Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡ.72 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Με την με Α.Π. 437/21.2.2014 το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών έδωσε στη δημοσιότητα, μεταξύ άλλων και οδηγία για το Λογιστικό χειρισμό των αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Στην οδηγία αυτή για το λογιστικό χειρισμό των υπαγόμενων,  στις διατάξεις ν. του άρθρου 4172/2013, αφορολόγητων αποθεματικών αναφέρονται τα εξής:
«α) Εφόσον η ελεγχόμενη εταιρεία, με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου (όπως π.χ. έκτακτη γενική συνέλευση), προβαίνει σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της, στη χρήση που έληξε την 31.12.2013, αναγνωρίζεται η τρέχουσα φορολογική υποχρέωση στον ισολογισμό της χρήσης 2013 ως «Φόρος εισοδήματος» με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι οι διατάξεις του νόμου 4172/2013 είχαν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης. Ο προαναφερόμενος φόρος εισοδήματος απεικονίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τις λογιστικές αρχές των διατάξεων 42β έως 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Εφόσον η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της στην τρέχουσα χρήση 2014, είτε έχει μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες είτε όχι, θα πρέπει να αναγνωρίσει στον ισολογισμό της χρήσης 2013 τη βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φορολογική υποχρέωσή της, με συντελεστή 19%, ως «Φόρο εισοδήματος» που απεικονίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ή στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεδομένου ότι οι διατάξεις του νόμου 4172/2013 είχαν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης 2013, ενώ η καταβολή του οφειλόμενου φόρου θα πραγματοποιηθεί δύο μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που θα εγκρίνει τη διανομή των εν λόγω αποθεματικών. Η ως άνω πρόθεση της εταιρείας θα πρέπει να αποτυπώνεται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση του Δ.Σ. και στις σημειώσεις/προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  .......................
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.437/21.2.2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb3VxU0p3VFJUSk0/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *