Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1108/2018-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1108/8.6.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 2129/8.6.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της πα­ραγράφου 1B του άρθρου 41ν. 1249/1982 (Α' 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδο­λογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια" ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
                Άρθρο 1  
 Οι εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών που κα­τατέθηκαν μέχρι 22.3.2018 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/2018, (ΦΕΚ 20/Β/2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, λαμ­βάνονται ως ίσης βαρύτητας, έγκυρες και αξιόπιστες, δεδομένου ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τους πι­στοποιημένους εκτιμητές του Μητρώου Πιστοποιημέ­νων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (κατά τις διατάξεις του ν. 4152/9.5.2013, ΦΕΚ 107/Α/2013, όπως ισχύει). Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός της «βέλτιστης εκτίμησης» καταρχήν βασίζεται αποκλειστικά στη στα­τιστική επεξεργασία των εκτιμήσεων.
      Άρθρο 2
 Για τους σκοπούς της παρούσας, ως πληθυσμός νοείται το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας από τις εκτιμή­σεις των πιστοποιημένων εκτιμητών ανά ζώνη. Συνα­κόλουθα, τα απαιτούμενα για την ανάλυση στατιστικά μέτρα (διακύμανση, συντελεστές μεταβλητότητας) που χρησιμοποιούνται είναι τα πληθυσμιακά. Το σύνολο των διαθέσιμων εκτιμήσεων ανά ζώνη αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο ή το βαθμό αβεβαιότητας του μέσω του αντίστοιχου πληθυσμιακού συντελεστή μεταβλητότητας (coefficient of variation ή CV). Για τις ανάγκες της παρού­σας και σύμφωνα με το Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την αριθμ. 2/28478/0004/2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (εφεξής «Ομάδα Ερ­γασίας»), επιλέγεται το 25% ως μέγιστη αποδεκτή τιμή του συντελεστή μεταβλητότητας των εκτιμήσεων κάθε ζώνης.

Εφόσον οι διαθέσιμες εκτιμήσεις δεν παρουσιάζουν μεταβλητότητα πέραν του μέγιστου αποδεκτού ορίου, θεωρούνται εξίσου σημαντικές και συμβάλλουν ισοβαρώς στην εξαγωγή της νέας τιμής ζώνης (Τ.Ζ.) (Φάση 1 της Υπολογιστικής Διαδικασίας).

Στην περίπτωση όπου η μεταβλητότητα τους αντι­κατοπτρίζει αυξημένη και μη αποδεκτή επισφάλεια για τη διαδικασία υπολογισμού της Τ.Ζ., οι διαθέσιμες εκτιμήσεις συμπεριλαμβάνονται με κατάλληλη στάθ­μιση στον υπολογισμό της (Φάση 2 της Υπολογιστικής Διαδικασίας).

Για την εύρεση της «βέλτιστης εκτίμησης», από ένα αρχικό πλήθος εκτιμήσεων χρησιμοποιείται ο αριθμη­τικός μέσος, ο οποίος αξιολογείται με τη βοήθεια του συντελεστή μεταβλητότητας. Στην περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτιμήσεις (n=2,3,4) δεν παρουσιάζουν ση­μαντική μεταβλητότητα, αυτές θεωρούνται ισοβαρείς και συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του αριθμη­τικού μέσου, ο οποίος αποτελεί και την τελική Τ.Ζ.

Για τις περιπτώσεις υψηλής μεταβλητότητας, πραγμα­τοποιείται μια «ομαλοποίηση-διόρθωση» του αριθμητι­κού μέσου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εκτιμή­σεων. Η εξαίρεση ακραίων τιμών απορρίπτεται. Αν και πάλι, η σταθμισμένη μεταβλητότητα είναι υψηλή, τότε η ζώνη παραπέμπεται στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.  ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1108/2018 .Eδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *