Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ.1065/2014-ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 10% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με την Πολ.1065/26.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 642/14-3-2014 τεύχος Β') με θέμα " Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει."μειώνεται σε 10%(από 100%) το ποσοστό παρακράτησης για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στους μικροοφειλέτες.
   Ειδικότερα  
Στις περιπτώσεις ϊ) ύπαρξης συνολικής βα­σικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και ii) ύπαρξης στοιχείων για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτι­κού ενημερότητας, τα ανωτέρω κατώτατα όρια ποσοστών παρακράτησης ορίζονται στο δέκα τοις εκατό (10%). 
Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών (3) δό­σεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και δώδεκα (12). Άλλως, εάν οι εναπομένου­σες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων είναι περισσότερες των δώδεκα (12) το κατώτερο ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη πέντε (5) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον η παρακράτηση δεν επαρκεί για την κατά περίπτωση κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό παρακράτησης αναπροσαρμόζεται ανάλογα». ....
Δείτε ολόκληρη την ΠΟΛ.1065/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSkVXc1RNS0xPSUk/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *