Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1112/2018-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Με  την  Πολ.1112/7.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, όπως ισχύει " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.     Ειδικότερα,

 Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1036/2016 της Υπηρεσίας μας, στην οποία περιλαμβάνονται βασικές οδηγίες για το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, καθώς και των ΠΟΛ.1162/2017, ΠΟΛ.1037/2018 και ΠΟΛ.1062/2018,
με τις οποίες κοινοποιήθηκαν οι υπ' αριθ. 163/2017, 229/2017 και 10/2018 γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ., αντίστοιχα, επί ειδικών ζητημάτων είσπραξης χρεών που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του ν. 3869/2010 και με αφορμή σχετικά ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, σε πρόσωπα που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η πληροφορία για την υποβολή αίτησης από οφειλέτη του Δημοσίου για υπαγωγή στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 καθώς και για το στάδιο αυτής μπορεί να αντληθεί από το σχετικό αρχείο που τηρείται από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης Υπηρεσία σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/2016.

1. Αρχικά, διευκρινίζεται ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης των προσώπων που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στο ν. 3869/2010 από τη γενικής ισχύος υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής για τις πράξεις και τις συναλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 1 της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 εκδοθείσας Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης («Εξαιρέσεις από την προσκόμιση»), ούτε υφίσταται σχετική ειδική διάταξη στο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3869/2010. Εξαίρεση από την ανωτέρω υποχρέωση εισάγεται μόνο για τον εκκαθαριστή που τυχόν διορίζεται από το δικαστήριο με την οριστική απόφαση δικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης στοιχείου του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη καθώς και κάθε άλλη συναλλαγή του με το Δημόσιο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ν. 3869/2010 (βλ. παρ. 1 του άρ. 9 του ν. 3869/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 133 του Πτωχευτικού Κώδικα και σχετική ΠΟΛ.1036/2016, Κεφάλαιο Ζ, υπ' αριθ. 5).

2. Η ένταξη οφειλών σε δικαστική ρύθμιση στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν. 3869/2010, τόσο με την οριστική απόφαση των άρθρων 8 και 9 του νόμου όσο και με προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 αυτού, στην οποία ορίζονται μηνιαίες καταβολές (ακόμα και μηδενικές), γίνεται δεκτό ότι καθιστά τις οφειλές αυτές «τακτοποιημένες με νόμιμο τρόπο» με την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει. Επομένως, σε περίπτωση που το σύνολο των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη, ατομικών ή από συνυπευθυνότητα, έχει ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση βάσει απόφασης ή προσωρινής διαταγής του ν. 3869/2010, κατά τα ανωτέρω, συντρέχει η προϋπόθεση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013. Ομοίως, η προϋπόθεση αυτή πληρούται, σε περίπτωση που μέρος των ως άνω οφειλών έχουν ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση βάσει απόφασης ή προσωρινής διαταγής του ν. 3869/2010, κατά τα ανωτέρω, και οι λοιπές οφειλές έχουν τακτοποιηθεί με άλλο νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Η ανωτέρω προϋπόθεση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας δεν πληρούται με μόνη την ολοκλήρωση κατάθεσης στο δικαστήριο της αίτησης του ν. 3869/2010 από τον οφειλέτη, χωρίς δηλαδή να έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ίδιου νόμου περί ορισμού μηνιαίων καταβολών (ακόμα και μηδενικών). ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1112/2018.Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *