Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014 -ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. 4182/2013

Με την Αρ. πρωτ.: ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή του Ν.4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με το νέο νόμο:
1. Μεταβιβάζονται περαιτέρω αρμοδιότητες εποπτείας των κοινωφελών περιουσιών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (άρθρο 2) (εφεξής Α.Δ.) και καθιερώνεται αρμοδιότητα των Εφετείων που έχουν τις έδρες τους στις έδρες των Α.Δ. για την κρίση επί θεμάτων αλλαγής του κοινωφελούς σκοπού, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού του διαθέτη, επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας και ερμηνείας των διαθηκών με τις οποίες καταλείπονται κοινωφελείς περιουσίες, αντί της μέχρι σήμερα υφιστάμενης αρμοδιότητας του Εφετείου Αθηνών
 2. Συγκροτούνται Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία τηρούνται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, για την υλοποίηση της συνταγματικής πρόβλεψης του άρθρου 109 παρ. 3 και την αποτελεσματική παρακολούθηση της καταγραφής, εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών.
 3. Για τον ορισμό των εκκαθαριστών, εκτελεστών, διοικητών ιδρυμάτων (όταν παρίσταται ανάγκη) και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, ο οποίος πλέον θα διενεργείται διοικητικά, από τις αρμόδιες αρχές, συγκροτείται Μητρώο (άρθρο 16), στο οποίο μετέχουν πρόσωπα που επιθυμούν τον διορισμό τους. Σημειωτέον ότι μετά την εφαρμογή του νέου νόμου τα δικαστήρια δεν έχουν πλέον αρμοδιότητα διορισμού και ο ορισμός πρέπει να γίνει διοικητικά, ακόμα και στις περιπτώσεις που εκκρεμεί σχετική αίτηση διορισμού (ή αντικατάστασης).
 4. Καθιερώνονται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, από ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008 (άρθρο 21) καθώς και από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της Οικονομικής Επιθεώρησης.
 5. Εισάγονται ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικού ελέγχου, όπου απαιτείται, των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών, ενώ παράλληλα περιορίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις η προηγούμενη γνωμοδότηση των Συμβουλίων Κοινωφελών Περιουσιών, λαμβανομένων υπόψη και των καθιερούμενων διαδικασιών κατασταλτικού ελέγχου.
 6. Εισάγονται ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των περιουσιών και ευρύτερα του δημοσίου συμφέροντος.
 7. Ενισχύονται οι αρμοδιότητες των Α.Δ., οι οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση των καθηκόντων του Υπουργού Οικονομικών και σε άλλες, πλην των σήμερα υφισταμένων, περιπτώσεις (άρθρο 2).
 8. Ενοποιείται, υπό την στέγη του ίδιου νόμου, η αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτείας των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, διότι εν πολλοίς τα θέματα της διοίκησης και εκκαθάρισης των περιουσιών είναι κοινά.  ..............
Δείτε ολόκληρη την  ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSHZtRnFEY0Z3Tms/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *