Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Δ12Α 1048002 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4174/2013

Με την  Αρ.Πρωτ: Δ12Α 1048002 ΕΞ 2014/18-3-2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4174/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
ΣΧΕΤ.: Το αρ. ΔΠΕΙΣ Α 1013885 ΕΞ 2014 / 22.01.2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων
 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι οι φόροι εισοδήματος, σύμφωνα με την προϊσχύουσα και την κείμενη νομοθεσία, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), είναι οι ακόλουθοι:
 1. Φόρος εισοδήματος με βάση τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:
 Α. Φυσικών Προσώπων:
 - φόρος εισοδήματος, προκαταβολή επόμενου έτους, τέλος επιτηδεύματος του άρ.31 του ν. 3986/2011, ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρ. 29 του ν. 3986/2011, φόρος πολυτελούς διαβίωσης του άρ. 44 του ν. 4111/2013 - Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις
 Β. Νομικών Προσώπων:
 - φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 - Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε 8 δόσεις
 2. Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος, με βάση τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενοι φόρων, όπως παρακράτηση σε:
 - μισθούς και συντάξεις
- μερίσματα
- τόκους
- δικαιώματα
- αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως αν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα
- ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
- υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
- λοιπές περιπτώσεις (πχ άρθρα 60-64 του ν. 4172/2013)
 3. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων διαφόρων περιπτώσεων
 4. Λοιποί προκαταβλητέοι φόροι εισοδήματος
 5. Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009)
 6. Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010)
 7. Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998)
 8. Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν. 3296/2004)
 9. Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001)
 10. Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006)
 11. Αυτοτελής φορολόγηση αποθεματικών (παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει)
 12. Φόρος πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία (Α' και Β' κατηγορίας) του ν. 27/1975 - Καταβάλλεται σε 4 δόσεις
 13. Εισφορά εισαγόμενου συναλλάγματος (άρ. 45 του ν. 4141/2013) - Καταβάλλεται σε 4 δόσεις
 14. Φόρος 10% των μερισμάτων εταίρων του άρ. 25 του ν. 27/1975 (άρ. 45 του ν. 4141/2013) - Καταβάλλεται εφάπαξ
 15. Παροχή Ναυτιλιακών Κοινοτήτων (άρ. 14 του ν. 4223/2013) - Καταβάλλεται σε 2 δόσεις
 16. Φόρος υπεραξίας ακινήτων (ν. 2065/1992)
 17. Περιπτώσεις άρθρου 13 του ν.2238/1994
                                              Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
                                                                Π. Μπαλάσκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *