Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Ν.4346/2015-ΟΙ 9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 152 τεύχος Α' ο νόμος 4346/20.11.2015  με θέμα  "Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εφαρμογή των  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων" ο οποίος περιέχει τα προαπαιτούμενα για την καταβολή της δόσης των 2δις €.
Ειδικότερα,
Οι 9 Φορολογικές  Αλλαγές που επέρχονται με το  Ν. 4346/20.11.2015   απαριθμούνται κατωτέρω.
1) Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 61 του ν. 4342/2015 (σχετικά με την επιλογή υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο και τη ρύθμιση ζητημάτων ευθύνης για την παραγραφή Δημοσίων Εσόδων)           
(Άρθρο 2)
2) Ορίζεται η θητεία του Γ.Γ.Δ.Ε.  σε δύο (2)  από πενταετή που θα επιλεγεί και θα διορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 στοιχείο 5, υποπαράγραφος Ε2, της παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
(Άρθρο 3)
Ρύθμιση 100 Δόσεων
3) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται η περίπτωση δ' του άρθρου 8 του ν. 4321/2015, ώστε η ρύθμιση του ως άνω νόμου να απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, και μέχρι τις  31.12.2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές εξοφληθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες, για το χρονικό διάστημα από τις 15.12.2015 μέχρι τις 30.6.2016, και εντός δεκαπέντε (15) ημερών, για το χρονικό διάστημα από τις 1.7.2016 και μέχρι τις 31.12.2017. Πέραν των ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, η ρύθμιση απόλλυται εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την εξόφληση νέων οφειλών και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστερημένη εξόφληση. Από την 1.1.2018, προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους. Σε κάθε περίπτωση, εντούτοις, η ρύθμιση του ν. 4321/2015 διατηρείται εάν οι νέες οφειλές είναι σε αναστολή ή ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται πριν οι οφειλές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Εφόσον οι νέες οφειλές με τις εντός ρύθμισης υπερβαίνουν σε σύνολο τις 50.000 ευρώ η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για νέες οφειλές που η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, ώστε να προβλέπεται και για τη ρύθμιση του νόμου αυτού ως λόγος απώλειας η μη εξόφληση των νέων οφειλών του ακριβώς κατά τα οριζόμενα ως άνω για τη ρύθμιση του ν. 4321/2015.
(Άρθρο 4)
Ανείσπρακτα ενοίκια
4) Προβλέπεται ότι τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία  δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.
 Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.
(Άρθρο 11)
5)  Επιβάλλεται  από 1.1.2016   ειδικό τέλος πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ, το οποίο βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από τον πάροχο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
(Άρθρο 12)
6)  Επιβάλλεται από 1.1.2016 στα απλά και αφρώδη κρασιά (άρθρο 90 ν.2960/2001), καθώς και στα παρασκευαζόμενα με ζύμωση ποτά, εκτός από κρασί και μπύρα (άρθρο 92 ν.2960/2001), συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.               
(Άρθρο 13)
7)  Επέρχονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων.
Προβλέπει αυξήσεις για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά το 2006 και μειώσεις για τα  τέλη κυκλοφορίας των παλαιότερων οχημάτων. 
Για τα υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες,  έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»
βριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
βριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»

www.dikaiologitika.gr
(Άρθρο 17)
8)  Παρατείνεται έως την 31/12/2015  η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων( πόθεν έσχες)  έτους 2015(χρήση 2014) από τα υπόχρεα πρόσωπα.
(Άρθρο 16)
9)  Επαναφέρεται η απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το καθεστώς ΦΠΑ.
   - Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον αντισυμβαλλόμενο, ο ΦΠΑ θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.
- Τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί διαγράφονται και επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα κατόπιν σχετικής αίτησης των υποκειμένων στα πρόστιμα.
 - Οι υποκείμενοι που από 20.07.2015 είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς μέχρι τις 30.12.2015.
-    Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που τυχόν έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης τροπολογίας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
(Άρθρο 19)
Τέλος η κυριότερη μη φορολογική διάταξη υπάρχει στο άρθρο 14 με το οποίο τροποποιήθηκαν επί τα χείρω οι διατάξεις του ν.3869/2010 για την προστασία από τους πλειστηριασμούς της Πρώτης Κατοικίας αφήνοντας ακάλυπτους 4 από τους 10  δανειολήπτες.
Κατεβάστε τον ν.4346/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNnpKVWxKMzFuYVE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *