Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2014 (ΧΡΗΣΕΩΣ 2013)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

1. Μέχρι 28 Μαρτίου 2014

·         Υποβολή στην Γ.Γ.Π.Σ. μέσω διαδικτύου των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, βεβαιώσεων των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και βεβαιώσεων των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 83 §§ 2 και 3 του Ν. 2238/94.

Υποχρέωση για όσους παρακρατούν φόρο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1039/07-02-2014 με την οποία δίδονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις βεβαιώσεις, κωδικοποιήσεις αμοιβών και  χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών αρχείων κ.λπ.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω αρχεία θα συνυποβάλλονται εκ νέου και με τις αντίστοιχες οριστικές δηλώσεις στις προθεσμίες που ορίζονται για αυτές (άρθρο 10 § 2 της Πολ. 1039/2014).

2. Μέχρι 31 Μαρτίου 2014

·         Υποχρέωση διαβίβασης στην Γ.Γ.Δ.Ε. μέσω διαδικτύου πληροφοριών από ιδιωτικά θεραπευτήρια (άρθρο 3 της Πολ. 1033/2014), ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (άρθρο 4 της Πολ. 1033/2014), εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (άρθρο 5 της Πολ. 1033/2014), εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 6 της Πολ. 1033/2014), εταιρείες ύδρευσης (άρθρο 7 της Πολ. 1033/2001).

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1033/10-02-2014.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

3. Μέχρι 15 Απριλίου 2014

·         Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ-01012) για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Υποβολή δήλωσης από τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπά ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση γης για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στην χρήση 2013.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 107 § 2 του Ν. 2238/94. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1040/11-02-2014 με την οποία δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση των εντύπων.

4. Μέχρι 30 Απριλίου 2014

4.1. Υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7 – Φ 01.015)

Εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου (παρατάθηκε μέχρι 30/04/2014 με το άρθρο 11 της Πολ. 1046/2014) κάθε έτους, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας τους οριστική δήλωση.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 59 § 3 του Ν. 2238/94. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1046/17-02-2014 με αναλυτικές οδηγίες.

4.2. Υποβολή οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Έντυπο Ε20 – TAXIS).

Εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 58 οφείλουν να αποδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Απριλίου κάθε έτους, οριστική δήλωση.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 59 § 3 του Ν. 2238/94. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1046/17-02-2014 με αναλυτικές οδηγίες.

4.3. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών, που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν απλογραφικά (Έντυπο Ε5 – TAXIS).

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 64 § 1 του Ν. 2238/94. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1043/12-02-2014 με την οποία δίδεται μέχρι 30/04/2014 παράταση και την Πολ. 1054/17-02-2014 με την οποία δίδονται οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε5 και Ε3.

4.4. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και έκλεισαν ισολογισμό 31/12/2013 (Έντυπο Ε5 – TAXIS).

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 64 § 1 του Ν. 2238/94. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1043/12-02-2014 και την Πολ. 1054/17-02-2014 με την οποία δίδονται οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε5 και Ε3.

* Το ΥΠΟΙΚ μας πληροφόρησε ότι για τους υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία, η καταληκτική ημερομηνία (όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ.), είναι η 30ή Απριλίου 2014. Από τη γραμματική όμως ερμηνεία της Πολ. 1043/2014, άρθρο 4 § 2, προκύπτει ότι καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Απριλίου 2014, καθότι η ανωτέρω παράγραφος 2 εξαιρεί τις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 2238/94.

4.5. Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 38 του Ν. 2859/2000. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1074/14-03-2012 με την οποία τροποποίησε την Πολ. 1045/2012, σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων.

4.6. Κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου και συνοδεύεται από συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ μέσα στην ίδια προθεσμία, για χρήσεις που έκλεισαν με 31/12/2013.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 39 § 4 του Ν. 2238/94 και Πολ. 1179/2013.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2014

5. Μέχρι 20 Μαΐου 2014

·         Υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της § 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του Ν. 3091/2002.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 17 § 6 του Ν. 3091/2002.

6. Μέχρι 30 Μαΐου 2014

6.1. Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ κ.λπ. - Έντυπο Φ-01010) και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. (Έντυπο Φ-01013).

Υποβολή δήλωσης από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών οφελημάτων, ΙΚΕ.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 107 § 2 του Ν. 2238/94. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1040/11-02-2014 με την οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες.

6.2. Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) για δικαιώματα φυσικών και νομικών προσώπων επί ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014.

Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1052/19-02-2014.

6.3. Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 38 του Ν. 2859/2000. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1074/14-03-2014 (η οποία τροποποίησε ως προς τις ημερομηνίες υποβολής την Πολ. 1045/2012).

6.4. Υποβολή οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Έντυπο Ε21 – TAXIS).

Εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2238/94 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαΐου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, οριστική δήλωση.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 59 § 3 του Ν. 2238/94. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1046/17-02-2014 με την οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

7. Μέχρι 25 Ιουνίου 2014
* Mε την Πολ. 1148/16.5.2014 του ΥΠΟΙΚ  παρατάθηκε  η ημερομηνία υποβολής μέχρι 10/10/2014.

·         Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2013.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κ.λπ., υποβάλλει καταστάσεις για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α., ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί για αυτές δεν υπερβαίνει τα 300€.

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 10 του Ν. 4093/2012.

8. Μέχρι 30 Ιουνίου 2014

·         Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. και πηγής εισοδήματος.

Υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου από τις 20/03/2014 έως 30/06/2014.

Όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης (ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής δήλωσης), ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις Δ.Ο.Υ. ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων, δηλαδή στις 31/07/2014 (άρθρο 4 της Πολ. 1051/13-03-2014).

Σχετικές διατάξεις: Άρθρο 62 § 1 του Ν. 2238/1994. Το ΥΠΟΙΚ έχει εκδώσει την Πολ. 1051/13-03-2014 με την οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες για τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και Ε16.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
26/03/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *