Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡ.72 Ν.4172/2013 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

   ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Με την με Α.Π. 437/21.2.2014 το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών έδωσε στη δημοσιότητα, μεταξύ άλλων και οδηγία για το Λογιστικό χειρισμό των αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Στην οδηγία αυτή για το λογιστικό χειρισμό των υπαγόμενων, στις διατάξεις ν. του άρθρου 4172/2013, αφορολόγητων αποθεματικών αναφέρονται τα εξής:
«α) Εφόσον η ελεγχόμενη εταιρεία, με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου (όπως π.χ. έκτακτη γενική συνέλευση), προβαίνει σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών της, στη χρήση που έληξε την 31.12.2013, αναγνωρίζεται η τρέχουσα φορολογική υποχρέωση στον ισολογισμό της χρήσης 2013 ως «Φόρος εισοδήματος» με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι οι διατάξεις του νόμου 4172/2013 είχαν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης. Ο προαναφερόμενος φόρος εισοδήματος απεικονίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τις λογιστικές αρχές των διατάξεων 42β έως 43α του Κ.Ν. 2190/1920. ....................................
Δείτε ολόκληρη την  Α.Π. 437/21.2.2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYUROd3RObWJpZDQ/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *