Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1555/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1555 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSIη απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των ομολόγων (12.03.2012), το σύνολο των νέων ομολόγων που λήφθηκε, αναγνωρίζεται στους σχετικούς λογαριασμούς με την εύλογη (τρέχουσα) αξία τους εκείνη την ημερομηνία, η οποία και θεωρείται εφεξής η αξία κτήσης τους. Η λογιστική αξία των υφιστάμενων ομολόγων που αντικαταστάθηκαν, όπως αυτή εμφανιζόταν στον ισολογισμό της 31.12.2011, διαγράφεται και το σύνολο της διαφοράς αναγνωρίζεται ως ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2012, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τυχόν αποθεματικό που υπήρχε στα ίδια κεφάλαια από αποτίμηση στην τρέχουσα αξία τέτοιων στοιχείων. Μετά την ημερομηνία αυτή (12.03.2012), για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επόμενων χρήσεων 2012, 2013 κλπ, για τα εν λόγω νέα ομόλογα, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι λογιστικοί κανόνες.
Δείτε ολόκληρη την 1555/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNHhVOUp3TmtKVnc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *