Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

OI 22 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Ε.Π.Ε

 Το άρθρο δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα "Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "στην σελίδα 13.
Με τον Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93Α΄/31-05-2018) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, με θέμα «Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο που διέπει τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
Με το παρόν άρθρο, δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών τροποποιήσεων του Ν. 3190/1955 που εκσυγχρονίζουν τις ΕΠΕ. Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον Ν. 3190/1955 απαριθμούνται παρακάτω:
Αθανασίος Λ. Βουθούνης
1 Η επωνυμία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), μπορεί να σχηματιστεί και από άλλες λεκτικές ενδείξεις, ακόμα και φανταστικές, με προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης.
Η επωνυμία μπορεί επίσης να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει, με λατινικούς χαρακτήρες. Για τις διεθνείς συναλλαγές μπορεί να αποδίδεται με τους όρους Limited Company, LLC ή LTD.

2 Το ύψος του κεφαλαίου της ΕΠΕ καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους και σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος (αποτιμώνται με το άρθρο 9 του Ν. 2190/20, εφόσον είναι δεκτικές αποτίμησης και καταχωρούνται στον ισολογισμό).

Καθορίζεται επίσης ελεύθερα και από τους εταίρους και η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων, η οποία, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ και είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια, ακόμα και σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
Στα έντυπα της εταιρείας αντικαθίσταται η αναφορά στο μητρώο ΕΠΕ με τον αριθμό του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) (άρθρο 1).

3 Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης της ΕΠΕ και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227Α΄) και με την υπ’ αριθ. 31637/2017 απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κοινοτικού δικαίου, αντί αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που ισχύει σήμερα.

Εγγραφή στο ΓΕΜΗ
4 Η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθότι δεν αρκεί μόνο η κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.

5 Επιβάλλεται, με ευθύνη του διαχειριστή, η πιστοποίηση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου και η καταχώρηση της πιστοποίησης αυτής στο ΓΕΜΗ (μέσα σε έναν μήνα από τη σύστασή της).

6 Εναρμονίζεται το καθεστώς δημοσιότητας των ΕΠΕ με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, καθότι καταργείται η λεγόμενη «διπλή» δημοσιότητα (μητρώο ΕΠΕ και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), που υφίσταται σήμερα, και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του ΓΕΜΗ και μέσω του διαδικτυακού τόπου του (άρθρο 2).

7 Η πρόσκληση των εταίρων για τη σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης των εταίρων (τακτικής, έκτακτης ή καταστατικής) μπορεί να πραγματοποιηθεί και με email.

8 Η συνέλευση των εταίρων, εκτός από την έδρα της εταιρείας, μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει προβλεφθεί στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι.

Συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης
9 Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, αν προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι.
Στην περίπτωση που εταίρος ζει στο εξωτερικό ή δεν μπορεί να παραστεί στη συνέλευση για σπουδαίο λόγο (ασθένεια - αναπηρία) δικαιούται να αξιώσει τη συμμετοχή του στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

10 Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων προστίθεται και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εταιρείας (περιγράφεται στο νέο άρθρο 50Α΄ που προστίθεται στον Ν. 3190/1955).

11 Ο διαχειριστής που έχει οριστεί από το καταστατικό (καταστατική διαχείριση) είτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία [πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου (διπλή)], (άρθρο 13 του Ν. 3190/1955).
Σε περίπτωση που η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, τότε στο καταστατικό πρέπει να προβλέπονται και συγκεκριμένοι λόγοι ανάκλησης του διαχειριστή (άρθρο 3).

12 Εισάγεται νέο κεφάλαιο στον Ν. 3190/1955, με τίτλο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ».
Στο κεφάλαιο αυτό, συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται όλες οι διατάξεις περί οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών των ΕΠΕ, είτε αυτές προέρχονται από τον αρχικό Ν. 3190/1955, είτε από τον Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και τον Ν. 4403/2016.
Έλεγχοι και διαφάνεια
13 Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης ελέγχων και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ, εναρμονιζόμενο με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4308/2014, 4336/2015, 4403/2016 και 4449/2017) και τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

14 Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών, πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήμερα, με αυξημένη πλειοψηφία εταίρων και μεριδίων, της § 1 του άρθρου 38 (άρθρο 4).

15 Εισάγεται η υποχρέωση μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων στο βιβλίο των εταίρων, να πραγματοποιείται και η καταχώρηση και δημοσίευση της πράξης στο ΓΕΜΗ.

16 Θεσπίζεται η αρχή της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από ΕΠΕ, η οποία ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας, με δήλωση εξόδου προς τον διαχειριστή (άρθρο 5).

17 Μειώνονται τα ποσοστά για την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης που πραγματοποιείται από τη συνέλευση των εταίρων, με τη διπλή πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου [από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) που προβλέπετο].

Μείωση κεφαλαίου
18 Ορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, λόγω εξόδου εταίρου, όταν η συνέλευση των εταίρων δεν λάβει σχετική απόφαση.
Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα του εξερχόμενου εταίρου, να μεταβιβάσει ελεύθερα το μερίδιό του (άρθρο 6).

19 Μειώνονται τα ποσοστά της διπλής πλειοψηφίας από τα τρία τέταρτα (3/4) στα δύο τρίτα (2/3) για τη λήψη απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, για τη λύση της ΕΠΕ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

20 Όταν οι εταίροι δεν επιθυμούν τη λύση της εταιρείας λόγω παρόδου της διάρκειας, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί, με σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την απώτατη καταστατικά οριζόμενη διάρκεια.

21 Εισάγεται και στην ΕΠΕ, ανάλογη ρύθμιση του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920, που ισχύει για τις Α.Ε., για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τη συνέλευση των εταίρων, στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 7).

22 Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, με σαφή διαχωρισμό αυτών με έδρα κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή χώρας του ΕΟΧ από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας, με τις πρώτες, να μη χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής απόφασης εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Αθανασίος Λ. Βουθούνης, οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *