Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01/01/2014 ΣΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ

Σε συνέχεια της ενημέρωσής μας της 31/12/2013 με θέμα “Οι φορολογικές ρυθμίσεις που πρέπει να προσέξουμε για το 2014” και μετά από αιτήματα συναδέλφων, αναλύουμε περαιτέρω τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

Στον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2013) επέρχονται σημαντικές αλλαγές από 01/01/2014 τόσο από τον ίδιο Κ.Φ.Α.Σ. όσο και από το άρθρο 51 του Ν. 4223/2013, που τροποποίησε τον Ν. 4093/2012. Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον Κ.Φ.Α.Σ. επισημαίνονται παρακάτω:

1. Κατάργηση πρόσθετων βιβλίων

Η § 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) περιόριζε τον αριθμό των υποχρέων (επιτηδευματιών) που υποχρεούντο να παρέχουν για τη χρήση 2013 ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου (πρώην πρόσθετα βιβλία της § 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Π.Δ. 186/92).

Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου (23) προέβλεπε ότι:

“Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014”.

Συνεπώς, από 01/01/2014 και μετά καταργείται η υποχρέωση για όλους του υπόχρεους να παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους (πρώην πρόσθετα βιβλία).

2. Κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων

Η § 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), προέβλεπε για την χρήση 2013 την θεώρηση των στοιχείων διακίνησης (Δελτία Αποστολής) επί χειρόγραφης έκδοσής του ή με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988, καθώς και των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με εξαίρεση τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων. Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προέβλεπε: “Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014”.

Συνεπώς, από 01/01/2014 καταργείται η θεώρηση (διάτρηση) όλων των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

3. Κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς φορτωτικών

Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 § 5 εδάφιο πρώτο του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) προβλεπόταν ότι: “Οι διατάξεις των άρθρων 5, 7 και 8 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014”.

Το άρθρο 8 §§ 1 έως 11 του Κ.Φ.Α.Σ. περιελάμβανε τα “Έγγραφα μεταφοράς και στοιχεία λοιπών συναλλαγών”, όπως η φορτωτική, διπλότυπη απόδειξη, διορθωτικό σημείωμα, ημερολόγιο μεταφοράς, συγκεντρωτική φορτωτική, το περιεχόμενό τους, καθώς και τον τρόπο έκδοσής τους. Συνεπώς από 01/01/2014 οι μεταφορείς, μεταφορικά γραφεία, διαμεταφορείς, παύουν να εκδίδουν τα παραπάνω έγγραφα μεταφοράς.

Για τις μεταφορές αγαθών εκδίδουν τιμολόγιο για υπόχρεους και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τους ιδιώτες. Επίσης, καταργείται το ημερολόγιο μεταφοράς.

4. Κατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών

Όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 3 η § 13 του άρθρου 8 που καταργήθηκε,  προέβλεπε την έκδοση διπλότυπης απόδειξης δαπάνης από τον υπόχρεο για κάθε δαπάνη για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου.

Συνεπώς από 01/01/2014 για την λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση τιμολογίου, ο υπόχρεος συναλλαγών εκδίδει τίτλο κτήσης, ή τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών ή τιμολόγιο αγοράς, σύμφωνα με την Πολ. 1004/2013. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 51 § 3 του Ν. 4223/2013 στο πρώτο εδάφιο της § 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. που ανέφερε τον τίτλο κτήσης, προστέθηκε και η παροχή υπηρεσιών εκτός από την πώληση αγαθών.

Όσον αφορά τις παροχές σε μισθωτούς, αυτές θα καταχωρούνται στην κατάσταση μισθοδοσίας.

5. Κατάργηση απόδειξης αυτοπαράδοσης

Η § 12 του άρθρου 8 (που καταργήθηκε όπως προαναφέραμε στην § 3) προέβλεπε την έκδοση απόδειξης αυτοπαράδοσης για την αυτοπαράδοση αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των §§ 7 & 9 του Ν. 2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.).

Συνεπώς, από 01/01/2014 θα εκδίδεται τιμολόγιο για την αυτοπαράδοση αγαθών ή την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, στο οποίο θα αναφέρεται ότι εκδίδεται και ως απόδειξη αυτοπαράδοσης για να καλύψει τις απαιτήσεις του Φ.Π.Α.

6. Τρόπος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών

Με τις μεταβατικές διατάξεις του πρώτου εδαφίου της § 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) προβλέπετο η κατάργηση και του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) από 01/01/2014. Με την § 6 του άρθρου 51 του Ν. 4223/2013 οι διατάξεις του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2014 (καταργείται από 01/01/2015).

Συνεπώς, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με Φ.Τ.Μ. ή εάν εκδίδονται μηχανογραφικά με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. βάσει του Ν. 1809/1988.

6.1. Με την Πολ. 1001/2014 (που σας έχει κοινοποιηθεί στις 03/01/2014) προβλέπονται κατηγορίες υποχρέων που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με φορολογική ταμειακή μηχανή (Φ.Τ.Μ.) του Ν. 1809/1988 (πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες άρθρου 48 του Ν. 2238/94 και υπόχρεοι που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου κ.λπ.). Οι ως άνω υπόχρεοι εκδίδουν χειρόγραφα (αθεώρητες) αποδείξεις λιανικών συναλλαγών στις οποίες αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης που μπορεί να αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

6.2. Επίσης, με την Πολ. 1288/16-01-2014 προβλέπονται οι κατηγορίες υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και οι κατηγορίες υποχρέων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988.

Συνεπώς, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών υποχρεούνται να σημαίνουν με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδουν με μηχανογραφικό τρόπο (ηλεκτρονικό υπολογιστή).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται οι γιατροί και οι οδοντίατροι, οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης κ.λπ., όσοι δηλαδή το 2013 παρείχαν ασφαλείς πληροφορίες (πρώην πρόσθετα βιβλία). Στις εκδιδόμενες με μηχανογραφικό τρόπο αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης που μπορεί να αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

Σημειώνεται, ότι οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 όταν εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με μηχανογραφικό τρόπο (ηλεκτρονικό υπολογιστή) υποχρεούνται να τις σημαίνουν με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 πλην ιατρών και οδοντιάτρων.

7. Χρόνος έκδοσης τιμολογίων για την πώληση αγαθών

Με το άρθρο 51 § 4 του Ν. 4223/2013 αποσυνδέεται ο χρόνος του τιμολογίου από την έκδοση του Δελτίου Αποστολής που καταργείται από 01/01/2014 και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

8. Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Με τις μεταβατικές διατάξεις της § 5 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) καταργείται από 01/01/2014 το Δελτίο Αποστολής

Επίσης, με την § 6 του Ν. 4223/2013 ορίστηκε η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας που εξειδικεύονται με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου. Κατ' εξουσιοδότηση του νόμου εξεδόθη η απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. Πολ. 1286/16-01-2014 με θέμα “Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων”.

Με την εν λόγω απόφαση προβλέπεται για την αποστολή ή την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, εφόσον δεν εκδίδεται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους συντάσσεται από τον εκδότη του στοιχείου αξίας δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων με περιεχόμενο τα δεδομένα των § 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων. Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά τον χρόνο αποστολής ή παράδοσης ή διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή πλην των ιδιωτών των αποθεμάτων.

Συνεπώς, επειδή η απόφαση το αναφέρει ως δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων μπορεί να ονομασθεί και ως:

·         Δελτίο Αποστολής
·         Συνοδευτικό Έγγραφο
·         Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων
·         Δελτίο Αποστολής Αποθεμάτων
·         Έγγραφο Αποστολής Αποθεμάτων κ.λπ.

Το ανωτέρω έγγραφο εκδίδεται επίσης και από τον αγοραστή για την παραλαβή αποθεμάτων εφόσον δεν παραδίδεται κατά την παραλαβή τους τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή τίτλο κτήσης (άμεσα). Εκδίδεται επίσης και κατά την παραλαβή των επιστρεφομένων αποθεμάτων, για συγκεντρωτικές παραδόσεις (πρώην συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής) για πλεονάσματα κ.λπ.

9. Νέο καθεστώς αγροτών

Με την § 1 του άρθρου 51 του Ν. 4223/2013 προβλέπετο απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.

Με την απόφαση Πολ. 1281/31-12-2013 που εν συνεχεία εξεδόθη απαλλάσσονται από 01/01/2014 από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (άρθρο 41 του Ν. 2859/2000) οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο από την πώληση αγροτικών προϊόντων ή την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ακαθάριστα έσοδα κατώτερα των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των 5.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να τύχουν της απαλλαγής αυτής.

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις της απόφασης Πολ. 1281/2013 εφαρμόζονται και επί φυσικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι κ.λπ.) που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση.

Οι αγρότες που από 01/01/2014 εντάσσονται σε τήρηση βιβλίων και υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ:

·         Υποχρεούνται να εκδίδουν δικαιολογητικό έγγραφο για την αποστολή, παράδοση ή διακίνηση των προϊόντων τους, με σκοπό την πώληση εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή ή την παράδοση ή τη διακίνηση των προϊόντων φορολογικά στοιχεία αξίας.
·         Εκδίδουν τιμολόγιο για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους υποχρέους (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.).
·         Εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού (Φ.Τ.Μ.) για τις πωλήσεις τους σε ιδιώτες από επαγγελματική τους εγκατάσταση και από λαϊκές αγορές (εκτός εγκατάστασής τους εκδίδουν χειρόγραφες αθεώρητες).

Υποχρεούνται επίσης από 01/01/2014 να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής (Έντυπο Μ2).

Σημειώνεται ότι για την πρώτη εφαρμογή η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι 15/02/2014 για τους υπόχρεους διπλογραφικών βιβλίων και 20/03/2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων. Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ συνεπάγεται ότι ο αγρότης έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το κανονικό καθεστώς, όπως επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων του, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου στο ελληνικό Δημόσιο (περιοδικών και εκκαθαριστικών), δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, διενέργεια διακανονισμών κ.λπ.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συντάξουν απογραφή των αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης και να υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων εντός δύο (2) μηνών (§§ 8-10 του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000).

Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή η ανωτέρω δήλωση αποθεμάτων μπορεί να υποβληθεί εμπροθέσμως μέχρι 31/03/2014.

 10. Κατάργηση δικαιώματος του Προϊσταμένου ΔΟΥ κατά τη θεώρηση στοιχείων.
 Από 1.1.2014 παύουν να ισχύουν τα δικαιώματα που είχε ο Προϊστάμενός της Δ.Ο.Υ της μη θεώρησης στοιχείων στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω από 6000€ και δεν είχε υποβάλλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων κ.λ.π, καθότι το τελευταίο εδάφιο της § 2 του άρθρου 11 του Κ.Φ.Α.Σ  " παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014"

11. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών- Προμηθευτών .
Θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε μήνα (όσοι τηρούν  βιβλία) και ανά τρίμηνο (όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία) θα προβλέπει απόφαση που θα εκδοθεί από τον Γ.Γ.Δ.Ε και θα υπάρχει μεταβατικό στάδιο 3 μηνών (από 1.4.2013) και για όλες τις αξίες των στοιχείων (και κάτω των 300€).

 * Επισημαίνεται ότι, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος για τις πιο πάνω μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ., για ό,τι νεότερο προκύψει θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *