Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛ Α 1073860 ΕΞ 2014 -ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Mε την Αριθμ. ΔΕΛ Α 1073860 ΕΞ 2014 του  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1270/20.5.2014 τεύχος Β') με θέμα "Εξαίρεση από την υποβολή στη ΔΟΥ συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094421389 και των συνδρομητών−πελατών της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Αττικής Οδού" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                        αποφασίζουμε
1. Εξαιρούμε την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 094421389 από την υποχρέωση υποβολής και θεώρησης στην αρμόδια ΔΟΥ 3μηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών και μόνο αυτών που καταρτίζει με τους συνδρομητές−πελάτες της και αφορούν την εξυπηρέτηση αυτών μέσω της Αττικής Οδού.
2. Εξαιρετικά, η 3μηνιαία κατάσταση με τα συμφωνητικά της παρ. 1 της παρούσας που καταρτίστηκαν ή θα καταρτιστούν από 1.4.2014 έως 30.6.2014 θα υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 3μηνιαίων καταστάσεων του Β΄ Τριμήνου της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.2014, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                       Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
                          Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                    ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *