Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

ΜΕΧΡΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε

Mε το άρθρο 4 του Νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή  με θέμα "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, ..... και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού." επέρχονται αλλαγές για επόμενες χρήσεις  στον τρόπο δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στο χρόνο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων.
Δείτε την Αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου. 
Άρθρο 4 Γενική απαίτηση δημοσίευσης
Με το παρόν άρθρο ενσωματώνεται το άρθρο 30 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και παρ. 1 του άρθρου 32 της ίδια Οδηγίας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης όπου απαιτείται, των αντίστοιχων ενοποιημένων καταστάσεων καθώς και των εκθέσεων ελέγχου αυτών από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.
Με τις παρ. 1, 6 και 7, ρυθμίζεται, για όλους τους τύπους κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση σύγκλησης τακτικής γενικής συνέλευσης, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση. Δεδομένης της υποχρέωσης δημοσίευσης των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός 9 μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης ορίζεται το αργότερο έως τη δεκάτη (10Π) ημερολογιακή ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου.
Με την παρ. 2 τροποποιείται το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/20, και εισάγεται η απαίτηση δημοσίευσης μόνο των εγκεκριμένων από την ετήσια γενική συνέλευση οικονομικών καταστάσεων, εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι πολύ μικρές εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης.
Με την παρ. 3 ρυθμίζονται τα θέματα δημοσιότητας των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Με τις παρ. 3 και 4 ρυθμίζονται τα θέματα δημοσιότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. ]
Με τις παρ. 4, 5, 8 και 9 οι ρυθμίσεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, επεκτείνονται στις ΕΠΕ, τις ΙΚΕ και τις προσωπικές εταιρείες με απεριόριστα ευθυνόμενο εταίρο κεφαλαιουχική εταιρεία, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *