Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ.1282/2013-ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 50% ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ & ΘΥΡΙΔΩΝ

Με την Πολ.1282/31.12.2013 του Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα" Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1
Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, και προϋποθέσεις επιβολής τους

1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, που προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 47 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α'Α287/31.12.2013), επιβάλλονται άμεσα σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο.
2. Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση απαγορεύεται να παραλαμβάνει ή να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όπως ιδίως δηλώσεις, συμφωνητικά, βεβαιώσεις, ή πιστοποιητικά και δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των χρηματικών παρακαταθηκών και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη στα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων ως και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.
3. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, δεν παρακωλύουν τη δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία του παραβάτη και των προσώπων της παραγράφου 6 του ν.4174/2013, όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 2 της παρούσας, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκτέλεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις....................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1282/201.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUENEekowLW5ZclU/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *