Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ. 1122/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 56 & 68 ΤΟΥ Ν.4549/2018


Με την  Πολ.1122/26.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 56 έως 68 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 (Α'130)»  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα ,
 Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 56 έως 68 (Κεφάλαιο Β' του Τμήματος Θ') του ν. 4549/2018 («Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α'105/14-6-2018), με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 3869/2010 («Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α'130), προστέθηκε στο νόμο νέο άρθρο 12α («Θάνατος του οφειλέτη») και τέθηκαν μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν το πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 από τον ν. 4549/2018 που σχετίζονται με τη θέση του Δημοσίου ως πιστωτή που συμμετέχει στην εν λόγω δικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών και με το χειρισμό των υποθέσεων αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση (σχετική η εγκύκλιος οδηγία ΠΟΛ.1036/2016 του Γ.Γ.Δ.Ε.).

I. Επί του άρθρου 4 («Κατάθεση αίτησης και εγγράφων») του ν. 3869/2010 (άρθρο 58 ν. 4549/2018):

α) Στα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 προστέθηκαν:

i) δήλωση του οφειλέτη περί άρσης τραπεζικού απορρήτου, υπέρ των πιστωτών του που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, αναφορικά με τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν από την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησης αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην νέα περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου και

ii) υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι «δεν έχει πτωχευτική ικανότητα» (βλ. νέα περίπτωση δ' της ίδιας ως άνω παραγράφου), δηλαδή ότι δεν είναι έμπορος και, σε περίπτωση πρώην εμπόρου, ότι δεν είχε παύσει τις πληρωμές του πριν από την παύση της εμπορίας (βλ. άρθρο 2 Πτωχευτικού Κώδικα). Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4549/2018, η δήλωση περί άρσης τραπεζικού απορρήτου λογίζεται ότι υποβλήθηκε μετά την πάροδο τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από την 14η/6/2018 (βλ. άρθρο 131 του ν. 4549/2018), δηλαδή την 14η/9/2018, αναφορικά με αιτήσεις που είναι εκκρεμείς σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό, εκτός αν σε αυτό το χρονικό διάστημα ο οφειλέτης παραιτηθεί από την αίτησή του. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1122/2018.Εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *