Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Δ12Β1078427 ΕΞ2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΣΠΩΜΕΝΗΣ Α.Ε

Με την Δ.Λ  Αριθ. Πρωτ. Δ12Β1078427 ΕΞ2014/19.5.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση της ζημίας επωφελούμενης εταιρείας που υφίσταται κατά το χρόνο απορρόφησης κλάδου διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Οτι η επωφελούμενη εταιρεία στην οποία εισφέρεται ο εν λόγω κλάδος διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και μετά την εισφορά, συνάγεται ότι οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν, εφαρμόζονται για τις ζημίες της χρήσης 2010 της απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας «.ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ .» οι οποίες υφίσταντο κατά το χρόνο της απορρόφησης (31.03.2011), κατ΄ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση για την περίπτωση της εισφοράς κλάδου επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ιδίου αναπτυξιακού νόμου (ν.2166/1993). Όσον αφορά στις ζημίες τις προερχόμενες από τη διασπασθείσα «.ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.», όπως προκύπτει από τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.01.2011, εμφανίζονται να αφορούν στο σύνολό τους το «τμήμα Α» που απορροφήθηκε από την επωφελούμενη «.ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ.» και δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, δηλαδή δεν προσαυξάνουν ενδεχόμενες φορολογικές ζημίες της «.ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ.» και δεν μειώνουν ενδεχόμενα φορολογητέα κέρδη της. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο της απορρόφησης (31.03.2011) η τελευταία επίσης παρουσίαζε ζημίες θα είχαν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 ως ανωτέρω.
 Δείτε ολόκληρη την Δ12Β1078427 ΕΞ2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRG1OQlR0d1hRY1U/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *