Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Με Αρ.Πρωτ. 476/20.2.2013 του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ  με θέμα "α) Λογιστικός χειρισμός ζημίας από απομείωση αξίας ομολόγων για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. " ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
α) το λογιστικό χειρισμό ζημίας από απομείωση αξίας ομολόγων 
«Κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 παράγραφος 13 του ΚΦΕ «η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων ».
Το ερώτημα που προκύπτει είναι η ενδεδειγμένη λογιστική απεικόνιση της, κατά τα ανωτέρω, χρεωστικής διαφοράς στις οικονομικές καταστάσεις.
Στη βάση ότι η φορολογική διάταξη που ενσωματώθηκε στο άρθρο 105 παράγραφος 13 ΚΦΕ υπάγει τη χρεωστική διαφορά σε τμηματική έκπτωση για φορολογικούς και μόνο σκοπούς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιερώνει ή προκρίνει συγκεκριμένο λογιστικό χειρισμό.
  Με βάση τα ανωτέρω η επιχείρηση πρέπει να εφαρμόσει τον ακόλουθο λογιστικό χειρισμό:
Χρέωση του συνολικού ποσού της χρεωστικής διαφοράς στα αποτελέσματα της χρήσης της ανταλλαγής, ήτοι το 2012 (λογ/σμός 64.12 «διαφορές από πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων») με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 34.
Εφόσον, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες φορολογικές διατάξεις η χρεωστική διαφορά εκπίπτει τμηματικά και ισόποσα σε τριάντα έτη, κατά τη χρήση ανταλλαγής, η επιχείρηση θα αναμορφώσει φορολογικά (προσθετική φορολογική αναμόρφωση) στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα 29/30 της χρεωστικής διαφοράς. Το σχετικό ποσό δύναται η επιχείρηση να το παρακολουθεί σε λογαριασμό τάξεως προκειμένου κάθε χρήση να εκπίπτει φορολογικά με σχετική αρνητική αναμόρφωση στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 1/30 της χρεωστικής διαφοράς.
Σε περίπτωση που η εταιρεία εσφαλμένα καταχωρίσει την προαναφερόμενη χρεωστική διαφορά σε λογαριασμό ενεργητικού, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκτιμηθεί από τον Ο.Ε.Λ. η επίδραση της άνω παρατήρησης επί των ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων και κατά συνέπεια στο είδος της γνώμης που θα εκφράσει (γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΕ 705.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *