Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Ν.4305/2014 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ.Λ.Π

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/31.10.2014 τεύχος Α' ο  Ν. 4305/2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με θέμα "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις"
 Ειδικότερα,
Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 48,51,52,53 και 54.
Αρθρο 48     Φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΚ
Το άρθρο 48 που αναφέρεται σε φορολογικές και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπ. Οικονομικών που αφορούν: Την εξαίρεση από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε αναπήρους με αναπηρία μεγαλύτερη του 80%, την φορολογία των αγροτών με τον συντελεστή αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 13% και για το τυχών υπερβάλλων τεκμαρτό τους εισόδημα, την λήψη ως τιμήματος αγοράς σε μεταβιβάσεις ακινήτων της αναγραφομένης επί του συμβολαίου αξίας και όχι αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 51  Ρύθμιση οφειλων προς την Φορολογική Διοίκηση.
  - Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 1.10.2014 στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής (Κ.Ε.Δ.Ε.), για την τμηματική καταβολή τους σε μέχρι εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό από 20% έως 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί
 Άρθρο 52   Φ.Π.Α εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης.
- Παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι 31-12-2015 (λήγει 31-12-2014) ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση (13% αντί 23%). 
 - Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 29 ν.3986/2011) επιβάλλεται για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, με μειωμένο συντελεστή κατά 30% στα μνημονευόμενα φυσικά πρόσωπα. (Η εν λόγω εισφορά επιβλήθηκε αρχικά για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2014).
 Άρθρο 53   Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
Αρθρο 54    Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης 
Αναφέρεται στην ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, με ταυτόσημους όρους που αφορούν την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Επισημαίνεται ότι η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

Δείτε τον Ν.4305/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYVpmZjFPckM3eGM/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *