Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ο Ν. 4308/24-11-2014 που ψηφίσθηκε πρόσφατα στην Βουλή, ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012).
Ειδικότερα:

1. Θεσπίζονται Ενιαία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σχετικά με τις ακολουθούμενες τεχνικές και αρχές, στην τήρηση και αποτύπωση των λογιστικών στοιχείων και αρχείων.

2. Για τη θέσπιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων λήφθηκαν υπόψη οι κανόνες και οι αρχές της Κοινοτικής Οδηγίας αρ. 34/2013/ΕΕ, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις συναφείς εκθέσεις των επιχειρήσεων και ιδίως τα κριτήρια στη διάκριση των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ότι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εταιρεία που υπόκειται σε αυτό τον νόμο να εφαρμόζει εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών της § 8 του άρθρου 3, το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 (άρθρο 3 § 9).

3. Καταργούνται, μεταξύ άλλων, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Τραπεζών, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012).

4. Προβλέπεται στο Παράρτημα Γ΄ Νέο Σχέδιο Λογαριασμών.

5. Οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (δεν καταργούνται) αλλά ενσωματώνονται με μερικές τροποποιήσεις στο παρόντα νόμο  στο Κεφάλαιο 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Βιβλία – άρθρα 3, 4, 5, 6, 7) και στο Κεφάλαιο 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Στοιχεία – άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, και 15).

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στον νέο Κώδικα, επισημαίνονται παρακάτω.

5.1. Εισάγεται ο όρος οντότητα αντί του «υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών» του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) ή του «επιτηδευματία» του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92).

5.2. Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία μετονομάζονται σε λογιστικά αρχεία και τα στοιχεία σε παραστατικά πωλήσεων, που αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών αρχείων.

5.3. Δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του Λογ. 94 (βιβλίο αποθήκης) ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων της οντότητας.

5.4. Καταργείται η Αναλυτική Λογιστική.

5.5. Επαναφέρεται ουσιαστικά το Δελτίο Αποστολής για τα εμπορεύσιμα μόνο είδη (όχι πάγια) και για όλες τις περιπτώσεις.

Με τις §§ 8 και 9 του άρθρου 5 (διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος) προβλέπεται ότι «η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα, είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι.

Ομοίως, παρακολουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. ....

5.6. Θεσπίζεται επίσης με την § 8 του άρθρου 5 η υποχρέωση της οντότητας να διασφαλίζει ότι το τηρούμενο λογιστικό σύστημα παρέχει ευχερώς αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά την διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου.

5.7. Επαναφέρεται η υποχρέωση αρίθμησης των παραστατικών πωλήσεων (στοιχεία) η οποία είχε καταργηθεί με τον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) (άρθρο 9 § 1 περ. β΄).

5.8. Επαναφέρεται η υποχρέωση έκδοσης των παραστατικών πωλήσεων (στοιχείων) σε περισσότερες σειρές (άρθρο 9 § 1 περ. β΄) που δεν αναφέρονται στον Κ.Φ.Α.Σ., χωρίς να απαιτείται σχετική γνωστοποίηση στην Δ.Ο.Υ.

5.9. Εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης απλοποιημένου τιμολογίου σε δύο περιπτώσεις: (όταν το ποσό τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ και όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της § 3 του άρθρου 8).

Στο απλοποιημένο τιμολόγιο δεν αναγράφονται τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου.

Για τους λαμβάνοντας παραστατικά δαπανών ποσού μέχρι 100 ευρώ, μπορεί (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση) νομίμως να τεκμηριώνονται (εκδίδονται) και τα παραστατικά του άρθρου 12 (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

5.10. Εισάγεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης του Συγκεντρωτικού Τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών.

5.11. Αλλάζει ο χρόνος έκδοσης του Τιμολογίου σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και ορίζεται το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών [από το αργότερο σε έναν (1) μήνα που προέβλεπε ο Κ.Φ.Α.Σ.] ή την ολοκλήρωση της υπηρεσίας κατά περίπτωση.

5.12. Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης λιανικής πώλησης με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης (παρ. 10 άρθρου 12).

6. Τέλος, καταργείται η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) για τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 (επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών)

Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 44, ισχύουν από 01/01/2015.

                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
                                                                                              26/11/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *