Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Ν.4141/2013 Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δημοσιεύθηκε ο Νέος Επενδυτικός νόμος Ν.4141/05-04-2013 (ΦΕΚ 81 τεύχος Α') με θέμα " Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις"
 Ειδικότερα,
1) Με το νόμο αυτό επιχειρείται  ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. 
                       Βασικές αρχές του καινούργιου νόμου.
 * Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
* Ενίσχυση διαφάνειας και ελέγχου για τις ιδιωτικές επενδύσεις 
Άρση εμποδίων και αντικινήτρων για στρατηγικούς επενδυτές
* Ανάπλαση και ανάπτυξη εκτάσεων και ακινήτων
* Βελτίωση ρευστότητας και ευελιξίας χρηματοδότησης.
  2) Επίσης με το νόμο αυτό επέρχονται και οι ακόλουθες νέες φορολογικές  ρυθμίσεις.
 * Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο«Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)» και καθορίζεται η οργανωτική της δομή. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται σ' αυτή, η Υποδιεύθυνση Γ' και έξι (6) Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος, από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (ΔΕΚ) Αθηνών και συνιστώνται για την κάλυψη των αναγκών της μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι (6) επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.
Μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, η οποία μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)».
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και δεκατρία (13) Τμήματα και καθορίζονται οι αρμοδιότητες τους.
Τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, ως προς τον έλεγχο, έχουν, πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις και την αρμοδιότητα του τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ χωρικής αρμοδιότητας τους.
(άρθρο 34)
* Ενσωματώνονται στο εσωτερικό μας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/08/Ε.Κ., καθώς και διατάξεις του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/45/Ε.Ε., των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από 1-1-2013.
Συγκεκριμένα συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν.2859/2000) στα εξής σημεία: α. εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, η μακροχρόνια 
μίσθωση μεταφορικών μέσων, προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, β. προβλέπεται ότι, δεν συνιστά εφεξής παράδοση αγαθών η μεταφορά αγαθών σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των αγαθών αυτών, τα οποία, μετά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, επαναποστέλλονται στο εσωτερικό της χώρας,  γ. ορίζεται ότι, δεν συνιστά φορολογική πράξη η είσπραξη προκαταβολής για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών.
(άρθρα 20 & 21)
* Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται το δικαίωμα αυτό για δύο ακόμα έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής λήγει από 31.12.2013 και μετά.
(άρθρο 37)
* Για µεταβιβάσεις µετοχών ηµεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών  µη εισηγµένων σε οποιοδήποτε χρηµατιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και τις 30 Ιουνίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄
151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα µεταβιβάσεις µετοχώναπό 23 Ιανουαρίου 2013 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ο οφειλόµενος φόρος θα καταβληθεί µέσα σε έναµήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
* Τακτοποιείται το πρόβλημα που είχε προκύψει με την ελάχιστη  ετήσια αντικειμενική  δαπάνη (3000 € για τους άγαμους & 5000€ για  τους έγγαμους) που καταργείται για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, από τη χρήση 2012 και όχι από την χρήση 2013 που προέβλεπε αρχικώς ο ν.4110/2013, καθότι δημιουργούσε  πρόβλημα στους νέους ( εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο  έτος της ηλικίας τους  και ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή μη σε φόρο )που υποχρεούνται να υποβάλλουν από φέτος  δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
* Οι αποσβέσεις με τους καινούργιους συντελεστές ( των 17 κατηγοριών) που καθορίστηκαν με το ν.4110/2013(άρθρο 3 § 22) θα έχουν εφαρμογή   για όλα τα πάγια από διαχειριστικούς περιόδους που αρχίζουν 1.1.2013 και όχι για αυτά τα πάγια  που θα αποκτηθούν από 1.1.2013, όπως προέβλεπε αρχικώς ο ν. 4110/2013.
Επίσης στο νέο  συντελεστή 10% που προβλέπεται για τα  Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, προστίθενται και τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.
(άρθρο 38)
* Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός του, βεβαίωση από την αρµόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήµατος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή δηµοτική ή άλλη αναγνωρισµένη αρχή.
(άρθρο 43) 
Δείτε το νέο επενδυτικό νόμο ν.4141/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWdUYzFYVUF6WEE/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *