Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1116/2018-ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 31/12/2017 & ΠΑΝΩ ΤΩΝ 50.000€ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Με την Πολ.1116/19.6.2018 της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2319/19.6.2018 τεύχος Β)' με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιω­θεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62).' ορίζονται τα ακόλουθα,   Ειδικότερα
 Η ΠΟΛ.1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφαση της Υφυ­πουργού Οικονομικών τροποποιείται ως ακολούθως, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι βεβαιωμένες έως και την 31-12-2017, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση.
1. Στο άρθρο 1 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «και οι συνολικές οφειλές του προς το Δημόσιο δεν υπερ­βαίνουν τις 50.000 ευρώ».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών η ημερομηνία «31 η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται από την ημερο­μηνία «31 η Δεκεμβρίου 2017».

3. Στην υποπερίπτ. αβ της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυ­πουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ».

4. Στον τίτλο του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών διαγράφεται η φράση «με συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές έως 50.000 ευρώ».

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. Β του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οι­κονομικών η φράση «έως 50.000 ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «έως 125.000 ευρώ».

6. Μετά την περίπτ. Β του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών προ­στίθεται νέα περίπτωση Γ, ως εξής:

«(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφό­σον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βι­ωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρ­θρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και δια­θέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α; είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1116/2018Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *