Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Α. 2/85252/0026-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την Αριθμ. 2/85252/0026/31.10.2014 Απόφαση του Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3115/20.11.2014 τεύχος Β')) με θέμα "Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5)"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκτήσει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) (άρθρο 2 του ν. 4001/2011, Α΄ 179).
* Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή της ανωτέρω επιδότησης, ως ακολούθως:
*1. Αίτηση του δικαιούχου για την καταβολή της επιδότησης.
2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου
3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης [ως συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας], σε δύο (2) αντίτυπα, που περιλαμβάνει: ............
Δείτε ολόκληρη την Αριθμ. 2/85252/0026.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjI2bVRkX21jNG8/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *