Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ


 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ Σ.Τ.Ε  3639/2013 & 124/2014.
 Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής;
 1. Η χαρτοσήμανση των εγγράφων, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα έγγραφα που έχουν αντικείμενο κινητή ή ακίνητη περιουσία που κείται στην Ελλάδα ή υποχρεώσεις εκτελεστέες σ' αυτή, συνταχθέντα δε στην αλλοδαπή, όχι όμως ενώπιον ελληνικής αρχής επί πληρωμή του οικείου τέλους, υποβάλλονται εις τα κατά τον παρόντα νόμο τέλη υπό τις διακρίσεις που ορίζονται, στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα ανάλογα με τη χώρα που συντάσσονται (Ευρώπη, Τουρκία ή Αίγυπτο – άλλη χώρα).
2. Οι ανωτέρω διατάξεις είχαν ερμηνευθεί κατά βάση με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Πολ. 1027/1990, η οποία είχε εκδοθεί ύστερα από τη γνωμοδότηση της Συνέλευσης των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων 679/1989.
 Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών:
α. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, αναφέρονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου, αν συντάσσονταν ενώπιον ελληνικής αρχής στην αλλοδαπή, θα υποβάλλονταν οπωσδήποτε σε τέλη χαρτοσήμου.
 Επομένως, οι διατάξεις αυτές δεν αναφέρονται σε έγγραφα τα οποία δεν θα υποβάλλονταν σε τέλη χαρτοσήμου αν συντάσσονταν ή εκδίδονταν στην ημεδαπή.
 β. Ως “εκτελεστέα” υποχρέωση στην Ελλάδα, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, νοείται η πράξη ή η ενέργεια ή η συμπεριφορά εν γένει του οφειλέτη (υποχρέου) με την οποία αποσβέννυται υποχρέωση (ή οφειλή του).
 Επομένως, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία η πράξη με την οποία εκδηλώνεται ή πραγματώνεται η “εκτέλεση” υποχρέωσης γίνεται στην Ελλάδα, συντρέχει, ειδικά από άποψη τόπου εκτέλεσης της υποχρέωσης, η προϋπόθεση εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.
 Αυτά βέβαια ισχύουν, σύμφωνα πάντα με την Γνωμοδότηση αυτή, για τις πράξεις και των δύο συμβαλλομένων, αρκεί οι πράξεις αυτές να συνιστούν “εκτέλεση” υποχρέωση, δηλαδή εκπλήρωση βαρύνουσας αυτούς παροχής.
3. Πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε δύο αποφάσεις (3639/2013 και 124/2014), με τις οποίες αντιμετωπίζει, ως προς τα τέλη χαρτοσήμου, δανειακές συμβάσεις που καταρτίζονται στην αλλοδαπή.
 Με την πρώτη απόφαση 3639/2013, δέχτηκε ότι υποχρέωση εκτελεστέα στην Ελλάδα συντρέχει και όταν αποστέλλονται τα οφειλόμενα χρήματα στην Ελλάδα με τραπεζικό έμβασμα.
Ειδικότερα, δέχτηκε ότι, επειδή προβλεπόταν από την επίδικη σύμβαση το σχετικό δάνειο ως καταβλητέο σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για τον σκοπό αυτό σε τράπεζα του Λονδίνου στο όνομα του οφειλέτη, με την εντολή του προς την Τράπεζα να εμβάσει η εν λόγω τράπεζα το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελλάδα, επρόκειτο για υποχρέωση εκτελεστέα στην Ελλάδα και επομένως η σχετική σύμβαση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.
 Με τη δεύτερη απόφαση (124/2014) επικυρώνοντας την απόφαση 617/2006 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δέχτηκε ότι, εφόσον η δανείστρια είχε υποχρέωση να καταθέσει το προϊόν του δανείου σε λογαριασμό της δανειζόμενης, ο οποίος ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στην τράπεζα της αλλοδαπής, η δε τράπεζα της αλλοδαπής, σύμφωνα πάντα με τους όρους του δανείου, είχε υποχρέωση να εμβάσει αυθημερόν το ποσό του δανείου σε λογαριασμό τον οποίο διατηρούσε η δανειζόμενη στην ίδια τράπεζα στην Ελλάδα, ενέργειες οι οποίες και έγιναν, όπως άλλωστε αυτό προέκυψε από τη σχετική βεβαίωση της αλλοδαπής τράπεζας, καθώς και από τη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της δανειζόμενης, το προϊόν δεν μπορούσε να τεθεί στη διάθεση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην αλλοδαπή, αλλά μόνο στην Ελλάδα, και συνεπώς ανεξαρτήτως αν η σύμβαση αυτή υπογράφηκε στην αλλοδαπή, είναι σύμβαση η οποία εκτελέστηκε στην Ελλάδα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
 4. Για την αντιμετώπιση επομένως, από την πλευρά των τελών χαρτοσήμου, των δανειακών ή και άλλων συμβάσεων που πρόκειται να καταρτίσετε στην αλλοδαπή, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και τα γενόμενα δεκτά με τις ανωτέρω αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
Δείτε την Απόφαση  του Σ.τ.Ε  3639/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT2xyQ2FqUFNldW8/edit
Δείτε  την Απόφαση του Σ.τ.Ε. 124/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcFhlSll3WXEycDg/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *