Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Δ12Γ 1064276 ΕΞ 2014-ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 27/1975

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1064276 ΕΞ 2014/22.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, στην περίπτωση που τα ακίνητα αυτά ανήκουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Μετά από όλα τα παραπάνω η φράση «ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις...», η οποία προστέθηκε στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (μετά την αντικατάσταση αυτής από το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 3842/2010) με την προσθήκη του άρθρου 24 παρ. 7 του ν. 3943/2011, δεν μπορεί να αναφέρεται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, που εκμισθώνουν σε άλλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις της ίδιας περίπτωσης αφού η δραστηριότητά τους αυτή ούτε επιτρέπεται ούτε προβλέπεται από τις ιδρυτικές τους πράξεις, οι οποίες ορίζουν τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας τους, τις πηγές εισοδήματος καθώς και τις νόμιμες δραστηριότητές τους σύμφωνα με το άρθρου 25 του ν. 27/1975.
 Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας προφανώς η εν λόγω φράση της διάταξης αυτής αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα (εταιρίες) και νομικές οντότητες ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 όπως ισχύει και τα οποία έχουν ακίνητα στην Ελλάδα που τόσο οι ιδρυτικές τους πράξεις όσο και η ισχύουσα νομοθεσία δεν τους απαγορεύουν, να τα εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις του άρθρου 25 του 27/1975, όπως άλλωστε προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ν. 3943/2011.
 Όμως η άποψή μας όπως την διατυπώσαμε στο προηγούμενο εδάφιο του παρόντος, δεν ταυτίζεται και ούτε προκύπτει από την ισχύουσα διάταξη της περ. γ της παρ. 2 του αρθρ. 15 του ν. 3091/2002, με τη μορφή που αυτή πήρε με την προσθήκη της παρ. 7 του αρθρ. 24 του ν.3943/2011.
Δείτε ολόκληρη την  Δ12Γ 1064276 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa3VySTNLQ0V2aGM/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *