Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ 1105/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ

Με  την  Πολ.1105/5.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις», τμήμα ΙΒ΄ του ν. 4512/2018 (Α΄5/17.1.2018) «Εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  
   Ειδικότερα,    
 Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις ως άνω διατάξεις, με τις οποίες επήλθαν σημαντικές αλλαγές ως προς την αδειοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο,
αλλά και ως προς τον ορισμό του «μικτού κέρδους» της περ. ιβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α΄180).
Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 377 του κεφ. Β του κοινοποιούμενου νόμου:

Α. Οι νέες Επιχειρήσεις Καζίνο (ΕΚΑΖ) που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του αυτού νόμου, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, δεν υπέχουν υποχρέωση επιβολής του εισιτηρίου της περ. 9, της υποπαραγράφου Ε.7. της παρ. Ε., του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) για την είσοδο στο χώρο των «μηχανημάτων» ή των «τραπεζιών» των επιχειρήσεων καζίνο.

Β. Επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καζίνο και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ΕΚΑΖ σύμφωνα με το άρθρο 369 του παρόντος νόμου παύουν να υπέχουν την υποχρέωση επιβολής του ως άνω εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου ημερολογιακού μήνα από τη χορήγηση σε αυτές από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ.

Γ. Οι επιχειρήσεις καζίνο, στις οποίες χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, που έχουν υποχρέωση επιβολής εισιτηρίου για την είσοδο στους ως άνω χώρους, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς την ΕΕΕΠ, να μην το επιβάλουν.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1105/2018. Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *