Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΣ Δ 1003286/2013-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ Η ΔΕΝ ΕΛΑΒΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Με την  Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΣ Δ 1003286 ΕΞ 31.12.2013 της Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1235/2013 (Φ.Ε.Κ.2693Β΄) “Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 όπως ισχύει, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και την 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1165/2012 (Φ.Ε.Κ.2248Β’) και ΠΟΛ.1211/2012 (Φ.Ε.Κ. 3343Β’) ως και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Στο πλαίσιο αυτό, ο Προϊστάμενος κάθε αρμόδιας Φ.Ε.Υ. θα πρέπει:
  α) Να εξετάσει τις υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και δεν έχουν υπαχθεί στο δείγμα.
 Β) Να συγκεντρώσει όλες τις περιπτώσεις υποθέσεων αρμοδιότητάς του, για τις οποίες έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα της προηγούμενης παραγράφου, να διενεργήσει υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα προσωρινό έλεγχο για την αξιολόγηση των θεμάτων που περιγράφονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης.
 Γ) Για όλες ανεξαιρέτως τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών για τις οποίες εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, να διενεργήσει έρευνα για την ύπαρξη τυχόν δελτίων πληροφοριών και εφόσον υπάρχουν, να τα αξιολογήσει και ανάλογα να παραπέμψει ή όχι τις υποθέσεις, αιτιολογημένα, στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, προκειμένου να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος
Δ) Να αξιολογήσει, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθάριστων εσόδων και εφόσον κρίνει σκόπιμο, να εισηγηθεί στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης και
ε) Να μεριμνήσει ώστε οι παραπάνω έλεγχοι να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011.
  Στ) Για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του, οι οποίες αφορούν σε επιχειρήσεις που αρνήθηκαν τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης, να επιβάλλει τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994 πρόστιμα και να εκδώσει κατά προτεραιότητα εντολή τακτικού ελέγχου
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΣ Δ 1003286
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSUdjdjBtNjRFT3c/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *