Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ " ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ "

Κατατέθηκε στη Βουλή η  Προσθήκη -Τροπολογία Νο 1955  στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009   κ.λ.π  με θέμα " Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων"
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις της τροπολογίας, θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων. 
 1. Προβλέπεται η ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
 2. Προβλέπεται έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών.
3. Θεσπίζεται έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης,  
 Δικαιούχος υπαγωγής στην ανωτέρω διαδικασία είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο έχει την έδρα του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση κεφαλαιουχικών εταιριών, αυτές μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, εφόσον συντρέχει ως προς αυτές για δύο συνεχόμενες χρήσεις λόγος λύσης κατά το άρθρο 48 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 (αναλογικά εφαρμοζομένου στις λοιπές μορφές κεφαλαιουχικών εταιριών).
4. Συμπληρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013) και προβλέπεται ότι, η χρεωστική διαφορά (οριστική ζημία) λόγω πιστωτικού κινδύνου, η οποία προκύπτει για τους πιστωτές (εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων), από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του υπό ψήφιση νόμου, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε δέκα πέντε (15) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή. Ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται αυτή του του ποσού διαγραφής από το λογιστικό υπόλοιπο της οφειλής κεφαλαίου και εγγεγραμμένων τόκων, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων που το νομικό πρόσωπο παρακολουθεί εξωλογιστικά. Η ανωτέρω διαφορά καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία προκύπτει. Σε περίπτωση που ο πιστωτής έχει σχηματίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα του, για το χρέος που διαγράφεται, πρόσθετη ειδική πρόβλεψη κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ΚΦΕ , η πρόβλεψη αντιλογίζεται σε πίστωση των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαγραφή και αποτελεί για τον πιστωτή φορολογητέο κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
5.α. Προβλέπεται η σύσταση με κ.υ.α. επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων του υπό ψήφιση νόμου, τον συντονισμό και υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων και αρχών, την συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων κ.λπ. Κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της και την εκπλήρωση του σκοπού της καθορίζονται επίσης με την ίδια κ.υ.α.
β. Η διαγραφή ή/και ρύθμιση υπολοίπου δανείου, το οποίο τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, που συντελείται εντός του πλαισίου της διαδικασίας του υπό ψήφιση νόμου, δεν νοείται ως μεταβολή των όρων της δανειακής συμφωνίας και δεν επηρεάζει την ισχύ της παρασχεθείσας εγγύησης από το ελληνικό δημόσιο.
 Δείτε  την Τροπολογία.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNFZyUDZGSUZDMk0/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *