Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Κ.Λ.Π.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή νέα τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο  Σχέδιο Νόμου  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα" Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,
1 .α. Παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 1.10.2014 στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής (Κ.Ε.Δ.Ε.), για την τμηματική καταβολή τους σε μέχρι εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό από 20% έως 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί
 β. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης, η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις, καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. 
γ. Για την υπαγωγή στις εκατό (100) δόσεις με 20% απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ. 
δ. Με την υπαγωγή και την τήρηση του προγράμματος τμηματικής καταβολής δεν υπολογίζονται τα προβλεπόμενα στον ΚΦΔ και ΚΕΔΕ πρόστιμα.
ε. Οι υπαγόμενες οφειλές, αντί των κατά ΚΕΔΕ και ΚΦΔ τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από την υπαγωγή στη ρύθμιση με τόκο που ανέρχεται σε τέσσερις και πενήντα έξι εκατοστιαίες μονάδες (4,56%) ετησίως. 
στ. Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται αυτό των πενήντα (50) Ευρώ. 
ζ. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 1.10.2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
2. Με παρεμφερή τρόπο αντιμετωπίζεται και η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), πλην NAT, ως προς τον αριθμό των δόσεων, τη διαγραφή προσαυξήσεων, τις προϋποθέσεις υπαγωγής κ.λπ.
3. Παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι 31-12-2015 (λήγει 31-12-2014) ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση (13% αντί 23%). 
4 . Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 29 ν.3986/2011) επιβάλλεται για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016, με μειωμένο συντελεστή κατά 30% στα μνημονευόμενα φυσικά πρόσωπα. (Η εν λόγω εισφορά επιβλήθηκε αρχικά για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως 2014).
Δείτε ολόκληρη την Τροπολογία.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT0YxbDZ5d1ozWDQ/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *