Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

TO ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

To Πολυνομοσχέδιο μετά την ψήφιση των άρθρων στην Βουλή με θέμα  "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις"
  Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο επισημαίνονται παρακάτω.
 Ειδικότερα,
1) Μειώνονται τα πρόστιμα στα 250€ (από 1.000€) για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και στα 500€ (από 2.500€) για τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Παραμένει το πρόστιμο των 2.500€ στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν συνεργάζεται στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές, δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων, για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Θεσπίζεται ανώτατο όριο προστίμου το ποσό των 30.000€  (ανά φορολογικό έλεγχο) που μπορεί να επιβληθεί όταν πρόκειται για μη έκδοση ή για έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων. 
 2) Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα  σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3) Εκτείνεται ο συμψηφισμός Φ.Π.Α  σε όλο το δημόσιο φορέα επί εμπορικών συναλλαγών "Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε βέβαιη και προσδιορισμένη, από αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο, απαίτηση επί εμπορικών συναλλαγών, κατά του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, συμψηφίζεται με τον ΦΠΑ που αναλογεί στο ίδιο φορολογικό στοιχείο με βάση την υποβαλλόμενη από τον υπόχρεο αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση." 
4) Νομοθετούνται οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί  για τους αγρότες, οι οποίοι υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση όταν δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα.
5)   α. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τη 31η Μαϊου 2014 υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2014.
β. Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2014, υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Μαΐου 2014.

6) Οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωματώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης.
7) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και 2015, ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Κεφαλονιά και τους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα. 
Επίσης, μειώνονται  και οι φορολογικοί συντελεστές του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των μόνιμων κατοίκων της Κεφαλονιάς. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τα κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 8) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας τα οχήματα στα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών ή να εξαχθούν. 
9) Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% ,  για αμοιβές που λαμβάνουν για δικαιώματα (royalties) τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοι κάτοικοι  Ελλάδος ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
10) Δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% σε περιπτώσεις που οι αμοιβές ανέρχονται μέχρι το ποσού  των 300 ευρώ, εφόσον ο λήπτης της αμοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.
11) Εξαιρούνται από τον φόρο υπεραξίας ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 1994. 
12)  Παρατείνεται μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2014 ο χρόνος υποβολής και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων  για τα εισοδήματα Ιανουαρίου του 2014 που υπόκεινται σε παρακράτηση.  
13) Απαλλάσσονται τα αποθεματικά των εταιρειών που προέρχονται μόνο από sale and Lease Back από την αυτοτελή φορολόγηση 19% για το 2014, ενώ η υπεραξία που αποκτάται από 1.1.2015   για τα αποθεματικά αυτά φορολογείται ώς έσοδο σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.  
14) Αποσυνδέεται η υποβολή των εμπρόθεσμων δηλώσεων Φ.Π.Α(περιοδικών και εκκαθαριστικών) από την καταβολή του οφειλόμενου φόρου.
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης. Παραμένει η δυνατότητα πληρωμής σε δύο  ισόποσες δόσεις όταν το πσό υπερβαίνει τα 100 € . Στην περίπτωση αυτή η δεύτερη δόση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή χωρίς προσαύξηση. Επίσης αυξάνεται σε 30€(από 3€) το ποσό του χρεωστικού υπολοίπου που μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο.  
15) Επαναφέρεται για τη χρήση 2013 η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εισπράξει ενοίκια να τα εκχωρήσουν στο δημόσιο για να μην φορολογηθούν για αυτά.  
16) Καταργείται από 1.1.2014 ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών  των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004. 
17) Το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%.
 18) Δεν έχουν φόρο υπεραξίας οι μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εφόσον έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2008, και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον σε ποσοστό 0,5%.
 19) Αυξάνεται σε 1500€ (από 1000€) μηνιαίως το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών,συντάξεων κ.λ.π  των οφειλετών του Δημοσίου κλ.π. στα χέρια του εργοδότη.
 20) Καταργείται  με ρητή διάταξη (προβλεπόταν με εγκύκλιο) το Φορολογικό Πιστοποιητικό από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά.
 Δείτε το ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVDU4ampYcmZRWUk/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *