Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Πέρασε  τα μεσάνυχτα από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας με θέμα " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις."
Το πολυνομοσχέδιο έγινε δεκτό κατ' αρχήν,κατ' άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία
 Ειδικότερα 
Το άρθρο 63 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει ότι. 
 Παρατείνονται, για τους φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης που μετατάσσονται από το απαλλασσόμενο
στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σειρά προθεσμιών ως εξής:  
 α. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. υποβάλλεται έως και τις 16-11-2015 (από έως και τις 24-8-2015 που ισχύει σήμερα). 
β. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς Φ.Π.Α. για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20-7-2015 μέχρι και τις 16-11-2015 (αντί μέχρι και τις 14-8-2015 που ισχύει σήμερα), η δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων για την επιβολή Φ.Π.Α. στις πράξεις αυτές παρατείνεται μέχρι τις 23-11-2015 (αντί μέχρι τις 30-9-2015 που ισχύει σήμερα). Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία μπορούν να καταχωρούνται και στη δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται ο φόρος αυτός και εκδόθηκε το αρχικό φορολογικό στοιχείο (αντί μόνο στη δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο, που ισχύει σήμερα). 
γ. Ορίζεται ότι έως και τις 30-11-2015 υποβάλλονται: 
οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., αρχικές ή τροποποιητικές και καταβάλλεται και ο οφειλόμενος φόρος, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις Φ.Π.Α. με μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, όσων υπάγονται στην περίπτωση ιβ' της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. από 20-7-2015, για τους οποίους η καταληκτική προθεσμία υποβολής
έχει παρέλθει έως την ημερομηνία αυτή, χωρίς κυρώσεις.
δ. Ορίζεται ότι οι φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης που από 20-7-2015 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., συντάσσουν απογραφή των παγίων που κατείχαν στις 19-7-2015, εφόσον αποκτήθηκαν με επιβάρυνση Φ.Π.Α. και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, και υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων μετάταξης έως και τις 22-12-2015, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα της πενταετίας έτη.
ε. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να παρατείνει με αποφάσεις του τις ανωτέρω προθεσμίες, 
 στ. Καταργούνται οι πράξεις επιβολής προστίμων που εκδόθηκαν έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και αποθεμάτων μετάταξης φορέων ιδιωτικής εκπαίδευσης, που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 20-7-2015. Με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ενδεχομένως καταβλήθηκαν, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.
ζ. Ορίζεται η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων από την 31-08-2015.
  Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *