεπώς από 1.1.2013 επειδή στον ισχύοντα Κ.Φ.Α.Σ( ν.4093/2012 )δεν υπάρχει πλέον η ως άνω σχετική ρύθμιση   στο άρθρο  6  παρ.11 θα πρέπει να αναγράφεται το είδος των προσφερομένων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αναλυτικά ώστε να υπάρχει συνάφεια και σχέση της περιγραφής και του ύψους της αμοιβής καθώς και του χρονικού διαστήματος που παρέχεται η υπηρεσία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την μέχρι  σήμερα Νομολογία (Σ.τ.Ε 2046/1994,1018/1996,2968/1988,715/1991)  θα πρέπει στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών  να αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών με τέτοιο  τρόπο που να προσδιορίζονται επαρκώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις που δεν εξειδικεύονται οι προσφερθείσες  υπηρεσίες δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες των υπηρεσιών αυτών για τους λήπτες των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών. Στη συνέχεια το ΥΠΟΙΚ εξέδωσε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ. Δ15Β  1030452 ΕΞ 2013/21.2.2013 (αναρτησή μας την 14.3.2013) όπου για το θέμα αυτό στο τελευταίο εδάφιο αναφέρει "......η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών μπορεί να είναι αναλυτική ή συνοπτική, ενώ δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν σύμβαση."  Η  Δ.Λ. αυτή αγνόησε  παντελώς την ως άνω νομολογία και προκάλεσε σύγχυση στις επιχειρήσεις αλλά και σε όλους που ασχολούνται με τα φορολογικά για την ορθότητά της. Κατόπιν τούτων απευθυνθήκαμε στην αρμόδια Δ/νη του ΥΠΟΙΚ και μας πληροφόρησαν ότι η εν λόγω Δ.Λ. θα ανακληθεί και θα διευκρινιστεί  με εγκύκλιο ότι θα πρέπει η περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών   στα Τ.Π.Υ να είναι αναλυτική  όπως προαναφέραμε και στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση (την απαιτεί  συνήθως το Σ.Δ.Ο.Ε) δεν  θα απαγορεύεται να γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση.


Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ Α.Ε- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Β.Ε.Α ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Όπως έχει γίνει γνωστό, ήδη, με την τροποποίηση που εισήγαγε ο  ν. 4072/2012, οι Ανώνυμες Εταιρείες, αλλά και κάποιες Ε.Π.Ε, έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ισολογισμούς, στην ιστοσελίδα τους, αντί στις εφημερίδες.
Επειδή η υλοποίηση αυτής της νέας ρύθμισης εξαρτάται και από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ και τελεί υπό τυπικές προϋποθέσεις ώστε να ισχύει, προτείνουμε την δημοσίευση του θέματος μέσω της ιστοσελίδας του Β.Ε.Α και του Δελτίου του Β.Ε.Α (για δεύτερη φορά), καθώς και την απευθείας αποστολή e—mail στις Α.Ε – μέλη μας, για γρήγορη και άμεση ενημέρωση. Η σχετική Ανακοίνωση – Ενημέρωση, θα έχει ως εξής:.............
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του Β.Ε.Α 
http://www.acsmi.gr/%CE%92%CE%95A/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%9B%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/tabid/322/ItemID/1758/language/el-GR/Default.aspx

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1054/26.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.3.2013."οριζονται τα ακόλουθα. 
Αποφασίζουμε
 1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η Μαρτίου 2013 μέχρι και την 28η Μαρτίου 2013.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΜΕΧΡΙ 28/3/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α

26.3.2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι 26.03.2013.
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η Μαρτίου 2013 μέχρι και την 28η Μαρτίου 2013.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣEΩΝ Ε.Ε & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012

Με την Πολ.1053/21.3.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2012." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.Ειδικότερα,
 Κατόπιν σχετικών αιτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας, τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58) και ισχύουν για οριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2011 και μετά, προβλέπεται μεταξύ ότι, οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο. Επίσης, οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για κάθε δικαιούχο.
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των πιο πάνω οριστικών δηλώσεων, ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ΚΦΕ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α'58) μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας των υπόχρεων χορήγησής τους, μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελμάτων, καθώς και την οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται κατηγορίες υπόχρεων, για τους οποίους οι πιο πάνω πληροφορίες υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών ή σε μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση. Επίσης, με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε', στ' και ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ΚΦΕ, προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους καθώς και των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 Ακόμη, με τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ', η', θ' και Γ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 Κατόπιν των προαναφερομένων διατάξεων και λαμβανομένου υπόψη ότι, οι σχετικές κατασκευές των εφαρμογών υποβολής των εν θέματι οριστικών δηλώσεων, των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών των υποβαλλόμενων αρχείων, των καταστάσεων, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., εντάσσονται στην νέα γραμμογράφηση του έργου TAXISnet του 2013 αναστέλλεται η υποβολή τους για την χρήση 2012
. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΠΑΝ. ΡΕΠΠΑΣ

Έφυγε ξαφνικά   για την συνοικία των αγγέλων την  20.3.2013 σε ηλικία 78 ετών  από ανακοπή καρδιάς ο ειδικός μας συνεργάτης  και φίλος    Παναγιώτης (Τάκης)  Θ. Ρέππας Συγγραφέας και  Ειδικός  Ερμηνευτής του Φορολογικού δικαίου  τ. Δ/ντής του Υπουργείου Οικονομικών  και Συνεργάτης της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων   «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.» Γεννήθηκε στην Πάτρα  το 1935 και  ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και της Παντείου Σχολής. Διορίστηκε στο Υπουργείο οικονομικών όπου διετέλεσε Διευθυντής και  ανάλωσε  όλη την ζωή του με την φορολογία του Χαρτοσήμου , Φόρου  Συγκέντρωσης Κεφαλαίων,  Φόρου Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας(Φ.Α.Π) και με την Φορολογία Πλοίων  κ.λ.π  εκδίδοντας μοναδικά βιβλία  και δημοσιεύοντας πολλά άρθρα τα οποία αποτελούν για όλους εμάς πραγματική κληρονομιά. Χαμηλών τόνων  άνθρωπος ,αγαπητός, σεμνός ,εργατικός και ολιγαρκής θα μας μείνει αξέχαστος.
Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη 26.3.2013  και ώρα 15.00 μμ στο Τρίτο (3) Νεκροταφείο Νίκαιας  στη μεγάλη  εκκλησία.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ώρα 03.21 π.μ
Ολοκληρώθηκε η Συμφωνία για την Κύπρο στο EUROGROUP. Επετεύχθη τελικώς  συμφωνία  η οποία  προβλέπει το κούρεμα των καταθέσεων για την Τράπεζα Κύπρου άνω των 100.000 € χωρίς να ανακοινωθεί επισήμως το ποσοστό 30% που κυκλοφορεί, ενώ η Λαϊκή Τράπεζα μπαίνει σε διαδικασία εκκαθάρισης και διαχωρίζεται σε "καλή "και "κακή" τράπεζα όπου η καλή απορροφάται  από την Τράπεζα Κύπρου. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την στήριξη της Κύπρου με 10 δις €, ιδιωτικοποιήσεις ,αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος της,τεχνική βοήθεια  κ.λ.π
ΟΛΙ ΡΕΝ.'Εχουμε συμφωνία για να βοηθήσουμε την Κύπρο να ξαναχτίσει την οικονομία της.
ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ."Συγχαίρω τις Κυπριακές αρχές που πήραν γενναίες αποφάσεις για τις Τράπεζες." Εχουμε συμφωνία προς το συμφέρον του κυπριακού λαού και της ΕΕ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης αποχωρώντας από το Συμβούλιο.

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

MIΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2013

Μικρότερο  κατά 10% έως 15% ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου  σε σχέσει με το 2012 σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο να είναι το χαράτσι των ακινήτων για το 2013, ενώ θα συνεχίζει  να εισπράττεται από τη ΔΕΗ , προκειμένου να εισπραχθούν τα 3.2 δις € που αποτελεί τον στόχο του φετεινού  προϋπολογισμού. Ο πολυδιαφημιζόμενος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα ενσωματώσει όλους τους φόρους των ακινήτων μετατίθεται για το 2014 και θα συμπεριλάβει και τα αγροτεμάχια.

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ 9 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ

Ψηφίστηκαν από την Κυπριακή Βουλή και τα εννέα (9) νομοσχέδια για την διάσωση της Κυπριακής οικονομίας.Ψηφίστηκε ο νόμος περί ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, ο νόμος για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κ.λ.π .Επίσης με οριακή πλειοψηφία πέρασε και ο νόμος περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων που περιλαμβάνει την μετατροπή της Λαϊκής σε «καλή» και «κακή» Τράπεζα. Τέλος φαίνεται  ότι το ποσό του κουρέματος  θα κλειδώσει στο 20% για τις καταθέσεις άνω των 100.000 € που τηρούνται στην Τράπεζα Κύπρου, και εισφοράς 4% στις αντίστοιχες καταθέσεις που βρίσκονται στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ. ΔΗΛ.Φ.Μ.Υ

Με την Πολ.1052/20.3.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά."ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά, μέχρι και την 28.3.2013.

 Η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων καθώς και η καταβολή των σχετικών οφειλών δύναται να γίνει και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ (Ε7)

Θα παραταθεί η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) καθότι  όπως αναφέρει το site της Γ.Γ.Π.Σ" Δεν είναι δυνατή ή υποβολή της Οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.-Ε7, για το οικονομικό έτος 2013, λόγω αναβάθμισης της ηλεκτρονικής εφαρμογής " Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της λήγει στις 29/3/2013. Αναμένεται να δημοσιευθεί η απόφαση της παράτασης που είναι προς υπογραφή. Την ίδια τύχη θα έχουν και οι άλλες Οριστικές δηλώσεις Ελευθέρων Επαγγελματιών και Εμπορικών Επιχειρήσεων  που λήγουν 30/4/2013 και 31/5/2013 αντίστοιχα καθότι δεν είναι μέχρι σήμερα  έτοιμες οι εφαρμογές.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣ. ΤΩΝ ΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1044113 ΕΞ 2013/11.3.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Δυνατότητα χρήσης ή μη των θεωρημένων κατά διάφορο φορολογικών στοιχείων, βάσει των αποφάσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992)."
 διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, εφόσον παύει η ισχύς των αποφάσεων που είχαν εκδοθεί βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 36 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να θεωρήσουν τα φορολογικά τους στοιχεία (για τα οποία προβλέπεται θεώρηση από τις διατάξεις του άρθρου 9§1 του Κ.Φ.Α.Σ.), μη δυνάμενης της δυνατότητας χρησιμοποίησης των θεωρημένων κατά διάφορο τρόπο στοιχείων βάσει των μη ισχυουσών από 1.1.2013 σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται τέλος ότι, οι υπόχρεοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα φορολογικά τους στοιχεία για ακύρωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μόνο στην περίπτωση που προβαίνουν σε διακοπή των εργασιών τους και όχι στην περίπτωση στην οποία αναφέρεστε στο σχετικό έγγραφό σας.
 Δείτε ολόκληρη την Δ.ΛΔ15Β 1044113 ΕΞ 2013/
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS2ZPM3VrZWw5VWM/edit

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

ΜΕΧΡΙ 28/3/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣ.ΔΗΛ. Φ.Μ.Υ

Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεώργιου Μαυραγάνη παρατείνεται έως και την 28/03/2013 η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης  φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά. Η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων καθώς και η καταβολή των σχετικών οφειλών δύναται να γίνει και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 21& 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα καταστήματα των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά στις 21 και 22 Μαρτίου.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας διαβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι ασφαλείς.
Τόνισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για όσους έχουν τα χρήματά τους σε κυπριακές είτε σε ελληνικές τράπεζες είτε σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα.
Είναι προφανές ότι όλα τα άλλα καταστήματα ελληνικών ή ξένων τραπεζών στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν κανονικά.

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Φ.ΕΙΣ. ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ Ε.Γ.Ε.Δ

Με την Πολ.1051/20.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την αριθ. 173/2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (ΣΤ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1 Ιανουαρίου 2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 12, ανεξάρτητα αν τα έντοκα αυτά γραμμάτια αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε με 36 ψήφους κατά ,έναντι 19 αποχών το νομοσχέδιο για το κούρεμα των καταθέσεων.Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ,της ΕΔΕΚ, του ΔΗΚΟ του ΕΥΡΩΚΟ των Οικολόγων και ο ανεξάρτητος Ζαχαρίας Κουλίας ψήφισαν "ΟΧΙ". Απείχαν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Φ.Α.Σ ΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥΣ

Με την Δ.Λ Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1047047 ΕΞ 2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Δυνατότητα ή μη έκδοσης ΑΛΠ με τη χρήση Φ.Τ.Μ. για ξυλουργικές εργασίες."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Σχετ.: Η από 08/03/2013 αίτηση σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Απαντώντας στην ως άνω σχετική αίτησή σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12-2-1992 η οποία εξακολουθεί να ισχύει, παρασχέθηκε η δυνατότητα της μη χρήσης Φ.Τ.Μ. του ν.1809/1988 για την έκδοση Α.Λ.Π., μεταξύ άλλων και στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιτηδευματίες) ξυλουργούς, για τα είδη που κατασκευάζουν και τοποθετούν στους χώρους των πελατών τους, ενώ διευκρινίστηκε ότι για πωλήσεις από την επαγγελματική εγκατάσταση (χωρίς να υπάρχει π.χ. εγκατάσταση-τοποθέτηση ντουλαπών, κουφωμάτων κ.λ.π.) υποχρεούνται σε χρήσηΦ.Τ.Μ. Εν όψει των ανωτέρω εάν στην περίπτωση σας μπορείτε να εκδίδετε ΑΛΠ με χρήση Φ.Τ.Μ. και για τις κατασκευές σας που τοποθετείτε στους χώρους των πελατών σας, κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται δεδομένου ότι η μη υποχρέωση χρήσης της από τους ξυλουργούς για τον ως άνω λόγο είναι παροχή δυνατότητας κι όχι υποχρέωση.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1046771 ΕΞ 2013/14.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. εμπόρων – εισαγωγέων δικύκλων" διευκρινίζονται τα πατρακάτω.
Ειδικότερα, Περαιτέρω, όσον αφορά την έκδοση φορολογικών στοιχείων, διευκρινίζονται τα εξής:α)  στις  περιπτώσεις  πώλησης  μεταχειρισμένων  Ι.Χ, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών κ.λ.π..:  i)
εφόσον  οι  υπόψη  συναλλαγές  υπάγονται  στο  κανονικό  καθεστώς  Φ.Π.Α.,  εκδίδονται  απότους ως άνω επιτηδευματίες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φ.τ.μ ή Η/Υ  μεσήμανση  από  μηχανισμούς  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.,  από  1.1.2013,  μετά  την  κατάργηση  τουπρόσθετου  βιβλίου  «μεταχειρισμένων  αγαθών»,  που  προβλέπονταν  από  τις  διατάξεις  τηςπαρ.5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ/γμα 186/1992) και την αντικατάστασήτου  με  τις  διατάξεις  του  Κ.Φ.Α.Σ.  (Ν.4093/2012)  και  ii)  εφόσον  οι  υπόψη  συναλλαγές,υπάγονται  στο  ειδικό  καθεστώς  του  περιθωρίου  κέρδους  του  υποκείμενου  στο  φόρομεταπωλητή,  του  άρθρου  45  (παρ.8)  του  Κώδικα  Φ.Π.Α.  (Ν.2859/2000),  τηρείται  δε  απότους    παραπάνω    επαγγελματίες    το    ειδικό    θεωρημένο    βιβλίο    των    μεταπωλητώνμεταχειρισμένων  αγαθών,  με  ειδικό  περιεχόμενο  για  τις  ανάγκες  του  Φ.Π.Α.  εκδίδονταιχειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αθεώρητες) ή προαιρετικά με τη χρήση Η/Υμε σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, κατάτα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1043712/1633/468/ΠΟΛ.1104/10.04.1995............
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ   Δ15Β 1046771 ΕΞ 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNW10NURYcEdTbWM/edit

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Φ.Α.Σ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Με την Δ Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1047046 ΕΞ 2013/14.3.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Θα πρέπει  να  εκδίδετε  τις  αποδείξεις  λιανικών  συναλλαγών,  για  τις  παρεχόμενες  από  εσάς
υπηρεσίες  στο  κοινό,    με  βάση  τα  άρθρα  7  και  9  των   διατάξεων  του  Κ.Φ.Α.Σ.  (παρ.1,υποπερ.  Ε1  του  άρθρου  πρώτου  του  ν.  4093/2012-ΦΕΚ  Α΄222)  και  το  άρθρο  1  τουΝ.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση  Η/Υ  και  με  σήμανση  από  φορολογικό  μηχανισμό  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.  του  νόμου  αυτού,ενώ  σε  περίπτωση  βλάβης  τους  από  χειρόγραφα  θεωρημένα  στελέχη  με  παροχήδυνατότητας χρήσης των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των κύριωνεπαγγελματικών σας εγκαταστάσεων (έδρα ή υποκατάστημα). ...........
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ Δ15Β 1047046 ΕΞ 2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOURjZm1NTzB4cG8/edit

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣ. Ν.Π

Με την Α.Υ.Ο-Πολ 1045/6.3.2013 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 612/15.3.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή − Παράταση προθεσμίας υποβολής της"  ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
* Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ−01012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.
  * Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε., παρατείνεται έως και τις 30 Απριλίου 2013.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1045/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVi1lVVBsMDItaVk/edit

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

19.3.2013
Σε σχέση με δημοσιεύματα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, περί δίμηνης αναβολής από το ΣΔΟΕ στην έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού αυτόματης πρόσβασης στους λογαριασμούς καταθέσεων των φορολογούμενων που βρίσκονται υπό έλεγχο, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1.    Το ΣΔΟΕ δεν έχει αρμοδιότητα για χορήγηση αναβολής έναρξης λειτουργίας οποιουδήποτε συστήματος.
2.    Είναι προφανές ότι το ανωτέρω θέμα συγχέεται με το αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πληροφοριών από το τραπεζικό σύστημα που εξετάζει το Υπουργείο προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα αιτήματα των ελεγκτικών αρχών προς τις τράπεζες.
3.    Το Υπουργείο επαναλαμβάνει ότι: Οι  πρόσφατες αναφορές   του   έντυπου  και  ηλεκτρονικού  τύπου, σχετικά  με   την   άμεση  ηλεκτρονική  πρόσβαση   του  Σ.Δ.Ο.Ε.   σε τραπεζικά   δεδομένα   από σήμερα  Τρίτη 19  Μαρτίου,  δεν  ανταποκρίνονται  στην  πραγματικότητα.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

KΛΕΙΣΤΕΣ ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κλειστά αύριο και μεθαύριο τα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.
Μετατέθηκε για αύριο στις 18.00 το απόγευμα η σύγκληση της ολομέλειας της Κυπριακής Βουλής και είναι αμφίβολο εάν τελικά περάσει το νομοσχέδιο για το κούρεμα των  τραπεζικών καταθέσεων. Νέα πρόταση θα υποβάλλει η Κυπριακή Κυβέρνηση για την φορολόγηση των καταθέσεων. Μέχρι 20.000 ευρώ ο συντελεστής να είναι μηδενικός, από 20.000 έως 100.000 ευρώ 3%, από 100.000 έως 500.000 ευρώ 10% και από 500.000 και άνω 12,5%.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

EΣΠΑΣΕ ΤΟ ΤΑΜΠΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ανοιξαν την κερκόπορτα της Ευρωζώνης Βρυξέλλες και Βερολίνο - Ανησυχία για τις εξελίξεις
 Η πολιτική ηγεσία της Κύπρου δυσκολεύεται,σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, να περάσει από την κυπριακή Βουλή τη συμφωνία των Βρυξελλών για το κούρεμα των καταθέσεων. Κατά τα φαινόμενα ο κ.Αναστασιάδης δεν εξασφαλίζει για την ώρα την πλειοψηφία των 29 ψήφων, ούτε τη συναίνεση των κυπριακών κομμάτων.
Για αυτό και αναβλήθηκαν οι συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Δευτέρα,προφανώς με την ελπίδα ότι θα πεισθούν οι βουλευτές. Ωστόσο μόνο αισιοδοξία δεν επικρατεί στη μεγαλόνησο.
Δεν είναι τυχαίο ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα υποκαταστήματα των κυπριακών Τραπεζών την Τρίτη. Όπως και να έχει το βάρος της απόφασης των Βρυξελλών είναι ασήκωτο τόσο για την κυπριακή ηγεσία όσο και για την κυπριακή οικονομία................
πηγή.το βήμα της κυριακής.

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις Προθεσμίες υποβολής των Δηλώσεων οικ. έτους 2013.

1. Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 
·         Για Ανώνυμες Εταιρείες (υποβάλλεται ηλεκτρονικά) (Φ-01010):

-       Μέχρι τις 10/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1.
-       Μέχρι τις 13/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2.
-       Μέχρι τις 14/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3.
-       Μέχρι τις 15/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4.
-       Μέχρι τις 16/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5.
-       Μέχρι τις 17/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6.
-       Μέχρι τις 20/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7.
-       Μέχρι τις 21/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8.
-       Μέχρι τις 22/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9.
-       Μέχρι τις 23/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10-50.
-       Μέχρι τις 24/05/2013 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60-00.

·         Για Ε.Π.Ε. (υποβάλλεται ηλεκτρονικά) (Φ-01010):

Μέχρι τις 10/05/2013 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
Δείτε αναλυτικά όλες τις ημερομηνίες
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTVRySU1qa2tqV2M/edit 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *