Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Κ2-1493/ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Κ2-1493 /11.4.2014 της Γ.Γ.Ε. του  ΥΠΑΝ με θέμα " Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Με αφορμή αφενός την έκδοση της με ΑΠ 1084/24-3-2014 ΠΟΛ εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ : ΒΙΞΡΗ-ΞΦΗ) και αφετέρου την υποβολή στην Υπηρεσία ερωτημάτων σχετικά με την ημερομηνία λύσης και θέσης σε εκκαθάριση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και με τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει στη συνέχεια να κατατίθενται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σας γνωρίζουμε τα εξής και παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή :
1. Όταν μία κεφαλαιουχική εταιρεία (IKE, ΕΠΕ, ΑΕ) λύεται (με εξαίρεση την πτώχευση) τίθεται σε όλες τις περιπτώσεις υποχρεωτικά (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4072/12, άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 3190/1955 και άρθρο 47° παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 αντίστοιχα) σε εκκαθάριση. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
i. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, στο ΓΕΜΗ καταχωρίζεται η απόφαση αυτή. Η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση επέρχεται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ (άρθρο 15 παρ. 1 περ. ε΄ του ν. 3419/2005). Στην ίδια απόφαση πρέπει να ορίζεται και ο/οι εκκαθαριοτής/ες εκτός εάν (για επε και ικε) ο εκκαθαριστής ορίζεται με διάταξη του καταστατικού. Η απόφαση για λύση της εταιρίας καθώς και τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του N. 3419/2005) υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, σε συνδυασμό (για Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.
ii. Στην περίπτωση κατά την οποία η λύση επέρχεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας, η λύση και η θέση σε εκκαθάριση ισχύει από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας. Ωστόσο, θα πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία του/των εκκαθαριστών, ευθύς μόλις οριστούν (για αε και για όσες επε και ικε δεν προσδιορίζονται στο καταστατικό), με αίτημα καταχώρισης που υποβάλλουν οι ίδιοι στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σε όσες επε και ικε οι εκκαθαριστές ορίζονται με το καταστατικό, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα καταχώρισης των στοιχείων τους (βλ. άρθρο 6 παρ. 2 περ. ε του N. 3419/2005). Η προθεσμία (σε όλες τις περιπτώσεις) είναι αυτή που ορίζεται στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (Β 1468). ............. 
Δείτε ολόκληρη την Κ2-1493. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN2ZIbDAyTkpzbXc/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *