Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1090/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΣΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με  την Πολ.1090/17.5.2018 τουΥπουργού και της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ1982/1.6.2018 τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) "ορίζονται τα  ακόλουθα.
    Ειδικότερα   ,   αποφασίζουμε:
 Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1144/2017 (Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
               «Άρθρο 1
Ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση
 Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις άλλες Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. α’ και 2.1, σε συνδυασμό με το Τμήμα 1 περίπτ. η’ και Τμήμα 3 παρ. 3 της ΠΣΑΑ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, ορίζονται ως εξής:  ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1090/2018  Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *