Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟ 1/7/2014 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α.Ε, Ε.Π.Ε & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δόθηκε για διαβούλευση με θέμα  "Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα - τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις" από 1.7.2014 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των ετησίων Ισολογισμών Α.Ε, Ε.Π.Ε και των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Δείτε το συγκεκριμένο άρθρο.
 Άρθρο 2
Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ
 1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η σχετική υποχρέωση καταργείται από την 01.ΧΧ.2014, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.
 2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονταν με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..
 3. Από την 01.07.2014 καταργούνται α) το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και
β) η περίπτωση γγ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *