Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1118/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ


Με την Πολ.1118/21.6.2018 της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6- 2018)
«Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                
Ειδικότερα , Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις:
 α) Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 167 του Πτωχευτικού Κώδικα, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης στο πτωχευτικό δικαστήριο από μη πτωχεύσαντα
οφειλέτη-φυσικό πρόσωπο που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πτωχεύσεων βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, για κήρυξη αυτού ως «συγγνωστού», που αποτελεί την προϋπόθεση για την απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του κατ' άρθρο 169 του Πτωχευτικού Κώδικα. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η κρίση του δικαστηρίου για το συγγνωστό ή μη βασίζεται στην «εκτίμηση των αιτίων και συνθηκών της υπόθεσης και των παρατηρήσεων των πιστωτών». Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των οφειλετών-φυσικών προσώπων για τους οποίους έχει απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Πτωχευτικού Κώδικα δεν μπορεί να προσκομιστεί έκθεση εισηγητή δικαστή ούτε να λάβει χώρα ακρόαση συνδίκου, όπως ισχύει για τους πτωχούς οφειλέτες, δεδομένου ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν υφίστανται πτωχευτική διαδικασία και όργανα της πτώχευσης.
 Β) Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 168 του Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ότι η υποβολή αίτησης στο πτωχευτικό δικαστήριο περί απαλλαγής οφειλέτη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Πτωχευτικού Κώδικα μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση τριών ετών από την καταχώριση του ονόματός του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στα μητρώα πτωχεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.
 Γ) Προβλέπεται ότι οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις μη πτωχευσάντων οφειλετών που καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Πτωχεύσεων από την 1η/10/2016 και μετά καθώς και σε αιτήσεις πτώχευσης που είναι εκκρεμείς κατά τη θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων, ήτοι κατά την 14η/6/2018 (άρθρο 131 ν. 4549/2018).
 Από το συνδυασμό των ανωτέρω υπό στοιχεία β' και γ' οριζομένων (παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 4549/2018) προκύπτει ότι αιτήσεις απαλλαγής από μη πτωχεύσαντες οφειλέτες-φυσικά πρόσωπα κατά τις νέες διατάξεις μπορούν να υποβληθούν από 1/10/2019 και μετά.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1118/2018.Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *