Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Ν.4330/2015- Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ (ΜΙΝΙ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 59/16.6.2015 ο Νόμος 4330/16.6.2015 με θέμα " Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κσι άλλες διατάξεις"
 Ειδικότερα,
1α. Δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του τεκ­μαρτού εισοδήματος οι αντικειμενικές δαπάνες και υπη­ρεσίες του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (δαπάνες διαβίω­σης) φυσικού προσώπου που έχει τη φορολογική κατοι­κία στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα εάν αποκτά ή όχι εισό­δημα στην Ελλάδα.
1β. Ορίζεται ότι, η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού εισο­δήματος και του εισοδήματος που αποκτά ο φορολογού­μενος μόνο από κεφάλαιο ή / και από υπεραξία μεταβί­βασης κεφαλαίου, φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων, υπό την προϋπόθεση ότι το τεκ­μαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμέ­νων, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατά το φορολο­γικό έτος 2014, δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερ­βαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηματική δρα­στηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμη­ρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συ­νταξιούχων (φορολογικός συντελεστής 22% για φορο­λογητέο εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ και μείωση φό­ρου κατά 2.100 ευρώ, αντί 26% που είναι σήμερα).
Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματι­κή δραστηριότητα δεν υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς α­νιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων.
(άρθρο 1)
2.   Προστίθεται διάταξη στον Κώδικα Φόρου Προστιθέ­μενης Αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με την οποία υπόχρεος στον σχετικό φόρο είναι ο εγκατεστημένος στο εσωτερι­κό της χώρας, υποκείμενος στον φόρο με δραστηριότη­τα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών για τα αγα­θά και τις υπηρεσίες, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την κατασκευή των αγωγών αυτών (αντί δηλαδή της επι­χείρησης που παρέχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες).
(άρθρο 2)
3.   Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται εντός του έτους 2015 σε σύζυ­γο, τέκνα, γονείς και αδέλφια των προσώπων που απε­βίωσαν ή αγνοούνται, λόγω του ναυαγίου του πλοίου Νorman Atlantic, που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2014.     
                                                                 (άρθρο 3)
4.   Προβλέπεται ότι, για τον προσδιορισμό των καθα­ρών κερδών χρήσης 2004 των επιχειρήσεων (πρατηριού­χοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων) που επανεντάχθηκαν στη Β' κατηγορία βιβλίων του Κώ­δικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ, π.δ. 186/1992), βάσει της διάταξης του άρθρου 32 παρ. 4 του ν. 3229/2004, η απογραφή της χρήσης αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση γ' του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που ίσχυε τότε) και γίνεται επαναπροσδιορισμός των κα­θαρών κερδών και νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήμα­τος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Δη­λαδή παρέχεται δυνατότητα πλασματικής απογραφής των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθη­καν και λοιπών εμπορεύσιμων αγαθών η αξία των οποίων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα και για την απογραφή έναρξης της διαχειριστικής περιόδου 2004 (10% των α­γορών της περιόδου 2003), δυνατότητα που δεν ανα­γνωρίστηκε από τις ελεγκτικές αρχές, λόγω του γεγονό­τος ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τη χρήση 2003 υποχρεούνταν στη τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας και η πλασματική απογραφή ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλία Β' κατηγορίας.                                               (άρθρο 4)
5.Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 54Α(ν.4174/2013) αναφορικά με τις υποχρεώσεις τρίτων για τον ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων(ΕΝΦΙΑ)
                                                               (άρθρο 5)
 Κατεβάστε το νόμο 4330/2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcFh0M3hTaXZzZk0/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *