Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΣΕ ΕΞΠΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σε εξπρές διαβούλευση  τέθηκε χθες το βράδυ το Νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου που λήγει αύριο και εν συνεχεία θα κατατεθεί το απόγευμα  στην Βουλή με την διαδικασία του επείγοντος για ψήφιση με θέμα "Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων"
Αποτελείται από 3 μέρη  με 19 άρθρα που περιέχονται σε 27 σελίδες.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες  φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο απαριθμούνται παρακάτω.
1) Μειώνεται στο 1€(από 5€) το ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α που δεν βεβαιώνεται και δεν είναι απαιτητό.
2) Από φέτος θα καταβάλουν ΕΝ.Φ.Ι.Α και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους.
Σημειώνεται ότι εξαιρούνται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α τα ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες ειδικού σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ.
3) Αυξάνεται από 1.1.2015 ο φόρος για τα ενοίκια στο 15%(από 11%) για τα εισοδήματα έως 12.000€ και στο 35%(από 33%) για τα εισοδήματα πάνω από 12.000€.
4) Από 1.1.2015 καταργείται το δικαίωμα εκχώρησης ανείσπρακτων  ενοικίων στο Δημόσιο.
 (άρθρο 2)
 5) Εκπρόθεσμη και τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φ.Δ για έλεγχο της αρχικής δήλωσης(από ...  μέχρι την έκδοση της εντολής ελέγχου)
  6) Καθιερώνεται η  λήψη προληπτικών μέτρων διασφάλισης των εσόδων του δημοσίου σε βάρος όσων εντοπίζονται να έχουν φοροδιαφεύγει πάνω από 150.000 ευρώ. 
Προβλέπεται η δέσμευση του 50% των καταθέσεων, του 50% του χρηματικού περιεχομένου θυρίδων και του 100% του μη χρηματικού περιεχομένου θυρίδων, όπως για παράδειγμα κοσμημάτων, ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται και σε όσους έχουν ασκήσει διοίκηση με κάθε τρόπο στην εταιρεία που εντοπίζεται να φοροδιαφεύγει ακόμη και αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα του διαχειριστή ή υπεύθυνου της εταιρείας στο παρελθόν.
 7) Καθιερώνεται πρόστιμο 100€ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής κ.λ.π  και στην φορολογία κεφαλαίου.
8) Καταργείται το ανώτατο όριο των 30.000€ ανά φορολογικό έλεγχο στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών στοιχείων(της περ. γ της § 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2015.)
9) Προστίθεται νέο άρθρο 55Α στον Κ.Φ.Δ.(Ν.4174/2013) για την παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη στην περίπτωση τέλεσης φοροδιαφυγής.
10) Μειώνεται το πρόστιμο στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού  Πίνακα του Φακέλου Τεκμηρίωσης το μικρότερο στα 500€(από 1.000€) και το μεγαλύτερο στα 2.000€(από 10.000€).
Σημειώνεται ότι:
 α) στην περίπτωση υποβολής τροποποιητικού συνοπτικού πίνακα το πρόστιμο επιβάλλεται αν μεταβάλλονται τα ποσά των συναλλαγών και οι συνολικές  διαφορές είναι πάνω από 200.000€.
β) στην περίπτωση υποβολής ανακριβούς Συνοπτικού πίνακα το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί των ποσών που αφορά η ανακρίβεια και υπολογίζεται μόνο αν η ανακρίβεια αφορά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των συνολικών συναλλαγών.(από το 1/100 των ακαθαρίστων εσόδων μη δυνάμενο να είναι μικρότερο των 1.000€ και μεγαλύτερο των 100.000€)
11) Μειώνεται το πρόστιμο στην περίπτωση μη υποβολής του Συνοπτικού  Πίνακα του Φακέλου Τεκμηρίωσης το οποίον πλέον υπολογίζεται στο 1/1000 των συναλλαγών(από το 1/100) και το οποίον δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2.500€(από 10.000€) και μεγαλύτερο των 10.000€(από 100.000€)
 12) Μειώνονται τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης  που επιβάλλονται μετά από έλεγχο:
- σε 25%  του ποσού της διαφοράς(από 30%) εάν η διαφορά ανέρχεται από 20% έως 50%(από 20%) περ.β της §1 του άρθρου 58 του ν.4174/2013.
- σε 50% του ποσού της διαφοράς (από 100%) εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.
περ.γ της §1 του άρθρου 58 του ν.4174/2013.
Επίσης για την περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης μειώνεται το πρόστιμο στο 50%(από 100%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
13) Προστίθεται νέο άρθρο το 58Α στον Κ.Φ.Δ(Ν.4174/2013) που περιλαμβάνει τα πρόστιμα για παραβάσεις του Φ.Π.Α οι οποίες διαπιστώνονται μετά από έλεγχο.
- Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά την λήψη των στοιχείων.
  - Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή την μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
  - Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.
  - Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε».
14) Μειώνεται στο 50%(από 100%) το πρόστιμο της μη υποβολής Δήλωσης παρακρατούμενων φόρων 
(άρθρο 3 )
Για την ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο(100 δόσεις)
15) Για όσους έχουν οικονομική ευχέρεια το δημόσιο θα μπορεί να μειώσει τον αριθμό των δόσεων που συμφωνήθηκαν σε ρυθμίσεις, αν και από το νομοσχέδιο δεν προκύπτουν τα κριτήρια για αυτό. Ακόμη, χάνουν τη ρύθμιση όσοι αφήσουν απλήρωτες δόσεις ή άλλες οφειλές προς το Δημόσιο, με το περιθώριο καθυστέρησης να μειώνεται  σε 30 ημέρες(από 90 ημέρες)
(άρθρο 5)
16) Αυστηριοποιούνται οι διατάξεις για την φοροδιαφυγή, και προστίθενται νέα άρθρα 66 έως 71 για αυτήν, σε αντικατάσταση του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ.
Προβλέπεται ότι πραγματοποιεί έγκλημα φοροδιαφυγής όποιος με πρόθεση αποκρύπτει εισοδήματα, στοιχεία και ειδικά όταν δεν υποβάλλει δήλωση για οποιοδήποτε είδος φορολογίας. Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 2 ετών για την αποφυγή πληρωμής φόρου πάνω από 100.000 ευρώ ή άνω των 50.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για ΦΠΑ. Δεν αναστέλλεται η ποινική διαδικασία ακόμη και αν ο φορολογούμενος υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή.
17) Τέλος στο νέο άρθρο 67 με τίτλο" Αυτουργοί και συνεργοί" στους άμεσα συνεργούς για την φοροδιαφυγή κατονομάζεται και ο Προϊστάμενός του Λογιστηρίου.
"Ως άμεσοι συνεργοί των ανωτέρω εγκλημάτων θεωρούνται ο προϊστάμενος του λογιστηρίου κάθε μορφής ή τύπου επιχείρησης ή όποιος με πρόθεση συμπράττει με οποιονδήποτε τρόπο γενικά στη διάπραξη των εγκλημάτων του παρόντος, ως τοιούτου νοουμένου και του υπογράφοντος τη δήλωση ως πληρεξούσιος".
(άρθρο 8)
  Δείτε το σχέδιο νόμου.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkFpTDM5SkU0TXM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *